بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سیاست پرداخت سود سهام   

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سیاست پرداخت سود سهام


اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سیاست پرداخت سود سهام می پردازد. اﯾﻦ تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر حسب روش، از نوع تحقیق همبستگی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ از آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ. نمونه این تحقیق شامل 145 شرکت است که از روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، دوره اي ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل 1392 ﺗﺎ ﺳﺎل 1396 اﺳﺖ. در این تحقیق از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی شرکت ها و نرم افزار ره آورد نوین و گزارش هیئت مدیره شرکت ها استفاده خواهد شد. ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews 10 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که بین اجزای نمره مسئولیت اجتماعی شرکت ها مربوط به روابط کارکنان و محیط زیست با پرداخت سود سهام بالاتر رابطه وجود دارد. بین اجزای نمره مسئولیت اجتماعی شرکت ها مربوط به مشارکت اجتماعی و تولید با پرداخت سود سهام بالاتر رابطه وجود ندارد. شرکت های با میزان بیشتر مسئولیت اجتماعی، سود سهام بیشتری نسبت به شرکت های با میزان کمتر مسئولیت اجتماعی پرداخت نمی کنند. و همچنین سیاست های پرداخت سود سهام در شرکت های با نمره مسئولیت اجتماعی بالاتر پایدارتر از شرکت های با نمره مسئولیت اجتماعی کوچکتر است.


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ........................................................................................................................................................................................ ذ
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه.................................................................................................................................................................................2
1-2) بیان مسئله.........................................................................................................................................................................2
1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش...................................................................................................................................................5
1-4) اهداف پژوهش....................................................................................................................................................................6
1-5) سوال های پژوهش..............................................................................................................................................................7
1-6) فرضیه های پژوهش............................................................................................................................................................7
1-7) روش شناسی تحقیق..........................................................................................................................................................8
1-8) ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................................................8
1-9) جامعه آماری و نمونه پژوهش..............................................................................................................................................8
1-10) قلمرو پژوهش..................................................................................................................................................................9
1-10-1) قلمرو موضوعی............................................................................................................................................................9
1-10-2) قلمرو مکانی.................................................................................................................................................................9
1-10-3) قلمرو زمانی.................................................................................................................................................................9
1-11) تعریف متغیرها.................................................................................................................................................................9
1-12) ساختار کلی پژوهش......................................................................................................................................................11
1-13) خلاصه فصل..................................................................................................................................................................11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه..............................................................................................................................................................................13
2-2) مبانی نظری پژوهش........................................................................................................................................................13
2-2-1) مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها...........................................................................................................................13
2-2-1-1) اصول مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها..............................................................................................................16
2-2-1-2) نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی.....................................................................................................................21
2-2-1-3) مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها.......................................................................................................22
2-2-2) سیاست تقسیم سود.....................................................................................................................................................34
2-2-2-1) مروری جامع بر تئوری های سیاست های تقسیم سود..............................................................................................40
2-2-3) مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و سیاست تقسیم سود.............................................................................................47
2-3) پیشینه تحقیق.................................................................................................................................................................48
2-3-1) تحقیقات خارجی.........................................................................................................................................................48
2-3-2) تحقیقات داخلی...........................................................................................................................................................59
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4) خلاصه فصل.....................................................................................................................................................................70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه..............................................................................................................................................................................72
3-2) روش شناسی تحقیق........................................................................................................................................................72
3-2-1) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................................................................................................72
3-2-2) ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات..................................................................................................................................72
3-2-3) جامعه آماری و نمونه پژوهش.......................................................................................................................................73
3-3) فرضیه های پژوهش.........................................................................................................................................................74
3-4) مدل های آماری پژوهش..................................................................................................................................................75
3-5) متغیرهای پژوهش........................................................................................................
شیوا شب دینی پاشاکی :نویسنده
محسن محمد نوربخش لنگرودی :استاد راهنما
قلامرضا محفوظی :استاد مشاور
1398/06/30 :تاریخ دفاع
۱۶۴ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
ثبات سود-تئوری سازمان-مدل لینتنر-سیاست تقسیم سود-مسئولیت اجتماعی شرکت :کلمات کلیدی فارسی
Corporate social responsibility-Dividend policy-Lintner model-Agency theory-Dividend stability :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved