بررسی رابطه خودکارامدی وعزت نفس باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره دوم دبیرستان رضوانشهر   

بررسی رابطه خودکارامدی وعزت نفس باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره دوم دبیرستان رضوانشهر


تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه خودکارامدی، عزت نفس باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان رضوانشهر انجام شده است روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان رضوانشهر هستند که با بررسی‌های میدانی حدود 950 نفر می‌باشند، که در این تحقیق 123 نفر به عنوان حجم نمونه از جامعه آماری مذکور به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه خودکارامدی شرر، پرسشنامه عزت نفس رزنبرگ، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس پاسخ دادند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج یافته‌ها نشان داد که بین خودکارامدی با انگیزش پیشرفت تحصیلی ضریب همبستگی 45%وجودداردوازنظر اماری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد p(

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- فرضیه‌های پژوهش 7
1-6-تعریف اصلاحات.....................................................................................................................................................................7
1-1-6- تعریف مفهومی 7
2-1-7- تعریف عملیاتی 8
فصل دوم 9
بررسی ادبیات تحقیق 9
2-1- انگیزه یا انگیزش 10
2-2- طبقه‌بندی انگیزه 10
2-3- نیازها از نظر مازلو 11
2-4- پيشرفت 11
2-5- انگیزه و نیاز به پیشرفت 11
2-6- اهداف پيشرفت 12
2-7- مفهوم کلی انگیزه پیشرفت 13
2-8- تعاریف انگیزه پیشرفت از دیدگاههای مختلف 13
2-9- نظریه پيشرفت اتكينسون 14
2-10- نظریه مک کللند 14
2-11- نظریه انگیزشی خودتعیین‌گری دسی ورایان 15
2-12- انواع نیازهای بنیادین روان‌شناختی 16
2-12-1- خودمختاری 16
2-12-2- شایستگی 17
2-12-3- ارتباط 17
2-13- انواع انگیزش از نظر دسی ورایان 17
2-13-1- انگیزش درونی 17
2-13-2- انگیزش بیرونی 17
2-14- انگیزش هدف یا وسیله 18
2-15- انگيزش پيشرفت تحصيلي 18
2-16- ويژگي‌هاي دانش‌آموزان داراي انگيزش پيشرفت 19
2-17- عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان 20
2-18- خود کار آمدی 21
2-19- خودکارآمدی از دیدگاه بندورا 22
2-20- تاریخچه خودکارآمدی 23
2-21- مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی 23
2-21-1-کودکی 24
2-21-2- نوجوانی 24
2-21-3- بزرگسالی 24
2-21-4- پیری 24
2-22- عوامل موثر برخودکارامدی 24
2-22-1- وراثت 24
2-22-2- موقعيت 25
2-22-3- زمان 25
2-23- ابعاد خودکارآمدی 26
2-23-1- سطح؛ 26
2-23-2- عمومیت یا تعمیم‌پذیری؛ 26
2-23-3- شدت و قدرت؛ 26
2-24- منابع خودکارآمدی 26
2-24-1-تجارب موفقیت آمیز 26
2-24-2-تجارب جانشینی 26
2-24-3- متقاعد‌سازی کلامی 27
2-24-4- برانگیختگی فیزیولوژیکی 27
2-25- خودکارآمدی تحصیلی 27
2-26- عزت نفس 29
2-27- تعاریف عزّت نفس 29
2-28- طبقه‌بندی عزّت نفس 30
2-29- خصیصه‌ی پیش تعمیمی در افراد با عزّت نفس بالا و پایین 30
2-30- اهمیت عزّت نفس 31
2-30-1- تنفّر از خود 32
2-30-2- شک و تردید درباره خود 32
2-30-3- تأیید خود 32
2-31- ابعاد عزّت نفس 32
2-31-1- بُعد خانوادگی: 32
2-31-2- بعد تحصیلی: 33
2-31-3- بعد اجتماعی: 33
2-31-4- بُعد جسمانی (تصور بدنی): 33
2-31-5- بُعد کلی: 33
2-32- دیدگاهها و نظریّات روان‌شناختی در مورد عزّت نفس 33
2-32-1- دیدگاه مازلو 33
2-32-2- دیدگاه جرج کلی 34
2-32-3- دیدگاه ویلیام جیمز 34
2-32-4- دیدگاه راجرز 34
2-32-5- دیدگاه آدلر 34
2-32-6- دیدگاه آلیس 35
2-32-7- دیدگاه بک 35
2-32-8- عزّت نفس از دیدگاه اسلام 35
2-33- عوامل موثّر بر عزّت نفس 36
2-33-1- عوامل فردی 36
2-33-2- عوامل اجتماعی: 37
2-34- مهمترین عوامل در شکل‌گیری عزّت نفس عبارتند از: 37
2-34-1- خانواده و والدین 37
2-34-2- گروه همسالان 38
2-34-3- فرهنگ 38
2-34-4- مدرسه 38
2-34-5- نظام پاداش دهنده 39
2-35- شرایط عزّت نفس 39
2-36- منشاء عزّت نفس 39
2-36-1- خود سنجی: 39
2-36-2- واکنش و ارزیابی دیگران: 39
2-36-3- مقایسه اجتماعی: 40
