تاثیر بازاریابی تجربی بر قصد رفتاری گردشگران مقاصد گردشگری استان گیلان   

تاثیر بازاریابی تجربی بر قصد رفتاری گردشگران مقاصد گردشگری استان گیلان


امروزه صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنعت در جهان و یکی از مهم ترین منبع درآمد به شمار می آید. صنعت گردشگری نه تنها بر پیشبرد اقتصاد و درآمدهای مالی تاثیرگذار بوده، بلکه صنعتی عاری از آلودگی و موفق در ایجاد مشاغل جدید است، به همین دلیل در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری، جذب گردشگر به رقابتی فزاینده تبدیل شده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی تجربی بر قصد رفتاری گردشگران مقاصد گردشگری استان گیلان است. جامعه آماری این تحقیق مسافران مقاصد گردشگری استان گیلان هستند که حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Spss Sample Power و به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس حداقل 319 نفر از مسافران هتل ها در 3 شهر استان محاسبه گردید. به منظور ارزیابی مدل و آزمون فرضیه ها از مدل سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار SmartPLS 3 استفاده شد. مقادیر به دست آمده برای t در فرضیه های اول تا ششم (152/18، 371/4، 916/6، 865/37، 315/4 و 281/22) نشان داد این فرضیه ها تایید شده و مولفه های بازاریابی تجربی بر هیجانات گردشگران مقاصد گردشگری استان گیلان تاثیر گذار است. مقدار آماره t (197/12) در فرضیه هفتم مشخص کرد که متغیر رضایتمندی نیز بر تمایلات رفتاری گردشگران مقاصد گردشگری استان گیلان تاثیر گذار است. همچنین در فرضیه هشتم تحقیق با توجه به مقدار 03/47 برای آماره t می توان گفت متغیر هیجانات با رضایتمندی و تمایلات رفتاری گردشگران مقاصد گردشگری استان گیلان رابطه معناداری دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله 2
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4) چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 5
1-5) اهداف تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 7
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
1-7-1) تعریف مفهومی متغیرها 8
1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها 9
1-8) قلمرو تحقیق 10
1-9) ساختار تحقیق 10
1-10) خلاصه فصل 11
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق
2-1) مقدمه 2
2-2) بخش اول: بازاریابی تجربی 14
2-2-1) بازاریابی تجربی 14
2-2-2) تجربه (بازاریابی) حسی 14
2-2-3) آمیختهی بازاریابی حسی 15
2-2-4) تجربه (بازاریابی) فکری 17
2-2-5) تجربه (بازاریابی) احساسی 17
2-2-6) راهکارهای بازاریابی احساسی 17
2-2-7) تجربه (بازاریابی) عملی 18
2-2-8) تجربه (بازاریابی) ارتباطی 19
2-2-9) ابزارهای بازاریابی ارتباطی 19
2-2-9-1) پاداش 19
2-2-9-2) رفتار ترجیحی 20
2-2-9-3) ارتباطات 20
2-2-9-4) شخصی سازی 20
2-3) بخش دوم: تمایلات رفتاری 21
2-3-1) هیجان 21
2-3-2) تاریخچه هیجان 22
2-3-3) اهمیت هیجانات 22
2-3-4) انواع هیجانات 22
2-3-5) اثرات هیجانات 23
2-3-5-1) اثر هیجان در رفتارهای ذهنی 23
2-3-5-2) اثر هیجان در بدن 24
2-3-5-3) اثر هیجان در زندگی انسان 24
2-3-5-4) اثر اجتماعی هیجان 24
2-3-6) مدیریت هیجانات 25
2-3-7) نظریه های هیجانات 25
2-3-8) رویکردهای پیرامون هیجانات 26
2-3-9) سلسله مراتب هیجانات مصرف کننده 26
2-3-10) اثر هیجانات بر رفتار مشتریان 27
2-4) بخش سوم: رضایتمندی گردشگران 28
2-4-1) گردشگری 28
2-4-2) رضایتمندی 28
2-4-3) رضایتمندی گردشگران 29
2-4-4) اهمیت رضایتمندی گردشگران 29
2-4-5) اندازه گیری رضایت مشتری 30
2-4-6) مدل های شکل گیری رضایت مشتری 31
2-4-6-1) مدل رضایت‌مندی مشتری سوئدی 31
2-4-6-2) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا 32
2-4-6-3) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 33
2-4-7) استراتژی های افزایش رضایت مشتری 34
2-5) پیشینه تحقیق 35
2-5-1) تحقیقات مرتبط خارجی 35
2-5-2) تحقیقات مرتبط داخلی 37
2-6) خلاصه فصل 42
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 44
3-2) روش تحقیق 44
3-3) فرایند اجرای تحقیق 44
3-4) جامعه و نمونه آماری 45
3-5) روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات 46
3-6) روايي و پايايي پرسشنامه 47
3-6-1) روایی 47
3-6-2) پایایی 47
3-7) فنون تحلیل آماری داده ها 48
3-8) خلاصه فصل 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
4-1) مقدمه 50
4-2) یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی 50
4-2-1) بررسی ویژگی های نمونه از لحاظ جنسیت 50
4-2-2) بررسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت سن 51
4-2-3) بررسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیلات 52
4-2-4) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 53
4-3) آمار استنباطی 55
4-3-1) تعیین نرمالیته یا عدم نرمالیته داده ها 55
4-4) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل 56
4-5) بررسی فرضیات تحقیق 57
4-5-1) روایی همگرا (مدل های اندازه گیری) 57
4-5-2) روایی ممیز 59
4-6) بررسی فرضیه های تحقیق (مدل ساختاری) 59
4-7) خلاصه فصل 65
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 67
5-2) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری 67
5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها 67
5-2-2) نتایج آمار استنباطی 68
5-3) بحث و نتیجه گیری 69
5-4) پیشنهادات کاربردی تحقیق 70
5-5) محدودیت های تحقیق 71
5-6) پیشنهادات به سایر محققان 72
5-7) خلاصه فصل 72
پیوست ها 82
فهرست جداول
جدول 2-1) خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده مرتبط با تحقیق 40
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده مرتبط با تحقیق 41
جدول 3-1) نمونه گیری در جامعه آماری تحقیق 45
جدول 3-2) ارزش هاي عددي گزينه هاي پرسشنامه 46
جدول 3-3) توزيع سوالات پرسشنامه 46
جدول 3-4) ضرایب آلفای کرونباخ و CR مربوط به سوالات هر متغیر 47
جدول 4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 50
جدول 4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 51
جدول 4-3) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 52
جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 55
جدول 4-5) مقیاس محاسبه میانگین هیر 55
جدول 4-6) نتایج آزمون K-S و شاپیرو ویلک 56
جدول 4-7) بررسی هم خطی بین متغیرهای تحقیق 57
جدول 4-8) مقادیر بارهای عاملی و AVE برای روایی همگرا 58
جدول 4-9) روایی ممیز براساس جدول فورنل لارکر 59
جدول 4-10) شاخص های مدل ساختاری 60
جدول 4-11) نتایج فرضیات تحقیق 65فهرست اشکال
شکل 2-1) مدل شاخص رضایت مشتری در سوئد 31
شکل 2-2) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا 32
شکل 2-3) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 33
شکل 3-1) خروجی نرم افزار نمونه گیری 45
شکل 4-1) مقادیر ضریب مسیر( و مقادیر بارهای عاملی) مدل تحقیق 62
شکل 4-2) مقادیر اعداد معناداری(T-Statistics) مدل تحقیق 63


فهرست نمودارها
نمودار 4-1) نمودار کلوچه ای مربوط به وضعیت جنسیت 51
نمودار 4-2) بافت نگار مربوط به وضعیت سن 52
نمودار 4-3) بافت نگار مربوط به وضعیت سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 53
نمودار 4-4) بافت نگار توصیف متغیرهای تحقیق 54
نمودار 4-5) نمودار جعبه ای و عدم پیروی داده های تحقیق از توزیع نرمال(عدم تقارن محور وسط) 56
نمودار 4-6) مقادیر ضریب تعیین 61
نمودار 4-7) مقادیر ضریب تعیین تعدیل شده 61


ناهید جدی نبی کندی :نویسنده
دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری :استاد راهنما
دکتر سید محمود شبگو منصف :استاد مشاور
۱۳۹۸/06/21 :تاریخ دفاع
۱۱۹ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
هیجانات-گردشگران-رضایتمندی-تمایلات رفتاری-بازاریابی تجربی :کلمات کلیدی فارسی
Experiential marketing-Emotion-Satisfaction-Behavioral intention-Tourists :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved