ارتباط انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کوشیار   

ارتباط انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کوشیار


چکیده فرسودگی تحصیلی نوعی احساس خستگی ذهنی است که بخش قابل ملاحظه¬ای از دانشجویان در اثر استرس و فشار ناشی از عدم انجام وظایف محولات آموزشی به آن دچار می¬شوند. انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی از عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان می¬باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهای انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی با میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کوشیار می¬پردازیم. در این راستا نمونه¬ای به اندازه 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه کوشیار انتخاب و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، انگیزه پیشرفت هرمنس (1970) و خودکارآمدی عمومی (1979) در اختیار آنان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده¬ها بر اساس روش ضریب همبستگی و مدل رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شده است. نتایج نشان داد که بین فرسودگی تحصیلی با انگیزه پیشرفت دانشجویان رابطه معکوس و معنادار (r=-0/207, P-value=0/011) و نیز با خودکارآمدی رابطه معکوس و معنادار وجود (r=-0/280, P-value=0/001) دارد. علاوه بر آن متغیرهای انگیزه پیشرفت (P-value=0/039) و خودکارآمدی (P-value=0/002) قادر به پیش¬بینی تغییرات متغیر فرسودگی تحصیلی می¬باشند. بنابراین طبق آنچه یافته های این مطالعه نشان داد، بین انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. از آنجایی که می توان بر اساس انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی، فرسودگی تحصیلی را پیش بینی نمود، سرمایه گذاری برای آموزش و تقویت انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در جمعیت دانشجویان می تواند در کاهش فرسودگی تحصیلی آنان مؤثر واقع شود.

فهرست صفحه
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه................................................................................................................................................................................... 2
1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................................................................................. 3
1-3- اهمیت و ضروت پژوهش...................................................................................................................................................................... 5
1-4- اهداف پژوهش........................................................................................................................................................................................ 5
1-4-1- اهداف.................................................................................................................................................................................................. 5
1-5- فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................................................ 5
1-6- متغیرهای پژوهش................................................................................................................................................................................. 5
1-7- تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش............................................................................................................................6
فصل دوم
بررسی ادبیات پژوهش
2-1- فرسودگی تحصیل.................................................................................................................................................................................. 8
2-1-1- تعریف فرسودگی............................................................................................................................................................................... 8
2-1-2- تاریخچه فرسودگی تحصیلی.......................................................................................................................................................... 8
2-1-3- فرسودگی شغل................................................................................................................................................................................. 9
2-1-4- فرسودگی تحصیلی........................................................................................................................................................................ 10
2-1-5- علائم فرسودگی.............................................................................................................................................................................. 10
2-1-6- مؤلفه‌های فرسودگی...................................................................................................................................................................... 10
2-1-7- اثرات و پیامدهای فرسودگی تحصیلی........................................................................................................................................ 11
2-1-8- اهمیت عوامل ایجاد کننده فرسودگی تحصیلی........................................................................................................................ 12
2-2- انگیزه پیشرفت......................................................................................................................................................................................12
2-2- 1- ماهیت و تاریخچه انگیزه پیشرفت............................................................................................................................................ 12
2-2-2- رویکردها و نظریه های انگیزشی................................................................................................................................................. 14
2-2-3- تعریف انگیزه................................................................................................................................................................................... 16
2-2-4- انواع انگیزه....................................................................................................................................................................................... 16
2-2-5- انگیزه پیشرفت................................................................................................................................................................................17
2-2-6- مبانی نظری انگیزش.......................................................................................................................................................................18
2-2-6-1- نظریه مازلو................................................................................................................................................................................. 18
2-2-6-2- نظریه موری................................................................................................................................................................................ 18
2-2-6-3- نظریه مک کللند........................................................................................................................................................................ 19
2-2-6-4- نظریه اتکینسون.............................................................................................................................................................................19
2-2-7- ویژگی‌های افراد دارای انگیزه پیشرفت........................................................................................................................................... 20
4-2- خودکارآمدی.............................................................................................................................................................................................20
4-2-1- مفهوم خودکارآمدی........................................................................................................................................................................... 20
4-2-2- تعریف خودکارآمدی.......................................................................................................................................................................... 22
4-2-3- انواع خودکارآمدی.............................................................................................................................................................................. 22
4-2-4- ابعاد خودکارآمدی.....................................................................................................
فرانک یگانه دوست :نویسنده
دکتر وحید خوش روش :استاد راهنما
دکتر معصومه پورمحسن :استاد مشاور
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
روانشناسی عمومی :رشته
موسسه کوشیار-دانشجویان-فرسودگی تحصیلی-خودکارآمدی-انگیزه پیشرفت :کلمات کلیدی فارسی
achievement motivation-self efficacy-academic burnout-students-Koushyar institute :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2021 - All Rights Reserved