2-37- راههای افزایش عزّت نفس: 40
2-37-1- الگوی یادگیری اجتماعی: 40
2-37-2- آموزش حل مسائل اجتماعی: 40
2-37-3- مهارت‌های ارتباطی: 40
2-38- عوامل عمده پیدایش عزّت نفس: 41
2-38-1- واکنش دیگران: 41
2-38-2- مقایسه با دیگران: 41
2-38-3- ایفای نقش: 41
2-38-4- همانند‌سازی الگوها: 41
2-39- ارکان عزّت نفس 41
2-39-1- زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 41
2-39-2- خود‌پذیری رکن دوم عزّت نفس 41
2-39-3- مسؤولیّت در قبال خود سوّمین رکن عزّت نفس 42
2-39-4- ابراز وجود چهارمین رکن عزّت نفس 42
2-39-5- زندگی هدفمند پنجمین رکن عزّت نفس 42
2-39-6- انسجام شخص ششمین رکن عزّت نفس 42
2-39-7- عشق رکن هفتم عزّت نفس 42
2-40- فواید عزّت نفس 42
2-41- تکامل عزّت نفس 43
2-42- معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس 44
2-43- برّرسی آثار عزّت نفس بر رفتار 44
2-43-1- عزّت نفس و موفّقیّت تحصیلی 44
2-44- راههای اصلاح و تغییر عزّت نفس 45
2-44-1- قبول واقعیات زندگی 45
2-44-2- ایجاد و نگرش مثبت 45
2-44-3- همانند‌سازی 45
2-44-4- احترام به شخصیت و استقلال فردی 45
2-44-5- فراهم نمودن تجارب خوشایند از فعالیت‌های مستقل و آزاد 46
2-45- رابطه عزّت نفس و توانایی یادگیری 46
2-46- شرایط کلاسی که موجب افزایش عزت نفس در دانش‌آموزان می‌شود 47
2-47- پیشینه پژوهش 47
1-2-47-پیشینه داخلی 47
2-2-47-پیشینه‌ی پژوهش خارجی 49
فصل سوم 51
روش شناسی تحقیق 51
پیش درامد 53
3-1- روش تحقیق (طرح پژوهشی) 53
3-2- جامعه آماری 53
3-3- نمونه آماری، حجم نمونه ،روش نمونه گیری 53
3-4- روش گردآوری اطلاعات 53
3-5- ابزار پژوهش 54
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 55
فصل چهار 55
تجزیه وتحلیل داده‌ها 55
4-1- مقدمه 56
4- 2- بررسی توصیفی داده‌ها 56
4-3 - بررسی نرمال بودن توزیع دادهای پژوهش 58
4-4- بررسی مفروضه‌های رگرسیون 58
4-5- بررسی فرضيه‌های پژوهش 60
فصل پنجم 62
بحث و نتیجه‌گیری 62
5-1- بحث و نتیجه‌گیری: 63
5-2- محدودیت‌های پژوهش 65
پیشنهادها 65
5-3- پیشنهادهای پژوهشی 65
5-4- پیشنهادهای کاربردی 65
منابع: 66
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 71
پرسشنامه خودکارامدی شرر: 75
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1: تفکیک نمونه آماری بر حسب سن 56
جدول 4- 2: تفکیک نمونه آماری بر حسب فرزند چندم بودن 56
جدول 4- 3: تفکیک نمونه آماری بر حسب تحصیلات پدر 57
جدول 4- 4: تفکیک نمونه آماری بر حسب تحصیلات مادر 57
جدول 4- 5: تفکیک نمونه آماری بر حسب شغل پدر 57
جدول 4- 6: تفکیک نمونه آماری بر حسب شغل مادر 58
جدول 4-7: میانگین و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و عزت نفس 58
جدول 4-8: نتایج آزمون کلموگرف – اسمیرنوف مربوط به متغیر ملاک 58
جدول 4-9: همبستگی خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان 60
جدول 4-10: همبستگی عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان 60
جدول 4-11: ماتریس همبستگی بین خودکارآمدی و عزت نفس با انگیزه پیشرفت تحصیلی 60
جدول 4-12: خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی و عزت نفس 61
جدول 4 -13: تجزیه و تحلیل واریانس معنی‌داری پیش‌بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی و عزت نفس 61
جدول 4-14: خلاصه نتايج رگرسيون پیش‌بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی و عزت نفس 61فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: نمودار خطی همبستگی بین خودکارآمدی و عزت نفس با انگیزه پیشرفت تحصیلی 59
نمودار 4-2: ارتباط غیر خطی بین داده‌های باقی مانده رابطه خودکارآمدی و عزت نفس با انگیزه پیشرفت تحصیلی 59

پریسا بخشی چروده :نویسنده
معصومه پورمحسن بلگوری :استاد راهنما
وحید خوش روش :استاد مشاور
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
روانشناسی عمومی :رشته
عزت نفس-انگیزه پیشرفت تحصیلی-عزت نفس-خودکارآمدی-انگیزه پیشرفت تحصیلی :کلمات کلیدی فارسی
academic achievement motivation-self efficacy-self esteem-self efficacy-self esteem :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2021 - All Rights Reserved