بررسی رابطه بین چهره مدیرعامل وریسک¬ پذیری دربانک¬های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران   

بررسی رابطه بین چهره مدیرعامل وریسک¬ پذیری دربانک¬های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


تستوسترون یکی از مهمترین هورمون‌های مردانه است که در شکل‌گیری ترکیب چهره و بروز ویژگی‌های رفتاری افراد از جمله ریسک‌پذیری نقش مؤثری دارد. تحقیقات اخیر در حوزه حسابداری و مالی نیز از طریق سنجش سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل، به شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین ویژگی‌های بیولوژیکی مدیران عامل و تصمیمات اقتصادی شرکت دست یافتند. از این¬رو، در پژوهش حاضر تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیر عامل، به عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح تستوسترون بر ریسک‌پذیری بانک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه¬ای متشکل از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1392 تا 1396 انتخاب گردید و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده‌های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیر عامل، باعث افزایش ریسک‌پذیری بانک می‌شود.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1-4- هدف پژوهش 4
1-5- سوال‌پژوهش 4
1-6- فرضیه‌پژوهش 4
1-7- روش انجام پژوهش 4
1-8- روش گردآوري داده ها 4
1-9- جامعه آماری، روش نمونه¬گیری، حجم نمونه 5
1-10- روش‌وتحلیل داده ها 5
1-11- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش 5
1-12- تعریف واژه¬های کلیدی 6
1-12-1- هورمون تستسترون 6
1-13- ریسک¬پذیری 6
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1- مقدمه 9
2-2- ریسک¬پذیری 10
2-3- ریسک 11
2-3-1- ریسک سیستماتیک (کاهش پذیر یا قابل اجتناب) 11
2-3-2- ریسک غیرسیستماتیک (کاهش ناپذیر یا غیرقابل اجتناب) 11
2-4- بانک 13
2-4-1- خطرپذیری و سرمایه 13
2-5- هورمون تستسترون 14
2-6- ترشح هورمون تستسترون 15
2-7- متابولیسم تستسترون 15
2-8- دفع تستسترون 16
2-9- نحوه عملکرد هورمون تستسترون 16
2-10- روند فیزیولوژیکی تنظیم هورمون تستسترون 17
2-11- اثر هورمون تستسترون بر بدن 17
2-12- تأثیرات آنابولیکی تستسترون 19
2-13- افسردگی و هورمون تستسترون 20
2-14- هورمون تستسترون و اثر آن بر مدیرعامل 21
2-15- ارتباط تستسترون با ریسک¬پذیری 22
2-17- پیشینه پژوهش 24
2-17-1- پیشینه پژوهش خارجی 24
2-17-2- پیشینه پژوهش داخلی 25
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 29
3-2- هدف پژوهش 29
3-3- سؤال پژوهش 29
3-4- فرضیه‌پژوهش 29
3-5- روش انجام پژوهش 29
3-6- روش گردآوري اطلاعات 30
3-6-1- جامعه آماری 30
3-6-2- روش نمونه¬گیری و حجم نمونه 30
3-7- روش تحلیل اطلاعات 31
3-8- مدل آزمون فرضیه ها و نحوه سنجش متغیرهای پژوهش 31
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 33
3-9-1- مدل داده های سری زمانی-مقطعی (داده های تلفیقی) 34
3-9-2- روش های تخمین 35
3-9-3- مراحل تخمین با استفاده از داده های تلفیقی 35
3-9-4- اثرات ثابت 36
3-9-5 اثرات تصادفی 36
3-9-6- آزمون هاسمن 36
3-9-7- شناسایی ناهمسانی واریانس 37
3-10- خلاصه فصل 37
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 39
4-2- آمار توصیفی 39
4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 39
4-4- تعيين روش بکارگيري داده هاي ترکيبي 40
4-5- آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی 41
4-6- آزمون ناهمسانی واریانس 41
4-7- آزمون خودهمبستگی بین اجزای اخلال 41
4-8- آزمون هم‌خطی 42
4-9- نتایج آزمون فرضیه پژوهش 42
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 46
5-2- خلاصه پژوهش 46
5-3- نتیجه‌گیری و بررسی تطبیقی یافته‌ها 47
5-4- محدوديت‌هاي پژوهش 47
5-5- پيشنهادات پژوهش 47
5-5-1- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقیق 47
5-5-2- پشنهادات برای تحقیق¬های آتی 48

فهرست جداول
جدول 2-1- پیشینه خارجی 26
جدول 2-2- پیشینه داخلی 27
جدول 3-1- روند انتخاب نمونه آماری 31
جدول4-1-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 39
جدول4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 40
جدول4-3- نتايج آزمون F (لیمر) براي انتخاب روش تلفيقي (Pooling) يا تركيبي (Panel) 40
جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی 41
جدول4-5- نتایج آزمون بروش‌پاگان-گادفری برای کشف ناهمسانی واریانس 41
جدول4-6- نتایج آزمون خود همبستگی بین اجزای اخلال 42
جدول4-7- نتایج آزمون هم‌خطی 42
جدول4-8- خلاصه نتایج آماری آزمون مدل پژوهش 43
جدول 5-1- خلاصه یافته‌های پژوهش 46نجمه اصغری :نویسنده
یاسررضایی پیته نویی :استاد راهنما
پیمان ایمان زاده :استاد مشاور
۱۳۹۸/۶/۲۶ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
تستسترون-چهره-ریسک-مدیرعامل-بانک :کلمات کلیدی فارسی
bank-ceo-risk-facial-testosterone :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved