بررسی رابطه بین دینداری مدیران مالی و هزینه سرمایه شرکت   

بررسی رابطه بین دینداری مدیران مالی و هزینه سرمایه شرکت


بر اساس نظریه های روانشناسی، رفتار مدیران تحت تأثیر برخی ویژگی های شخصیتی است که یکی از مهم ترین این ویژگی ها، سطح دینداری آنان می باشد. نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد که دینداری مدیران ضمن بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و اثربخشی سرمایه گذاری و همچنین افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه در شرکت ها می شود. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین دینداری مدیران مالی و هزینه سرمایه شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش هزینه سرمایه شرکت از مدل رشد گوردون و برای اندازه گیری سطح دینداری مدیران از پرسشنامه خدایاری فرد و همکاران (1389) استفاده گردید. پرسشنامه مذکور برای 164 شرکت ارسال گردید که در نهایت تعداد 114 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند و در تحلیل های آماری لحاظ شدند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که دینداری مدیران باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت می گردد.

فصل اول - کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مسئله 4
3-1- ضرورت پژوهش 5
4-1- هدف پژوهش 6
1-5- سؤال پژوهش 6
1-6- فرضیه پژوهش 6
1-7- قلمرو پژوهش 7
1-7-1- قلمرو موضوعی 7
1-7-2- قلمرو زمانی 7
1-7-3- قلمرو مکانی 7
1-8-جامعه آماری پژوهش و شرایط انتخاب نمونه‌ 7
1-9- روش پژوهش 7
1-10- ابزار گردآوری داده ها 8
1-11-تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش 8
1-12-ساختار پژوهش 9
فصل دوم-مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه: 11
2-2- دین 11
3-2-ابعاد دین 14
2-4- تعاریف دین از دیدگاه اندیشمندان 15
2-5- تأثیرات دین بر جامعه 18
6-2- دین و مدیریت 19
2-7- دینداری 21
2-8- ابعاد دینداری 23
2-9- هنجارهای اجتماعی دینی 28
2-10- هزینه سرمایه: 29
2-11- تعاریف ساختار سرمایه 29
2-12 - اهداف ساختار سرمایه 30
2-13- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-13-1- نظریه سنتی 31
2-13-2- نظریه مودیلیانی و میلر 31
2-13-3-تئوری سلسله مراتب تأمین مالی 32
2-13-4- تئوری توازن ایستا 32
2-13-5- تئوری هزینه نمایندگی 33
2-13-6- فرضیه جریان نقدی آزاد 35
14-2- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 36
2-14-1-عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 36
2-14-2-عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 37
2-15- مفهوم هزینه سرمایه 38
2-16- دینداری و هزینه سرمایه 41
2-17- پیشینه پژوهش 42
2-17-1- پیشینه خارجی 42
2-17-2-پیشینه داخلی 44
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
1-3-مقدمه 50
2-3-روش پژوهش 50
3-3-هدف پژوهش 51
3-4-سؤال پژوهش 51
3-5-فرضیه پژوهش 51
3-6- قلمرو پژوهش 51
3-6-1- قلمرو موضوعی 52
3-6-2- قلمرو زمانی 52
3-7-جامعه آماری پژوهش 52
3-7-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه 52
3-9- روش گردآوری و تحلیل داده ها 53
3-10-متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها 54
3-10-1-متغیر وابسته 54
3-10-2- متغیر مستقل 54
3-10-3- متغیرهای کنترلی 55
11-3- مدل پژوهش 55
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 55
1-12-3- مدل داده هاي سري زماني - مقطعي (دادههای ترکیبی) 56
3-12-2- آزمون کولموگراف – اسمیرنوف 56
3-12-3 آزمون همبستگی اسپیرمن 57
3-12-4 آزمون رگرسیون خطی چند متغیره 57
13-3- خلاصه فصل 58
فصل چهارم- تحلیل داده ها
1-4 -مقدمه 60
4-2-آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش 60
4-3- جنسیت 60
4-4- سن 61
4-5-تجربه کاری 62
4-6-توصیف متغیرهای اصلی پژوهش 63
4-7- آزمون نرمال بودن دادهها (آزمونکولموگروف-اسمیرنوف(K-S) 64
4 -8-آزمون فرضیات فرعی تحقیق 65
4-8-1- آزمون همبستگی پیرسون: 65
4-8- 2- آزمون رگرسیون چندگانه 65
9-4- فرضیات مدل رگرسیون 68
4-10- نتايج فرضيه پژوهش 70
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 72
5-2- خلاصه پژوهش 72
5-3- نتیجه گیری و بررسی تطبیقی یافته ها 73
5-4- محدودیت‌های پژوهش 73
5-5- پیشنهادات پژوهش 74
5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش 74
5-5-2- پيشنهادات براي پژوهش های آتي 75فهرست جداول
جدول 1-1- خلاصه نتایج پژوهش های خارجی 45
جدول 1-2- خلاصه نتایج پژوهش های داخلی 48
جدول 3-1- روند انتخاب نمونه آماری 53
جدول 4-1-فراوانی گروه¬های جنسیت 60
جدول4-2-فراواني گروه¬های سنی 61
جدول4-3-فراواني گروه¬های تجربه کاری 62
جدول4-4-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 63
جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) 64
جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) 65
جدول 4-7- جدول تحلیل واریانس (ANOVA) 66
جدول 4-8- ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین 67
جدول 4-9- آزمون دوربین-واتسون 68
جدول 4-10- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره 68
جدول 5-1- خلاصه یافته‌های پژوهش 73فهرست نمودار
نمودار4-1-فراوانی گروه¬های جنسیت 61
نمودار4-2-فراوانی گروه¬های سنی 62
نمودار4-3-فراوانی گروه¬های تجربه کاری 63
مریم جلالی سرعتی :نویسنده
جناب آقای دکتر یاسر رضائی پیته نوئی :استاد راهنما
جناب آقای دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی :استاد مشاور
1398/06/26 :تاریخ دفاع
۱۱۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
مدیران-مدیران مالی-هزینه سرمایه-دینداری مدیران-دین :کلمات کلیدی فارسی
Religion-Managers religion-Cost of equity capital -Financial manager-Managers :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved