بررسی مقایسه ای سلامت روان، عزت نفس و شادکامی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار   

بررسی مقایسه ای سلامت روان، عزت نفس و شادکامی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار


سلامت روان، عزت نفس و شادکامی از مهم¬ترین عوامل در زندگی شخصی و اجتماعی زنان هستند. پژوهش حاضر که از نوع علی- مقایسه ای بود، با هدف مقایسه ی سلامت روان، عزت نفس و شادکامی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار انجام شد. نمونه ای متشکل از 240 زن (120 ورزشکار و 120 غیرورزشکار) 20 تا 40 ساله شهر رشت در سال 1399 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ (1972)، عزت نفس روزنبرگ (1965) و شادکامی آکسفورد (1989) را تکمیل کردند. داده‌هاي پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و بر اساس روش مقایسه میانگین های دو گروه مستقل (آزمون t) و تحلیل واریانس چند متغیره مانوا (MANOVA)در نرم افزار SPSS نسخه ی 24 تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها در سطح معناداری 95 درصد نشان داد که؛ میزان نمرات سلامت روان، عزت نفس و شادکامی در زنان ورزشکار بیشتر از زنان غیرورزشکار است. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش، مبنی بر تاثیر مثبت ورزش بر بهبود وضعیت سلامت روان، عزت نفس و شادکامی زنان، با توجه به فواید جسمانی و روانی و نداشتن عوارض جانبی، پیشنهاد می شود از ورزش به عنوان عاملی در جهت ارتقای سلامت زنان جامعه استفاده شود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه .............................................................................................................................................................................................. 2
1-2. بیان مسئله ..................................................................................................................................................................................... 3
۱-3. اهمیت و ضرورت پژوهش ........................................................................................................................................................... 7
1-3-1. بهره وران ................................................................................................................................................................................... 8
1-4. اهداف پژوهش ............................................................................................................................................................................... 8
1-4-1. هدف كلي .................................................................................................................................................................................. 8
1-4-2. اهدف فرعی .............................................................................................................................................................................. 8
1-5. فرضیههای پژوهش ...................................................................................................................................................................... 8
1-5-1. فرضیه اصلی ............................................................................................................................................................................. 8
1-5-2. فرضیه های فرعی ................................................................................................................................................................... 8
1-۶. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ...................................................................................................................... 8
1-۶-1. تعریف مفهومی و عملیاتی سلامت روان ............................................................................................................................. 8
1-6-2. تعریف مفهومی و عملیاتی عزت نفس ................................................................................................................................. 9
1-6-3. تعریف مفهومی و عملیاتی شادکامی ................................................................................................................................... 9
فصل دوم: بررسی ادبیات پژوهش
پیش درآمد ........................................................................................................................................................................................... 11
۲-1. مبانی نظری پژوهش .................................................................................................................................................................. 11
۲-1-1. مبانی نظری سلامت روان .................................................................................................................................................. 11
1-1-1-2. تاريخچه مطالعات درباره ی سلامت روان ................................................................................................................... 11
2-1-1-2. مفهوم سلامت روان .......................................................................................................................................................... 12
3-1-1-2. ابعاد سلامت ...................................................................................................................................................................... 14
1-3-1-1-2. سلامت جسمانی ......................................................................................................................................................... 14
2-3-1-1-2. سلامت اجتماعی ......................................................................................................................................................... 14
3-3-1-1-2. سلامت هیجانی ........................................................................................................................................................... 14
4-3-1-1-2. سلامت عقلانی ............................................................................................................................................................ 14
5-3-1-1-2. سلامت معنوی ............................................................................................................................................................ 15
6-3-1-1-2. سلامت روان شناختی ............................................................................................................................................... 15
4-1-1-2. ویژگی های افراد دارای سلامت روان ......................................................................................................................... 15
5-1-1-2. مفهوم سلامت روان از دیدگاه نظریه پردازان مختلف ............................................................................................. 15
1-5-1-1-2. دیدگاه زیگموند فروید ............................................................................................................................................... 15
2-5-1-1-2. دیدگاه آلفرد آدلر ....................................................................................................................................................... 16
3-5-1-1-2. دیدگاه اریک فروم ...................................................................................................................................................... 16
4-5-1-1-2. کارل.گ. یونگ ............................................................................................................................................................ 16
5-5-1-1-2. دیدگاه کارل راجرز ..................................................................................................................................................... 17
6-5-1-1-2. دیدگاه آبراهام مزلو .................................................................................................................................................... 17
7-5-1-1-2. دیدگاه بی. اف. اسکینر .............................................................................................................................................. 18
8-5-1-1-2. نظريه ي انتخاب (ویلیام گلاسر) .............................................................................................................................. 18
9-5-1-1-2. دیدگاه ویکتور فرانکل ...............................................................................
حدیث نوری جیرهندی :نویسنده
وحید خوش روش :استاد راهنما
معصومه پورمحسن :استاد مشاور
۱۳۹۹/۰6/30 :تاریخ دفاع
۱۰۹ صفحه :تعداد صفحات
روانشناسی عمومی :رشته
غیرورزشکار-ورزشکار-شادکامی-عزت نفس-سلامت روان :کلمات کلیدی فارسی
mental health-self esteem-happiness-athletic-non athletic :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2021 - All Rights Reserved