تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی رستوران های شهرستان رشت با توجّه به نقش میانجی بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی   

تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی رستوران های شهرستان رشت با توجّه به نقش میانجی بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی


هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی رستوران های شهرستان رشت با توجّه به نقش میانجی بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و روش گردآوری دادهها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر رستوران های شهر رشت می باشند که تعداد آن ها 37 رستوران می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بود که با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت امتیازدهی شد. جهت روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز از نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 2 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تمام فرضیه ها تأئید شده است.

چکیده فارسی ک
چکیده انگلیسی ل
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدّمه 2
1-2) بيان مسأله نحقیق 2
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4) اهداف تحقيق 6
1-5) چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقيق 8
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق 9
1-7-1) تعاریف مفهومی 9
1-7-2) تعاریف عملیاتی 9
1-8) قلمرو تحقیق 10
1-8-1) قلمرو موضوعی 10
1-8-2) قلمرو مکانی 10
1-8-3) قلمرو زمانی 10
1-9) نوآوری تحقیق 11
1-10) خلاصه فصل 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 13
2-2) بازارگرایی 13
2-3) عملکرد 15
2-3-1) بازارگرایی و عملکرد 16
2-3-2) تشریح مفهوم عملکرد 17
2-3-3) عملکرد سازمانی 20
2-3-4) تعاریف عملکرد سازمان 20
2-3-5) سنجش عملکرد سازمانی 22
2-3-6) رویکردهای سنجش عملکرد 23
2-3-7) شاخص های عملکرد سازمانی 23
2-4) کارآفرین 24
2-4-1) کارآفرینی و انواع آن 25
2-4-2) تئوری رفتار برنامه ریزی شده و کارآفرینی 25
2-4-3) گرایش کارآفرینانه 26
2-4-4) فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه 29
2-5) سرمایه انسانی 31
2-5-1) مفاهیم و تعاریف سرمایه انسانی 33
2-5-2) اهمیت سرمایه انسانی 34
2-5-3) طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی 36
2-5-4) تقسیم بندی سرمایه انسانی 37
2-5-5) سنجش سرمایه انسانی 37
2-6) پیشینه و سوابق تحقیق 39
2-6-1) پیشینه داخلی 39
2-6-2) پیشینه خارجی 41
2-7) استنتاج از مبانی نظری و سوابق موضوعی تحقیق با تأکید بر مدل مفهومی تحقیق حاضر 43
2-8) خلاصه فصل 44
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدّمه 46
3-2)روش تحقيق 46
3-3) جامعه و نمونه آماری 46
3-4) روش جمع آوری اطلاعات 46
3-5) ابزارهای جمع آوری داده‎ها و اطلاعات 46
3 -6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری 48
3-6-1) روایی پرسشنامه 48
3 -6-2) پایایی پرسشنامه 48
3-7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 49
3-8) خلاصه فصل 50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه 52
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 53
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 57
4 – 4) آزمون بررسی نرمال بودن داده ها 61
4-5) آمار استنباطي 62
4-5-1) بررسي برازش مدل پژوهش 62
4-5-1-1) بررسي برازش مدل هاي اندازهگيري پژوهش 65
4-5-1-1-1) پايايي شاخص 65
4-5-1-1-2) روايي همگرا 67
4-1-1-3) روايي واگرا 68
4-5-1-2) برازش مدل ساختاری 69
4-5-1-2-1) معيار R Squares 69
4-5-1-3) برازش مدل کلي 69
4-5-2) آزمون فرضيه‌ها 70
4-6) خلاصه فصل 76
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 78
5-2) خلاصه پژوهش 78
5-3) مروری بر یافته های تحقیق 79
5-4) پیشنهادهای کاربردی این پژوهش 81
5-5) محدودیت‌های پژوهش 82
5-6) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 82
منابع 83
ضمائم 88
فاطمه جامعی :نویسنده
جناب آقای محمد طالقانی :استاد راهنما
جناب آقای غلامرضا شجاع طلب :استاد مشاور
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ :تاریخ دفاع
۱۰۸ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
کارآفرینی-گرایش به کارآفرینی-بازارگرایی-عملکرد سازمانی-سرمایه انسانی :کلمات کلیدی فارسی
Human Capital-Organizational Performance-Market orientation-Entrepreneurial orientation-Entrepreneurship :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved