تاثیر چابکی بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت با نقش تعدیلگر تلاطم فناورانه (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرستان رشت)   

تاثیر چابکی بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت با نقش تعدیلگر تلاطم فناورانه (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرستان رشت)


سرمایه¬گذاران پیوسته به دنبال ارزیابی و مشخص نمودن بازده سرمایه¬گذاری¬های خود هستند تا بتوانند از این طریق عملکرد شرکت¬های خود را بررسی نموده و برای ادامه و یا کاهش سرمایه¬گذاری¬های خود تصمیم¬گیری نمایند. در این راستا بررسی عملکرد مالی شرکت¬ها یکی از مهم¬ترین معیار¬های موفقیت و یا شکست آن شرکت می¬باشد. برای موفقیت در این زمینه توجه به معیارهای بازاریابی و در نظر گرفتن چابکی بازاریابی به عنوان عاملی برای پیشی گرفتن از رقبا و پاسخ سریع¬تر به نیازهای بازار برای دست-یابی به موفقیت ضروری است. از این طریق شرکت¬ها می¬توانند به رهبری بازار و اهداف استراتژیک خود دست ¬یابند. در این میان با توجه به تغییرات سریع محیط و نقش دانش برای دست یابی به چابکی باید به تلاطم فناورانه نیز توجه ویژه نمود. با توجه به مطالب بیان شده هدف از پژوهش پیش¬رو، بررسی تاثیر چابکی بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت¬ها و بررسی نقش تعدیل¬گر تلاطم فناورانه می¬باشد. بر این اساس این پژوهش بر اساس 90 داده¬ که از طریق پرسشنامه و توسط مدیران و معاونان شرکت¬های واقع در شهرک¬ صنعتی رشت و سپیدرود، جمع آوری گردیده¬است، تجزیه و تحلیل شده است. براین اساس تجزیه و تحلیل داده¬ها از طریق مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS.3 انجام شده است. نتایج بررسی فرضیه¬های پژوهش نشان¬دهنده این موضوع است که چابکی بازاریابی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین تلاطم فناورانه رابطه میان چابکی بازاریابی و عملکرد مالی را تعدیل می¬کند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 2
1-3-ضرورت انجام پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- فرضیه های پژوهش 6
1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 7
1-7- قلمرو پژوهش 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه 10
2-2-عملکرد مالی 11
2-3-بازاریابی 15
2-4-چابکی بازار 18
2-5-آشفتگی یا تلاطم فناورانه 26
2-6-پیشینه پژوهش 29
2-6-1-پیشینه داخلی 29
2-6-2-پیشینه خارجی 32
2-7-ارائه مدل مطالعاتی پژوهش 34فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه .......................................................................................................................................................39
3-2- روش تحقیق ..........................................................................................................................................39
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش.................................................................................................................41
3-3-1 نتایج آزمون بارتلت ........................................................................................................................................44
3-4-روش¬ گردآوری داده¬ها........................................................................................................................................44
3-4-1 پرسشنامه پژوهش............................................................................................................................................44
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه...................................................................................................................................45
3-5-1- روایی.............................................................................................................................................................46
3-5-2- پایائی.............................................................................................................................................................46
3-6- متغیرهای پژوهش..............................................................................................................................................47
3-7-روش¬های آماری و تجزیه تحلیل داده ها............................................................................................................47
3-8- نرمال بودن داده¬ها...............................................................................................................................................48
3-9- مدل¬سازی معادلات ساختاری............................................................................................................................48
3-9-1 دلایل استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی ..............................................................................................49
3-10- تعیین مدل اندازه¬گیری.....................................................................................................................................50
3-11-تحلیل داده¬ها در روش حداقل مربعات جزئی...................................................................................................50
3-12- برازش مدل اندازه¬گیری...................................................................................................................................51
3-13- برازش مدل ساختاری......................................................................................................................................51
3-14- برازش مدل کلی .............................................................................................................................................51
3-15- ارزیابی اثر تعاملی متغیرها................................................................................................................................52
3-16- جمع بندی.............................................................................................................................................52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه....................................................................................................................................................54
4-2- یافته های توصیفی پژوهش.....................................................................................................................54
4-2-1-یافته های توصیفی مریوط به مشخصات شرکت¬ها..................................................................................................54
4-2-2- یافته های توصیفی مریوط به پاسخ¬دهندگان..........................................................................................................58
4-3- شاخص¬های آماری مربوط به متغیرهای پژوهش................................................................................................................59
4-4-آزمون نرمال بودن داده¬ها......................................................................................................................................................60
4-5- آمار استنباطی..................................................................................................................................................................61
4-6- برازش مدل پژوهش...........................................................................................................................................................61
4-6-1-برازش مدل اندازه¬گیری...................................................................................................................................................61
4-6-2-.برازش بخش ساختاری...................................................................................................................................................64
4-6-3-برازش کلی مدل..............................................................................................................................................................66
4-7-آزمون فرضیه¬های پژوهش....................................................................................................................................................67
4-8-خلاصه فصل........................................................................................................................................................................69

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه.....................................................................................................................................................................73
5-2- خلاصه پژوهش...............................................................................................................................................................73
5-3-تحلیل نتایج پژوهش.............................................................................................................................................................73
5-3-1- نتایج مرتبط با آمار توصیفی متغیرهای........................................................................................................................73
5-3-2-نتایج آزمون فرضیه ها.................................................................................................................
سوگند رجب زاده کیساری :نویسنده
مصطفی ابراهیم پور :استاد راهنما
محسن اکبری :استاد مشاور
1399/01/28 :تاریخ دفاع
۱۱۲ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
عملکرد مالی-عملکرد مالی-عملکرد مالی-چابکی بازاریابی-تلاطم فناورانه :کلمات کلیدی فارسی
Technological turmoil-marketing agility-financial performance-financial performance-financial performance :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2021 - All Rights Reserved