تاثیر مالکیت بر توان رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تئوری نمایندگی   

تاثیر مالکیت بر توان رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تئوری نمایندگی


در دنیای رقابتی امروزی شرکت های تولیدی برای ادامه حیات و جلوگیری از حذف شدن در عرصه رقابت باید شناخت درستی از کسب و کار خود داشته باشند. از مهمترین دغدغه های مدیران اکثر شرکت ها استفاده از استراتژی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پویای محیطی تضمین نماید. توان رقابتی و رقابت پذیری می تواند به عنوان مقایسه جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و سایر موقعیت های شرکت در مقابل موقعیت رقابتی رقبا توصیف شود.از این رو هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیرمالکیت خانوادگی بر توان رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق براساس هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلّیه شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران فعال طی دوره زمانی، 1390 الی 1395(دوره 6 ساله) می باشد.روش نمونه‌گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است. داده های موردنیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام با استفاده از نرم افزار بورس(ره آورد نوین) از سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده است .برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون و مقدار p-value ، فرضیه ی اول مورد پذیرش قرار گرفته است یعنی مالکیت خانوادگی بر توان رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معني داري وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون و مقدار p-value ، فرضیه ی دوم مورد پذیرش قرار گرفته است یعنی رشد بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و توان رقابتی شرکتها اثر تعدیل کننده دارد. با توجه به نتایج آزمون و مقدار p-value ، فرضیه ی سوم مورد پذیرش قرار گرفته است یعنی سوداوری بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و توان رقابتی شرکتها اثر تعدیل کننده دارد.

فصل اول: کلیات تحقيق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- مدل تحقیق 8
1–6- تبیین فرضیه های تحقیق 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي تحقيق 9
1-7-1- توان رقابتی 9
1-7-2-مالکیت خانوادگی 9
1-7-3-اندازه شرکت 9
1-7-4- رشد فروش 9
1-7-5- سود آوری شرکت 10
1-7-6- ریسک شرکت 10
1-8- قلمرو تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 12
2-2-توان رقابتی 12
2-2-1 اهمیت توان رقابتی 19
2-2-2 استراتژی های رقابتی تاثیر گذار بر توان رقابتی 19
2-2-2-1 رهبری هزینه 19
2-2-2-2 تمایزگذاری 21
2-2-2-3 نوآوری 22
2-2-2-4 رشد 24
2-3 مالکیت خانوادگی 24
2-3-1 اهمیت مالکیت خانوادگی 28
2-3-2 ابعاد ساختارمالکیت 30
2-3-2-1 تمرکز مالکیت 31
2-3-2-2 ترکیب سهامداران 32
2-2-3 تئوری های مالکیت خانوادگی 34
2-3-3-1 تئوری هزینه های نمایندگی 34
2-3-3-2 تئوری اهرم 36
2-4 پیشینه پژوهش های انجام شده 36
2-4-1 تحقیقات داخلی 36
2-4-2 تحقیقات خارجی 40
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 44
3-2 روش تحقیق 45
3-3 جامعه آماری 45
3-4 روش جمع آوری داده ها 46
3-5 آزمون های اولیه جهت استفاده از مدل های آماری 46
3-5-1 آمار توصیفی داده ها 46
3-5-2 آمار استنباطی 48
3-6 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 49
3-7 ناهمسانی واریانس 49
3-8 خود همبستگی 50
3-9 هم خطی 51
3-10 مانایی متغیرها 52
3-11 همبستگي و ضریب تعیین 53
3-12 تشخیص مدل داده های تحقیق 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1 مقدمه 59
4-2 توصیف متغیرهای تحقیق 59
4-3 آمار استنباطی 60
4-3-1 ارزیابی نرمال بودن متغیرها 62
4-3-2 ناهمسانی واریانس 63
4-3-3 بررسی پایایی متغیرها 64
4-3-4 آزمون هم خطی 65
4-3-5 آزمون چاو و آزمون هاسمن 67
4-3-6 آزمون فرضیه های تحقیق 70
4-3-6-1 آزمون فرضیه اول 70
4-3-6-2 آزمون فرضیه دوم 71
4-3-6-3 آزمون فرضیه سوم 71
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 74
5-2 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ها با بهره گیری از ادبیات تحقیق 74
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه تحقیق 74
5-3 پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق 78
5-4 محدودیت های تحقیق 79
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیق های آتی 79
ندا صالحی :نویسنده
آقای حسین راد کفته رودی :استاد راهنما
آقای سید عباس ابراهیمی :استاد مشاور
1396/12/17 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی صنایع-سیستم های مالی :رشته
مالکیت خانوادگی-مدل های رگرسیونی-شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-توان رقابتی-مالکیت خانوادگی :کلمات کلیدی فارسی
Family ownership-competitive ability-companies accepted in Tehran Stock Exchange-regression models-Family ownership :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved