بررسی میزان ارتباط جریان نقد شرکت و ارزش شرکت   

بررسی میزان ارتباط جریان نقد شرکت و ارزش شرکت


هدف از این پژوهش بررسی ارتباط جریان های نقدی با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده‌های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1393 تا 1397 است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده‌های ترکیبی با الگوی اثرات ثابت استفاده شده است. با استفاده از مدل های رگرسیونی توسط نرم افزار Eviwes8 نشان داد که جریان نقدی، با ارزش شرکت ارتباط معنا داری دارد و فعالیت های سرمایه گذاری و اهرم مالی با ارزش شرکت ارتباط معنی داری ندارد.

عنوان صفحه
چکیده ز
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 ضرورت انجام تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 فرضیه های تحقیق 7
1-6 مدل آزمون فرضیه ها 7
1-7 متغیرهای تحقیق 9
1-8 قلمرو تحقیق 9
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 10
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق 10
1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق 10
فصل دوم: ادبیان نظری و پیشینه تحقیق
2-1 ارزش شرکت 12
2-1-1 روش هاي فعلي ارزشگذاري شركت ها در ايران 13
2-2 تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها : 14
2-2-1 تأثير تأمين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها : 14
2-2-2 تأثير تأمين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها : 14
2-2-3 تأثير تأمين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها : 14
2-2-4 سياست تقسيم سود و ارزش شركت: 14
2-2-5 سودآوري و ارزش شركت: 15
2-2-6 ارزش دفتري 2 16
2-2-7 ارزش بازار 1 16
2-2-7-1 ارزش با فرض انحلال3 ( ارزش تصفيه ) 16
2-2-7-2 ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت 2 16
2-2-7-3 ارزش ذاتي 1 16
2-2-8 ارزيابي شركتها : 17
2-2-8-1 تصميمات اساسي مديريت مالي : 17
2-2-8-2 تصميمات تقسيم سود سهام : 17
2-2-8-3 تصميمات تأمين مالي : 17
2-2-8-4 تصميمات سرمايه گذاري : 17
2-2-8-5 تصميمات تقسيم سود وسود انباشته : 17
2-3 وجه نقد 18
2-3-1 ماهیت اطلاعات حسابداری 18
2-3-2 اهداف صورتهای مالی 19
2-3-3 صورت جریان وجوه نقد 21
2-3-4 سیر تاریخی صورت جریان وجوه نقد 24
2-3-5 اهمیت جریان نقد 26
2-3-6 مزایای صورت جریان‌های نقد 27
2-3-7 انواع جریان‌های وجوه نقد 27
2-3-7-1 جریان نقدی حقوق صاحبان سهام 28
2-3-7-2 جریان نقدی آزاد شرکت 28
2-3-7-3 جریان نقدی سرمایه‌ای 29
2-3-7-4 جریانهای نقدی برگشتی 29
2-3-8 رویکردهای سود و جریان نقد آتی 30
2-3-9 مفهوم جریان نقد عملیاتی 31
2-3-10 مفهوم عدم تقارن زمانی جریان نقد عملیاتی 32
2-4 روش های تامین مالی 34
2-4-1 تامین مالی کوتاه مدت 34
2-4-2 تامین مالی بلند مدت 35
2-4-2-1 تامین مالی کم هزینه 35
2-4-2-2 تامین مالی پر هزینه 35
2-4-3 شیوه های تامین مالی در بازار سرمایه ایران 36
2-4-4 منابع خارجی تامین مالی 40
2-4-4-1 سهام عادی 40
2-4-4-1-1 مزایای تامین مالی با سهام عادی 40
2-4-4-1-2 معایب تامین مالی با سهام عادی 41
2-4-4-1-3 خصوصیات سهام عادی 41
2-4-4-1-4 روش های صدور سهام جدید (افزایش سرمایه) 43
2-4-4-1-5 روش های صدور سهام عادی 43
2-4-4-1-6 محتوای اطلاعاتی عرضه سهام جدید 44
2-4-5 وام بانكي 49
2-4-5-1 طبقه‌بندي تسهيلات 49
2-4-5-2 مزاياي تامين مالي با وام‌هاي بانكي 49
2-4-5-3 معايب تامين مالي با وام بانكي 49
2-4-5-4 خصوصيات وام‌ها 50
2-4-5-5 ساختار به منظور تامين مالي 50
2-6 پیشینه پژوهش 50
2-6-1 پژوهش‌های خارجی 50
2-6-2 پژوهش‌های داخلی 51
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 55
3-2 جامعه آماری 55
3-3 نمونه آماری 55
3-4 نوع تحقیق 56
3-4-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف 56
3-5 جمعآوری و طبقه بندی دادهها 57
3-6 روش تحقیق 57
3-7 متغیرهای تحقیق 57
3-8 مسائل مورد توجه در تخمین مدل 58
3-8-1 نرمال بودن 58
3-8-2 ناهمسانی واریانس 59
3-8-3 خود همبستگی 58
3-8-4 همخطی 59
3-8-5 مانایی متغیرها 60
3- 9 روش تجزیه و تحلیل دادهها 60
3-10 مزایای استفاده از داده های تابلویی 61
3-11 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی 63
3-11-1 نحوه عملکرد جمله AR 66
3-11-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی 68
فصل چهارم: تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 70
4- 2 آزمون‌هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 70
4-2-1 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 71
4-2-2 آزمون پایایی متغیرهای پژوهش 72
4-2-3 آزمون همبستگی بین متغیرها 73
4-2-4 آزمون هم خطی بین متغیرها 74
4-2-5 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 75
4-2-6 آزمون انتخاب مدل (آزمون F لیمر و آزمون هاسمن) 77
4-2-6-1 آزمون F لیمر 77
4-2-6-2 آزمون هاسمن 77
4-2-7 آزمون ناهمسانی واریانس مدل‌‌ پژوهش 78
4-2-8 آزمون خود همبستگی مدل‌ پژوهش 78
4-2-9 نتایج تخمین مدل‌ و آزمون فرضیه‌ها 80
4-2-9-1 آزمون نرمال بودن خطای پسماند مدل رگرسیونی پژوهش 83
4-2-9-2 تحلیل جدول نتایج تخمین مدل بهینه رگرسیونی پژوهش 85
4-4 خلاصه فصل 86
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 مقدمه 88
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها 88
5-2-1 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه اول 88
5-2-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه دوم 89
5-2-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه سوم 89
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون متغیرهای کنترلی 89
5-4 پیشنهادهای کاربردی، محدودیت‌ها و پیشنهادات برای پژوهشات آتی 89
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 89
5-4-2 محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای پژوهشات آتی 90
5-4-2-1 محدودیت‌های پژوهش 90
5-4-2-2 پیشنهادهایی برای پژوهشات آتی 92


امیر محمد مولایی نوپاشانی :نویسنده
حسین راد کفترودی :استاد راهنما
علیرضا عامریان :استاد مشاور
۱۳۹۹/07/14 :تاریخ دفاع
۱۲۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
اهرم مالی-اهرم مالی-فعالیت های سرمایه گذاری-ارزش شرکت-جریان های نقدی :کلمات کلیدی فارسی
Cash flow-company value-investment activities- financial leverage- financial leverage :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2021 - All Rights Reserved