بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین تامین مالی داخلی و کارآیی سرمایه گذاری   

بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین تامین مالی داخلی و کارآیی سرمایه گذاری


هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1397 بود. بدین منظور داده‌های 101 شرکت¬ تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصيف همبستگي بین متغیرهای مورد مطالعه می‌پردازد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، مدل‌های رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که تنها بین تأمین مالی داخلی و کم‌سرمایه‌گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین تأمین مالی داخلی و بیش‌سرمایه‌گذاری، بین بیش اعتمادی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری و بین بیش اعتمادی مدیران و کم‌سرمایه‌گذاری رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج نشان داد که بیش اعتمادی مدیران از طریق افزایش تامین مالی داخلی باعث افزایش (کاهش) بیش‌سرمایه‌گذاری (کم‌سرمایه‌گذاری) نمی‌شود.

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1- 1 مقدمه.........................................................................................................................................................................................................2
1- 2 تشریح و بیان موضوع 3
1- 3 سوال پژوهش 5
1- 4 فرضیههای پژوهش 5
1- 5 اهداف پژوهش 6
1- 5- 1 هدف کلی 6
1- 5- 2 اهداف کاربردی 6
1- 6 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1- 7 روش انجام پژوهش 6
1- 7- 1روش پژوهش 7
1- 7- 2 روش‌های گردآوری اطلاعات 7
1- 7- 3 قلمرو پژوهش 7
1- 7- 4 جامعه آماری 8
1- 7- 5 نمونه آماری 8
1- 8 تعریف واژه‌های کلیدی پژوهش 9
1- 9 ساختار پژوهش 10
1- 10 خلاصه فصل 10
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
2- 1 مقدمه 12
2- 2 سرمایهگذاری 14
2- 3 کارایی سرمایهگذاری 15
2- 4 بیش و کم سرمایهگذاری 17
2- 5 ساختار سرمایه 18
2- 6 ویژگیهای ساختار سرمایه بهینه 19
2- 7 تامین مالی 20
2- 8 فرضیات مرتبط با تاثیر تامین مالی خارجی و نحوه مصرف عواید حاصل از آن بر بازده آتی سهام 22
2- 9 نحوه تاثیر روشهای تامین مالی بر بازده سهام 22
2- 10 تامین مالی داخلی 23
2- 11 تامین مالی خارجی 24
2- 12 نسبت تامین مالی داخلی به تامین مالی خارجی 24
2- 13 تامین مالی و کارایی سرمایهگذاری 25
2- 14 بيش اعتمادی مدیران 26
2- 15 انواع بیش اعتمادی 28
2- 16 پیشینه‌های پژوهش 28
2- 16- 1 پیشینه خارجی 28
2- 16- 2 پیشینه داخلی 31
2- 17 خلاصه فصل 36
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3- 1 مقدمه 40
3- 2 تدوین فرضیه‌های پژوهش 40
3- 3 روش پژوهش 40
3- 4 جمعآوری و طبقهبندی دادهها 41
3- 5 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 41
1-5-3 جامعه آماری 41
2-5-3 نمونه آماری 41
3- 6 متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها 44
3- 7 مدل‌ پژوهش 46
3- 7- 1 مدل مفهومی پژوهش 46
3- 7- 2 مدل رگرسیونی پژوهش 47
3- 8 روش تجزیه و تحلیل دادهها 47
3- 9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل 48
3- 9- 1 آزمون نرمال بودن 48
3- 9- 2 آزمون ناهمسانی واریانس 49
3- 9- 3 آزمون خودهمبستگی 49
3- 9- 4 آزمون همخطی 50
3- 9- 5 آزمون ریشه واحد 50
3- 9- 6 تحلیل رگرسیون 50
3- 9- 6- 1 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون 51
3- 9- 6- 2 آزمون t 51
3- 9- 6- 3 آزمون F فیشر 52
3- 9- 6- 4 ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده 52
3- 10 خلاصه فصل سوم 52
فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش
4- 1 مقدمه 54
4- 2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش 54
4- 3 عامل تورم واریانس (VIF) 55
4- 4 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 58
4- 5 برآورد و تجزیه و تحلیل مدل‌‌های پژوهش 59
4- 5- 1 آزمون چاو (Chow) 59
4- 5- 2 آزمون هاسمن 60
4- 5- 3 آزمون همسانی واریانس 61
4- 6 نتایج برآورد فرضیه‌های‌ پژوهش بر حسب مدل‌های‌‌ تعیین شده 62
4- 6- 1 نتایج آزمون فرضیه‌های اول و دوم پژوهش 62
4- 6- 2 نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش 60
4- 6- 3 نتایج آزمون فرضیه‌های پنجم و ششم‌ پژوهش 63
4- 7 خلاصه فصل چهارم 65
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5- 1 مقدمه 67
5- 2 خلاصه موضوع و روش پژوهش 67
5- 3 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ 67
5- 3- 1 نتایج آزمون فرضیه اول 67
5- 3- 2 نتایج آزمون فرضیه دوم 67
5- 3- 3 نتایج آزمون فرضیه سوم 67
5- 3- 4 نتایج آزمون فرضیه چهارم 67
5- 3- 5 نتایج آزمون فرضیه پنجم 68
5- 3- 6 نتایج آزمون فرضیه ششم 68
5- 4 خلاصه نتايج پژوهش 68
5- 5 نتیجه‌گیری 68
5- 6 پیشنهادهای پژوهش 70
5- 6- 1 پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش 71
5- 6- 2 پيشنهادهایی براي پژوهش‌های آینده 71
5-7 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش 72
5-8 خلاصه فصل پنجم 73
منابع و ماخذ 74
پیوست 82
سمانه برند :نویسنده
سینا خردیار :استاد راهنما
محمد حسن قلیزاده :استاد مشاور
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ :تاریخ دفاع
۱۲۲ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
کم سرمایه گذاری-بیش سرمایه گذاری-کارآیی سرمایه گذاری-تامین مالی داخلی-بیش اعتمادی مدیران :کلمات کلیدی فارسی
managerial over confidence-internal financing-investment efficiency-over investment-under investment :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2021 - All Rights Reserved