بررسی ارتباط مسئولیت¬پذیری اجتماعی و سیاست تقسیم سود   

بررسی ارتباط مسئولیت¬پذیری اجتماعی و سیاست تقسیم سود


چکیده بررسی ارتباط مسئولیت¬پذیری اجتماعی و سیاست تقسیم سود سمیرا نظری اگرچه مهم¬ترین هدف شرکت¬ها به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است، اما امروزه ملاحظات اجتماعی نیز می¬تواند هدف عمده شرکت¬ها محسوب شود. ایجاد نوعی تعادل بین ابعاد اقتصادی و اجتماعی از عوامل اساسی بقای هر شرکت می-باشد. سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار، کسب منافع از محل سود تقسیمی نقدی شرکت¬ها و افزایش قیمت سهام را هدف قرار می¬دهند. در این راستا، اتخاذ رویه¬های سیاست سود تقسیمی نقدی مناسب، از جمله مسائلی است که می¬تواند بر علایق و انگیزه¬های سرمایه¬گذاران و هدایت منابع بازار موثر باشد و یکی از مسائلی که می¬تواند در این زمینه مطرح و مورد بررسی محققان قرار گیرد، مساله نمایندگی مرتبط با انگیزه¬های توزیع سود نقدی از دید صاحبان منافع است. لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه مسئولیت¬پذیری اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می-پردازد. به این منظور از داده¬های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1396 و مدل رگرسیونی استفاده شد. نتایج بررسی¬ها نشان داد که ارتباطی معنادار و مستقیم بین مسئولیت¬پذیری اجتماعی و نسبت سود تقسیمی برقرار است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی معنادار و مستقیم بین مسئولیت¬پذیری اجتماعی و تقسیم سود می¬باشد. کلید واژه¬ها: مسئولیت¬پذیری اجتماعی، تقسیم سود، سیاست تقسیم سود.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-5- فرضیه¬های پژوهش 5
1-6- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 6
1-7- روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده¬ها و نحوه اجراء 6
1-8- روش و ابزار گردآوري داده‏ها 7
1-9- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده¬ها 7
1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 7
1-11- خلاصه فصل 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 10
2-2- مبانی نظری 10
2-2-1- مسئولیت اجتماعی شرکت 10
2-2-1-1- ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت 11
2-2-1-2- مفروضات سيستم حسابداري مسئوليت¬هاي اجتماعي 13
2-2-1-3- حوزه¬های حسابداری مسئولیت های اجتماعی 13
2-2-1-4- اهداف حسابداری مسئولیت¬های اجتماعی 14
2-2-1-5- تئوری¬های مرتبط با حسابداری مسئولیت¬های اجتماعی 15
2-2-1-6- سودمندی اطلاعات حسابداری مسئولیت¬های اجتماعی 17
2-2-1-7- تحولات حرفه حسابداري در مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت¬ها 18
2-2-2- سیاست تقسیم سود 20
2-2-2-1- فلسفه تقسیم سود 29
2-2-2-2- سياست تقسيم سود سهام 30
2-2-2-3- زمان پرداخت سود تقسیمی 33
2-3- مسئولیت¬پذیری اجتماعی و سیاست تقسیم سود 34
2-4- پیشینه پژوهش 35
2-4-1- پژوهش¬های خارجی 35
2-4-2- پژوهش¬های داخلی 36

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 39
3-2- جامعه آماری 39
3-3- تعیین حجم نمونه 39
3-4- فرضیه¬ها 40
3-5- روش پژوهش 40
3-6- روش¬ها و ابزار جمع¬آوری اطلاعات 40
3-7- مدل¬ها و متغیرهای پژوهش 40
3-7-1- مدل¬های پژوهش 40
3-7-2- متغیرهای پژوهش 41
3-8- رگرسیون مبتنی بر داده¬های ترکیبی 42
3-8-1- آزمون میانگین جمله اخلال 42
3-8-2- آزمون توزیع نرمال جمله اخلال 42
3-8-3- آزمون توزیع نرمال متغیر وابسته 43
3-8-4- آزمون استقلال جملات اخلال 43
3-8-5- آزمون عدم هم¬خطی چندگانه 44
3-8-6- آزمون همسانی واریانس¬ها 44
3-8-7- آزمون پایایی متغیرها 45
3-8-8- آزمون Chow 45
3-8-9- آزمون Hausman 46
3-8-10- آزمون F 47
3-8-11- آزمون t 47
3-9- رگرسیون لوجستیک 48
3-10- خلاصه فصل 49فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 51
4-2- يافته¬هاي تحقيق 51
4-2-1- آمار توصیفی 51
4-2-2- آمار استنباطی 52
4-2-2-1- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته در رگرسیون مبتنی بر داده¬های ترکیبی 54
4-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 55
4-2-2-3- تخمین مدل اول پژوهش 56
4-2-2-4- تخمین مدل دوم پژوهش 58
4-3- خلاصه فصل 60

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 62
5-2- خلاصه پژوهش 62
5-3- تبیین نتایج پژوهش 64
5-3-1- فرضیه اول 64
5-3-2- فرضیه دوم 64
5-4- تفسیر نتایج پژوهش 64
5-5- مقایسه نتایج پژوهش 65
5-6- محدودیت پژوهش 65
5-7- پیشنهادهای پژوهش 65
5-7-1- پیشنهادهای کاربردی 65
5-7-2- پیشنهادهای تحقیقاتی 66
5-8- خلاصه فصل 67

منابع و مآخذ 68
منابع فارسی 69
منابع انگلیسی 71
پیوست¬ 74فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1. آمار توصیفی 51
جدول 4-2. آزمون جارک برا 55
جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین 55
جدول 4-4. نتایج آزمون¬های چاو و هاسمن 56
جدول 4-5. نتایج تخمین مدل اول پژوهش 57
جدول 4-6. نتایج تخمین مدل دوم پژوهش 59
جدول 4-7. خلاصه نتایج آزمون فرضیه¬ها 60
فهرست شکل¬ها و نمودارها
عنوان شماره صفحه
شکل 2-1. تئوری¬های مرتبط با سیاست تقسیم سود 20
شکل 4-1. نمودار پراکندگی جملات اخلال 58
سمیرانظری :نویسنده
دکتر کیهان آزادی :استاد راهنما
دکتر مهرداد صدرآرا :استاد مشاور
۱۳۹۸/06/23 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
تقسیم سود-مسئولیت پذیری اجتماعی-سیاست تقسیم سود-تقسیم سود-مسئولیت پذیری اجتماعی :کلمات کلیدی فارسی
Corporate Social Responsibility-Dividend-Dividend Policy-Corporate Social Responsibility-Dividend :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved