بررسی تأثیر مشخصات کمیته حسابرسی بر به¬ هنگام بودن گزارشگری مالی شرکت   

بررسی تأثیر مشخصات کمیته حسابرسی بر به¬ هنگام بودن گزارشگری مالی شرکت


هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشخصات کمیته حسابرسی بر به¬ هنگام بودن گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس نمونه ای شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال¬های 1391 تا 1396 (516 شرکت-سال) به روش غربالگری انتخاب و فرضیه ها با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله¬های رگرسیون برازش شده، به¬طور خلاصه حاکی از آن است که بین استقلال، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با بهنگام بودن گزارشگری مالی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد اما بین اندازه کمیته حسابرسی و بهنگام بودن گزارشگری مالی ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در ادامه مشخص گردید که در صورت کیفیت ضعیف گزارشگری مالی، تنها وجود استقلال کمیته حسابرسی باعث افزایش بهنگام بودن گزارشگری مالی می شود و سایر ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه تاثیری ندارد.

1- فصل اول.... 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضیه‌های پژوهش 6
1-6 مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه ها 6
1-6-1 متغیر وابسته 7
1-6-2 متغیرهای مستقل 7
1-6-3 متغیر تعدیلگر 7
1-6-4 متغیرهای کنترلی 7
1-7 قلمرو پژوهش 7
1-7-1 قلمرو زمانی 7
1-7-2 قلمرو مکانی 7
1-7-3 قلمرو موضوعی 7
1-8 روش پژوهش 8
1-9 ابزار گردآوری دادهها 8
1-10 ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها 8
1-11 تعریف متغیرهای پژوهش 8
1-11-1 بهنگام بودن گزارشگری مالی 8
1-11-2 تخصص کمیته حسابرسی 8
1-11-3 استقلال کمیته حسابرسی 8
1-11-4 اندازه کمیته حسابرسی 9
1-11-5 کیفیت گزارشگری مالی 9
1-11-6 اقلام تعهدی اختیاری 9
1-12 ساختار پژوهش 9
1-13 خلاصه فصل 9
2- فصل دوم.. 10
2-1 مقدمه 11
2-2 بخش اول: گزارشگری مالی 11
2-3 گزارشگری مالی 11
2-3-1 سودمندی گزارش‌های مالی 11
2-3-2 سودمندی گزارش‌های مالی بر اساس گزارش چارلز تیلی 11
2-3-3 روش‌های بهبود گزارش‌های مالی 12
2-3-4 تهیه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی چشم انداز آتی شرکت ها 13
2-3-5 اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری 13
2-3-6 انتقال سریع اطلاعات درباره‌ی تغییرات با اهمیت 13
2-3-7 انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات 14
2-3-8 افشای اطلاعات غیرمالی 14
2-4 بخش دوم: به موقع بودن گزارشگری مالی 15
2-4-1 تئوری های مرتبط با به موقع بودن گزارشگری مالی 17
2-4-2 چارچوب تنظیمی برای گزارشگری به موقع در ایران 17
2-5 بخش سوم: کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی 19
2-5-1 نظام حاکمیت شرکتی 19
2-5-2 کمیته حسابرسی 20
2-6 بخش چهارم: مدیریت سود تعهدی 25
2-6-1 مدیریت اقلام تعهدی 25
2-6-2 مدل هاي مدیریت سود تعهدی 26
2-6-3 مدل جونز (1991) 26
2-6-4 مدل جونز تعدیل شده (ديچو ، اسلوان و سوئينی، 1995) 28
2-6-5 مدل ترکيبی – رقابتی (کنگ و سيوارا ماکريشنان ، 1995) 28
2-6-6 مدل جريان نقد جونز )جتر و شيواکمار( 29
2-6-7 مدل جريان نقد جونز توسعه يافته (کازنيك، 1999) 30
2-7 بخش پنجم: پیشینه پژوهش 30
2-7-1 پیشینه داخلی 30
2-7-2 پیشینه خارجی 32
2-8 خلاصه فصل 39
3- فصل سوم 40
3-1 مقدمه 41
3-2 روش پژوهش 41
3-3 جامعه آماری 41
3-4 روش نمونه‌گیری 41
3-5 حجم نمونه آماری 42
3-6 فرضیه‌های پژوهش 42
3-7مدل‌های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها 43
3-7-1 آزمون آماری فرضیه اول 43
3-7-2 آزمون آماری فرضیه دوم 43
3-2 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 44
3-2-1 بههنگام بودن گزارشگری مالی 44
3-2-2 استقلال کمیته حسابرسی 44
3-2-3 تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی 44
3-2-4 اندازه کمیته حسابرسی 44
3-2-5 کیفیت ضعیف گزارشگری مالی 44
3-2-1 اظهارنظر حسابرسی 45
3-2-2 تمرکز مالکیت شرکت 45
3-2-3 سودآوری شرکت 45
3-2-4 اندازه شرکت 45
3-3 روش جمع‌آوری داده‌ها 46
3-4 ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 47
3-5 روش تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها 47
3-6 روش‌های آماری مورد استفاده 47
3-6-1 فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 48
3-6-2 برآورد ضرایب رگرسیون 53
3-7 خلاصه فصل 54
4- فصل چهارم 55
4-1 مقدمه 56
4-2 آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 56
4-3 آمارتوصیفی 57
4-4 آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش 59
4-5 آزمون‌های پیش فرض مدل‌های رگرسیونی 61
4-5-1 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 61
4-5-2 بررسی نرمال بودن خطاها 61
4-5-3 آزمون همسانی واریانس خطاها 62
4-5-4 آزمون عدم وجود خودهمبستگی 62
4-5-5 آزمون مربوط به انتخاب مدل تخمین 63
4-6 نتایج آزمون فرضیه های اول الی سوم 64
4-6-1 نتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد در مدل اول پژوهش 65
4-7 نتایج آزمون فرضیه های چهارم الی ششم 66
4-8 خلاصه فصل 69
5- فصل پنجم 71
5-1 مقدمه 72
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه اول و مقایسه با مطالعات پیشین 72
5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه دوم و مقایسه با مطالعات پیشین 73
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه سوم و مقایسه با مطالعات پیشین 73
5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم و مقایسه با مطالعات پیشین 74
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم و مقایسه با مطالعات پیشین 74
5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه ششم و مقایسه با مطالعات پیشین 74
5-2 محدودیت های پژوهش 75
5-3 پیشنهادهای کاربردی پژوهش.....................................................................................................................................................76
5-4 پیشنهادهای پژوهش های آتی 76
5-5 خلاصه پژوهش 77

شهاب الدین قربانی :نویسنده
دکتر سینا خردیار :استاد راهنما
دکتر مهدی ذوالفقاری :استاد مشاور
۱۳۹۸/06/۲4 :تاریخ دفاع
۱۴۵ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
استقلال کمیته حسابرسی-کیفیت گزارشگری مالی-تاخیرگزارشگری مالی-به هنگام بودن-کمیته حسابرسی :کلمات کلیدی فارسی
Audit Committee-Timeliness-Delay of financial reporting-Quality of financial reporting-FST :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved