بررسی ارتباط قدرت مدیرعامل، تخصص حسابرس در صنعت و ارزش شرکت   

بررسی ارتباط قدرت مدیرعامل، تخصص حسابرس در صنعت و ارزش شرکت


رشد و توسعه اقتصادی کشور، نیازمند تجهیز منابع سرمایه¬ای و تخصیص بهینه آن به فعالیت¬های مولد اقتصادی است. در این راستا، سرمایه¬گذاران به اطلاعاتی نیاز دارند که بر پایه آن، قادر به ارزیابی ریسک ذاتی و بازده مورد انتظار سرمایه¬گذاری¬های انجام شده و تصمیم¬گیری درباره خرید، نگهداری یا فروش آن باشند. به این منظور در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت و چگونگی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت می¬پردازیم. بدین منظور در مطالعه حاضر، اطلاعات 134 شرکت از شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1396 با استفاده از روش¬های رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ارتباطی مستقیم و معنادار بین قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت برقرار است. همچنین تخصص حسابرس در صنعت موجب تقویت ارتباط مستقیم بین قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت می¬گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهداف تحقیق 5
1-5- ذینفعان نتایج تحقیق 6
1-6- سؤالات و فرضیه¬های تحقیق 6
1-6-1- سوالات 6
1-6-2- فرضیه¬ها 7
1-7- جامعه و نمونه آماري 7
1-8- روش تحقیق 8
1-9- روش و ابزار گردآوري اطلاعات 8
1-10- روش و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 9
1-11- تعريف مفهومی و عملیاتی واژگان 11
1-12- خلاصه فصل 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- مبانی نظری 15
2-2-1- مفهوم قدرت 15
2-2-1-1- طبقه‌بندی قدرت 15
2-2-2- تخصص حسابرس در صنعت 17
2-2-2-1- انگیزه‌های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت 20
2-2-2-2- تخصص صنعت حسابرس و کیفیت حسابرسی 21
2-2-3- تعیین قیمت سهام عادی 22
2-2-3-1- روش‌های ارزیابی سهام بر اساس دارایی‌های شرکت 23
2-2-3-1-1- ارزش اسمی سهام 23
2-2-3-1-2- ارزش دفتری 23
2-2-3-1-3- ارزش سهام بر ومبنای خالص ارزش دارایی‌ها 24
2-2-3-1-4- ارزش تسویه‌ای وسهام 24
2-2-3-1-5- ارزش جایگزینی 25
2-2-3-1-6- ارزش باقیمانده 25
2-2-3-2- روش‌های ارزیابی سهام بر مبنای دیدگاه سودآوری 26
2-2-3-2-1- ارزیابی سهام بر مبنای تنزیل سودهای نقدی آتی 26
2-2-3-3- مدل‌های مبتنی بر معیارهای مقایسه‌ای 28
2-2-3-4- مدل‌های مبتنی بر وجریانات نقدی تنزیلی (DCF) 28
2-2-3-4-1- روش ارزش‌افزوده واقتصادی (EVA) 29
2-2-3-4-2- روش ارزش‌افزوده نقد (CVA) 30
2-2-3-4-3- روش جریان نقدی وآزاد (FCF) 31
2-2-3-5- روش تصویر ذهنی وسهام 32
2-3- قدرت مدیرعامل، تخصص حسابرس در صنعت و ارزش شرکت 33
2-4- پیشینه تحقیق 34
2-4-1- تحقیق‌های خارجی 34
2-4-2- تحقیق‌های داخلی 36

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 38
3-2- جامعه آماری 38
3-3- تعیین حجم نمونه 38
3-4- فرضیه¬های تحقیق 40
3-5- روش اجرایی تحقیق 41
3-6- روش و ابزار گردآوري داده‏ها 41
3-7- مدل¬ها و متغیرهای تحقیق 41
3-7-1- مدل¬ها 41
3-7-2- متغیرها 42
3-8- تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 42
3-8-1- آزمون میانگین جمله اخلال 43
3-8-2- آزمون توزیع نرمال جمله اخلال 43
3-8-3- آزمون توزیع نرمال متغیر وابسته 44
3-8-4- آزمون استقلال جملات اخلال 44
3-8-5- آزمون عدم هم¬خطی چندگانه 44
3-8-6- آزمون همسانی واریانس¬ها 45
3-8-7- آزمون پایایی متغیرها 45
3-8-8- آزمون Chow 45
3-8-9- آزمون Hausman 46
3-8-10- آزمون F 47
3-8-11- آزمون t 48
3-9- خلاصه فصل 48

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 50
4-2- یافته‌های تحقيق 50
4-2-1- آمار توصیفی 50
4-2-2- آمار استنباطی 52
4-2-2-1- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 52
4-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 52
4-2-2-3- تخمین مدل ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت 53
4-2-2-4- تخمین مدل تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت 56
4-3- خلاصه فصل 60

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1- مقدمه 62
5-2- مروری بر اهداف و یافته¬های تحقیق 62
5-3- بحث و نتیجه¬گیری 63
5-4- پیشنهادهای تحقیق 65
5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از یافته¬های تحقیق 65
5-4-2- پیشنهادهایی به سایر محققان 66
5-5- محدودیت‌های تحقیق 66
5-6- خلاصه فصل 66

منابع فارسی 69
منابع انگلیسی 70
پیوست¬ها 72

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 51
جدول 4-2. آزمون جارک برا 52
جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین 53
جدول 4-4. نتایج آزمون¬های چاو و هاسمن 54
جدول 4-5. نتایج تخمین مدل ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت 55
جدول 4-6. نتایج آزمون¬های چاو و هاسمن 57
جدول 4-7. نتایج تخمین مدل تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط قدرت مدیرعامل و ارزش بازار شرکت 58
جدول 4-8. خلاصه نتایج فرضیه¬ها 60
فهرست شکل¬ها و نمودارها
عنوان شماره صفحه
شکل 4-1. نمودار پراکندگی جملات اخلال 56
شکل 4-2. نمودار پراکندگی جملات اخلال 59
رحیم رستمی :نویسنده
اسماعیل توکل نیا :استاد راهنما
مهدی مشکی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ :تاریخ دفاع
۶۶۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
ارزش شرکت-ارزش شرکت-ارزش شرکت-تخصص حسابرس در صنعت-قدرت مدیرعامل :کلمات کلیدی فارسی
CEO Power-Auditor Industry Specialization-Firm Value-Firm Value-Firm Value :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved