(بررسی نقش میانجی صلاحیت های بازاریابی در روابط میان کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک آینده استان گیلان   

(بررسی نقش میانجی صلاحیت های بازاریابی در روابط میان کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک آینده استان گیلان


هدف از این تحقیق بررسی نقش میانجی صلاحیت های بازاریابی در روابط میان کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی و ماهیت کاربردی دارد. جامعه آماري اين تحقيق 52 نفر از مدیران و کارکنان بانک آینده استان گیلان تشكيل شده است همچنین با توجه به کم بودن جامعه آماری از طریق سرشماری کلیه افراد جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شدند، گرد آوری اطلاعات به کمک ابزار پرسشنامه بود و داده ها از طریق نرم افزار های SPSS 22.0 و Smart PLS 2.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های بدست آمده حاکی از تایید تاثیر صلاحیت های بازاریابی بر عملکرد سازمانی و همچنین تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی مورد تایید قرار گرفت، اما صلاحیت های بازاریابی به عنوان متغیر میانجی در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت. نتیجه میگیریم عملکرد بهتر هدفی است که سازمانها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می آورند، صلاحیت ها نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها ایفا می کنند و از جمله این صلاحیت ها می توان به بازاریابی اشاره کرد. صلاحیت های بازاریابی موجب می شود تا شرکت ها بتوانند متناسب با شرایط بازار، استراتژی های مناسب را اجرا کرده و به اهداف عملکردی خود دست یابند و همچنین در دنیای رقابت امروزی کارآفرینی اجتماعی یک متغیر موثر در ایجاد نوآوری و سوق سازمان به عمکلرد بهتر می باشد

فصل اوّل: کلیات تحقیق
مقدمه.2
بیان مساله 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
اهداف تحقیق 4
اهداف اصلی 4
هدف کاربردی 4
چارچوب مفهومی تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 5
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 5
قلمرو تحقیق 6
قلمرو موضوعی 6
قلمرو زمانی 6
قلمرو مکانی 6
فصل دوّم: ادبیّات و پیشینه نظری تحقیق
مقدمه.8
کارآفرینی اجتماعی 8
کارآفرینی چیست؟ 8
سرمایه های کارآفرینی 10
مفهوم کارآفرینی اجتماعی 10
تعاریف مختلف کارآفرینی اجتماعی 11
فرآیند کارآفرینی اجتماعی 12
مشخصات مشترک سازمان های کارآفرینانه اجتماعی 13
تفاوت های کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی 13
نقش های کار آفرینان اجتماعی 13
عناصر کارآفرینی اجتماعی 14
مزایای کارآفرینی اجتماعی 15
عملکرد سازمانی 16
مفهوم عملکرد 16
اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی 17
روشهای ارزشیابی عملکرد 18
دیدگاه های نظری در ارتباط با عملکرد سازمانی 19
ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد سازمانی 20
فرايند ارزيابي عملکرد شرکت 20
تدوين شاخص های عملکرد سازمانی 20
ابعاد عملکرد سازمانی 21
اهمیت و نقش عملکرد سازمانی 21
صلاحیت های بازاریابی 22
مفهوم صلاحیت های بازاریابی 22
کاربرد صلاحیت های بازاریابی 22
پیشینه تحقیق 23
پیشینه داخلی تحقیق 23
پیشینه خارجی تحقیق 24
جمع بندی 24
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه 26
روش تحقيق 26
فرايند اجراي تحقيق 27
جامعه و نمونه آماري 27
روش ها و ابزارهاي گرد آوري داده ها و اطلاعات 27
روايي و پايايي پرسشنامه 28
روایی 28
پایایی 28
فنون تحلیل آماری داده ها 29
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 31
توصیف آماری 31
جنسیت 32
وضعیت سن 33
ميزان تحصیلات 34
توصیف آماری متغیرهای تحقیق 35
آمار استنباطی 35
تعیین نرمالیته یا عدم نرمالیته داده ها 35
بررسی فرضیات تحقیق 36
روایی همگرا 36
روایی ممیز 38
بررسی مدل تحقیق 39
قابلیت پیش بینی مدل و تبیین واریانس متغیرها 41
ارزیابی برازش بخش ساختاری 41
آزمون فرضیه های تحقیق 41
آزمون فرضیه اول 41
آزمون فرضیه دوم 41
آزمون فرضیه سوم 42
آزمون فرضیه چهارم 45
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه .47
نتایج فرضیه های تحقیق 47
محدودیت های تحقیق 48
پیشنهادهای تحقیق 49
پیشنهاد های کاربردی 49
پیشنهاد برای تحقیق های آتی 49
منابع 51
پیوست 55

فهرست جداول
جدول (2-1). مراحل فرآیند کارآفرینی اجتماعی 12
جدول (2-2).اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی 18
جدول (3-1) جامعه آماری تحقیق حاضر 27
جدول (3-2) ارزش هاي عددي گزينه هاي پرسشنامه 28
جدول (3-3) توزيع سوالات پرسشنامه 28
جدول (3-4) ضرایب آلفای کرونباخ و مربوط به سوالات هر متغیر 28
جدول (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه 32
جدول (4-2) وضعیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه 33
جدول (4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 34
جدول (4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 35
جدول (4-5) مقیاس محاسبه میانگین هیر 35
جدول (4-6) نتایج آزمون و شاپیرو ویلک 35
جدول (4-7) مقادیر بارهای عاملی و برای روایی همگرا 37
جدول (4-8) روایی ممیز براساس جدول فورنل لارکر 38
جدول (4-9) بررسی فرضیه اول تحقیق 41
جدول (4-10) بررسی فرضیه دوم تحقیق 42
جدول (4-11) بررسی فرضیه سوم تحقیق 42
جدول (4-12) بررسی فرضیه چهارم تحقیق 45


فهرست نمودار
نمودار (4-1) توزیع جنسيت پاسخ دهندگان 32
نمودار (4-2) توزیع سني پاسخ دهندگان 33
نمودار (4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 34
نمودار (4-4) نمودار جعبه ای و عدم پیروی داده های تحقیق از توزیع نرمال 36
نمودار (4-5) آزمون مدل (ضریب مسیر استاندارد) بدون محاسبه متغیر میانجی 40
نمودار (4-6) آزمون مدل (آماره تی) بدون محاسبه متغیر میانجی 41
نمودار (4-7) آزمون مدل (ضریب مسیر استاندارد) بهمراه محاسبه متغیر میانجی 43
نمودار (4-8) آزمون مدل (آماره تی) بهمراه محاسبه متغیر میانجی 44

فهرست اشکال
شکل (1-1)مدل مفهومی تحقیق 4
شکل (2-1) سرمایه های کارآفرینی 10
یگانه سیفی :نویسنده
غلامرضا شجاع طلب :استاد راهنما
محمد طالقانی :استاد مشاور
۱۳۹۹/۰2/۲4 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
اجتماعی-کارآفرینی -نوآوری-عملکرد سازمان-صلاحیت های بازاریابی :کلمات کلیدی فارسی
Marketing Competencies-Organizational Performance-Innovation-Entrepreneurship-Social :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2021 - All Rights Reserved