تاثیر مشارکت مشتریان بر عملکرد رابطه ای برند با توجه به نقش میانجی خلق ارزش برای مشتری (مورد مطالعه : کاربران اینستاگرام در ایران)   

تاثیر مشارکت مشتریان بر عملکرد رابطه ای برند با توجه به نقش میانجی خلق ارزش برای مشتری (مورد مطالعه : کاربران اینستاگرام در ایران)


با توجه به محبوبیت رو به رشد رسانه های اجتماعی، مدل های کسب و کار از حالت سنتی به تجارت الکترونیک منتقل شده است که با یک بار کلیک و مرور تبلیغات اجتماعی، مشتریان را قادر می سازد تا تصمیم گیری خرید خود را به صورت دیجیتالی انجام دهند و ارتباطات دو طرفه برقرار کنند. هدف این تحقیق سنجش تاثیر مشارکت مشتریان بر عملکرد رابطه ای برند با توجه به نقش میانجی خلق ارزش برای مشتری (مورد مطالعه : کاربران اینستاگرام در ایران) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماري اين تحقيق از کاربران اینستاگرام تشكيل گردیده است که 390 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که دارای طیف 5 گزینه ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج تجزیه و تحلیل داده ها هشت فرضیه تایید و یک فرضیه رد شدند. یعنی آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیر مشارکت مشتریان بر ارزش کارکردی، ارزش احساسی، ارزش رابطه ای و ارزش واقعی تاثیر گذار است. همچنین ارتباط بین متغیرهای ارزش کارکردی، ارزش احساسی، ارزش رابطه ای و ارزش واقعی با متغیر عملکرد رابطه ای برند معنادار بود. اما جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده بر ارتباط بین متغیرهای فوق تأثیرگذار نبود.

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت موضوع تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 چارچوب مفهومی پژوهش 7
1-6 فرضیه های پژوهش 9
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10
1-8 قلمرو تحقیق 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13
2-1 مقدمه 14
بخش اول: عملکرد رابطه ای برند 15
2-2 عملکرد رابطه ای برند 15
2-2-1 عوامل موثر در ایجاد رابطه با برند 17
بخش دوم: مشارکت مشتری 20
2-3 مشارکت مشتری 20
2-3-1 چارچوب مفهومی مشارکت مشتری 22
2-3-2 شرح مختصر ابعاد رفتار مشارکتی مشتری 23
2-3-3 عوامل تقویت مشارکت مشتری 25
2-3-4 ارزش مشارکت مشتری 25
بخش سوم: خلق ارزش برای مشتری 28
2-4 خلق ارزش برای مشتری 28
2-4-1 ارزش مورد انتظار مشتری 29
2-4-2 ابعاد کلیدی ارزش مورد انتظار مشتری 30
2-4-3 مدل های ارزش مشتری 31
2-4-3-1 مدل مؤلفه های ارزش 32
2-4-3-2 مدل نسبت هزینه – فایده 33
2-4-3-3 مدل وسیله – نتیجه 34
2-4-3-4 مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری 35
بخش چهارم: پیشینه پژوهش 37
2-5 پیشینه پژوهش 37
2-5-1 پیشینه داخلی 37
2-5-2 پیشینه خارجی 40
2-6 جمع بندی فصل دوم 45
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 46
3-1 مقدمه 47
3-2 روش تحقيق 47
3-3 فرايند اجراي تحقيق 48
3-4 جامعه و نمونه آماري 48
3-5 روش ها و ابزارهاي گرد آوري داده ها و اطلاعات 49
3-6 روايي و پايايي پرسشنامه 50
3-6-1 روایی 50
3-6-2 پایایی 51
3-7 فنون تحلیل آماری داده ها 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 53
4-1 مقدمه 54
4-2 یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناسی 54
4-2-1 بررسی ویژگی های نمونه از لحاظ جنسیت 54
4-2-2 برسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت سن 55
4-2-3 بررسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیلات 56
4-2-4 بررسی ویژگی های نمونه از لحاظ عضویت در گروه های برند اینستاگرام 57
4-2-5 بررسی ویژگی های نمونه از لحاظ سابقه خرید از گروه های برند اینستاگرام 58
4-2-6 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 59
4-3 آمار استنباطی 61
4-3-1 تعیین نرمالیته یا عدم نرمالیته داده ها 61
4-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل 63
4-5 بررسی فرضیات تحقیق 63
4-5-1 روایی همگرا (مدل های اندازه گیری) 64
4-5-2 روایی ممیز 65
4-6 بررسی فرضیه های تحقیق (مدل ساختاری) 66
4-6-1 فرضیه a1 : مشارکت مشتری بر ارزش کارکردی تاثیر مثبت دارد. 71
4-6-2 فرضیه 1b : مشارکت مشتری بر ارزش رابطه ای تاثیر مثبت دارد. 71
4-6-3 فرضیه 1c : مشارکت مشتری بر ارزش احساسی تاثیر مثبت دارد. 71
4-6-4 فرضیه 1d : مشارکت مشتری بر ارزش واقعی تاثیر مثبت دارد. 71
4-6-5 فرضیه دوم : ارزش کارکردی بر عملکرد رابطه ای برند تاثیر مثبت دارد. 72
4-6-6 فرضیه سوم : ارزش رابطه ای بر عملکرد رابطه ای برند تاثیر مثبت دارد. 72
4-6-7 فرضیه چهارم : ارزش احساسی بر عملکرد رابطه ای برند تاثیر مثبت دارد. 72
4-6-8 فرضیه پنجم : ارزش واقعی بر عملکرد رابطه ای برند تاثیر مثبت دارد. 72
4-6-9 فرضیه ششم : جنسیت به عنوان یک تعدیل کننده در نتایج فرضیه های تحقیق تفاوت معنادار ایجاد می کند. 73
4-7 خلاصه فصل چهارم 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 75
5-1 مقدمه 76
5-2 نتایج آماری 76
5-2-1 نتایج بررسی توصیفی داده ها 76
5-2-2 نتایج آمار استنباطی 77
5-3 بحث و نتیجه گیری 83
5-4 پیشنهادات تحقیق 84
5-5 محدودیت های تحقیق 85
5-6 پیشنهادات به سایر محققان 86
منابع و مآخذ 87
پیوست ها 94

عادله دریا دل :نویسنده
دکتر محمود شبگو منصف :استاد راهنما
دکتر غلامرضا شجاع طلب :استاد مشاور
۱۳۹۸/04/29 :تاریخ دفاع
۱۳۵ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
ارزش واقعی-ارزش رابطه ای-ارزش احساسی-ارزش کارکردی-مشارکت مشتریان :کلمات کلیدی فارسی
Functional Value-Emotional Value-Relational Value-Brand Relationship Performance-Entitativity Value :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved