تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود شرکت ها   

تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود شرکت ها


هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول با مدیریت سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سالهای 1392 تا 1396 در بورس فعالیت داشتند. با در نظر گرفتن برخی از محدودیت ها تعداد نمونه آماری 160 شرکت در نظر گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مالکیت نهادی با هر دو متغیر مدیریت سود تعهدی و واقعی دارای رابطه منفی و معنی داری می باشد که این موضوع می تواند نشان از نقش نظارتی مالکیت نهادی بر تصمیم گیری مدیران باشد. نتایج همچنین حاکی از آن است که متغیر رقابت در بازار با مدیریت سودهای واقعی دارای رابطه مستقیم و معنی دار است در حالی که وجود چنین رابطه با مدیریت سود تعهدی مورد تایید قرار نگرفت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 2
1-3. اهداف 5
1-4. فرضیه ها 5
1-5. ضرورت پژوهش 5
1-6. روش انجام پژوهش 6
1-7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6
1-8. تعاریف مفهومی و عملیاتی 6
1-9. ساختار کلی پژوهش 10
1-10. خلاصه فصل 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه 12
2-2. گزارشگری مالی 12
2-3. سود 13
2-4. هدف گزارش سود 13
2-5. تفاوت سود حسابداری با سود اقتصادی 14
2-6. کیفیت سود 15
2-7. پایداری سود 15
2-8. مدیریت سود 15
2-9. تاریخچه مدیریت سود 18
2-10. انگیزه مدیریت سود 18
2-11. مدیریت سود واقعی و تعهدی 19
2-11-1. مدیریت سود واقعی 19
2-11-2. مدیریت سود تعهدی 20
2-11-3. تفاوت مدیریت سود واقعی و تعهدی 20
2-12. اقلام تعهدي 21
2-13. تئوری نمایندگی 22
2-14. ساختار مالکیت (ترکیب و تمرکز) 22
2-15. مالکیت نهادی 25
2-16. رقابت بازار محصول 27
2-17. قدرت بازار 31
2-18. پیشینه پژوهش 31
2-18-1. پیشینه خارجی 31
2-18-2. پیشینه داخلی 39
2-19. خلاصه فصل 46
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه 48
3-2. روش انجام پژوهش 48
3-3. فرضیه ها 48
3-4. روش آزمون فرضیه ها 49
3-5. جامعه و نمونه آماری 51
3-6. مدل پژوهش..................................................................................................................52
3-7. محاسبه مدیریت سود تعهدی 54
3-8. محاسبه مدیریت سود واقعی 54
3-9. خلاصه فصل 55
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 57
4-2. تجزیه و تحلیل مدل های جانبی 57
4-2-1. تجزیه‌وتحلیل مدل جانبی جونز تعدیل شده 57
4-2-1-1. آمار توصیفی مدل جانبی مدیریت سود تعهدی 57
4-2-1-2. آزمون های انتخاب مدل 59
4-2-1-3. برآورد ضرایب مدل جانبی (مدل جونز تعدیل شده) 60
4-2-2. مدیریت سودهای واقعی 61
4-2-2-1. آمار توصیفی مدل جانبی مدیریت سودهای واقعی 61
4-2-2-2. آزمون های مربوط به انتخاب مدل تخمین 62
4-2-2-3. برآورد ضرایب مدل جانبی سطح غیرعادی جریان های نقدی عملیاتی 63
4-2-2-4. برآورد ضرایب مدل جانبی سطح غیرعادی هزینه های تولیدی 64
4-2-2-5. برآورد ضرایب مدل جانبی سطح غیرعادی هزینه های اختیاری 65
4-3. آمار توصیفی مدل اصلی 65
4-4. آزمون های مربوط به انتخاب مدل تخمین 67
4-4-1. آزمون چاو (F لیمر) 67
4-4-2. آزمون هاسمن 68
4-5. بررسی فروض کلاسیک 68
4-5-1. آزمون ناهمسانی واریانس 68
4-5-2. آزمون خود همبستگی 69
4-5-3 . آزمون هم خطی متغیر های پژوهش 69
4-5-4. آزمون مانایی 70
4-6. برآورد ضرایب مدل های پژوهش 71
4-6-1. آزمون فرضیه های اول و دوم 71
4-6-2- آزمون فرضیه های سوم و چهارم 72
4-7. خلاصه ای از فصل 74
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5-1. مقدمه............................................................................................................................................................................................ 76
5-2. نتایج حاصل از آزمون مدل‌ها و فرضیه‌ پژوهش 76
5-3. پیشنهادها 77
5-3-1. پیشنهادهای کاربردی 77
5-3-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 78
5-4. محدودیت های تحقیق 78
5-5. خلاصه فصل 78
منابع و ماخذ: 79
پیوست و ضمایم 90
مرجان باقری سعید :نویسنده
آقای دکتر مهدی مشکی :استاد راهنما
آقای دکتر محمدحسن قلیزاده :استاد مشاور
۱۳۹۸/06/23 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
سود -مالکیت نهادی-مدیریت سود-ساختار مالکیت نهادی -رقابت بازار محصول :کلمات کلیدی فارسی
Product market competition-Institutional ownership structure-Profit management-Institutional ownership-Profit :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved