ارائه ی یک مدل فراابتکاری چند هدفه برای انتخاب پرتفوی در شرایط فازی    

ارائه ی یک مدل فراابتکاری چند هدفه برای انتخاب پرتفوی در شرایط فازی


مسا¬له¬ی انتخاب سبد سهام یکی از مهمترین مسایل در سرمایه¬گذاری است. این پژوهش از مدل میانگین-واریانس-ریسک بهره گرفته شده که در اصطلاح((MDRS نامیده می¬شود. روند پزوهش به این صورت می¬باشد که: از یک مساله چند¬هدفه به¬منظور بهینه¬سازی هم¬زمان در¬آمد مورد¬انتظار ،ریسک و چولگی حاصل از در¬آمد و محدودیت¬ تنوع بهره گرفته شده است. این پژوهش در فضای فازی تعریف شده است و درآمد حاصل از پرتفوی دچار عدم اطمینان می¬باشد که از اعداد LR_FUZZY در عین حال در فضای احتمالی برای حل استفاده شده است. هدف بهینه¬سازی سه تابع هدف و محدودیت¬های همراه با رویکرد ایجاد پرتفوی¬های موثر می¬باشد. در ابتدا برای حل از یک مساله شدنی استفاده کرده و در ادامه از الگوریتم¬های فرا¬ابتکاری بهره گرفته شده است. الگوریتم فرا¬ابتکاری به¬کار گرفته شده در این مسا¬له، الگوریتم رقابت استعماری با استفاده از داده¬های بازار سهام ایران در کنار خروجی¬های بدست آمده از نرم¬افزار لینگو می¬باشد که در انتها به تعامل بین این دو نرم¬افزار پرداخته شده است. کلیدواژهها: انتخاب پرتفوی، الگوریتم فرا¬ابتکاری، مرز پاراتو، توزیع احتمالی، اعداد LR_FUZZY


فصل اول: 1
کلیات پژوهش 1
1-1مقدمه 2
1-2بیان مساله 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4مفروضات پژوهش 6
1-5اهداف پژوهش 7
1-6 سوالات اصلی و فرعی پژوهش 8
1-6-1 سوالات اصلی پژوهش 8
1-6-2 سوالات فرعی پژوهش 8
1-7قلمرو پژوهش 8
1-7-1قلمرو موضوعی پژوهش 8
1-7-2 قلمرو مکانی پژوهش 8
1-7-3 زمان جمعآوری دادهها 9
1-9جمعبندی و ساختار پژوهش 9
فصل دوم 10
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10
2-1مقدمه 11
2-2بورس و سرمایهگذاری 12
2-2-1 سرمایهگذاری 12
2-2-2تعریف بورس و اوراق بهادار 12
2-2-3روشهای تحلیل اوراق بهادار 13
2-2-3-1 تحلیل بنیادی 13
2-2-3-2تحلیل تکنیکی 13
2-2-3-2-1قیمت معرف همه اطلاعات میباشد 14
2-2-3-2-2تغییرات قیمت کاملا تصادفی نیست 14
2-2-3-2-3 اینکه چه اتفاقی افتاده از علت آن مهمتر است 15
2-3تئوری نوین پرتفوی 15
2-3-1تئوری سنتی پرتفوی 16
2-4بهینهسازی پرتفوی، مدل مارکوویتز 17
2-5بازده 19
2-6ریسک و مفهوم آن 19
2-7مقایسه بین انواع دارایی مالی از نقطهنظر ریسک(به ترتیب) 20
2-8 انواع ریسک در سرمایهگذاری در داراییهای مالی 20
2-9 ریسک سیستماتیک 20
2-10 ریسک بازار 21
2-11 ریسک نرخ بهره 21
2-12ریسک غیر سیستماتیک 21
2-13اهمیت ریسک سرمایهگذاری 22
2-14 صرف ریسک 22
2-16-1 ریسک تجاری 23
2-17-2ریسک مالی 24
2-17-3ریسک نقدشوندگی 25
2-17-4ریسک قدرت خرید 25
2-17-5 ریسک برابری نرخ ارزها 25
2-17-6 ریسک کشور 26
2-17-7صرف ریسک و تئوری سبد اوراق بهادار 26
2-17-8 ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک بنیادین 27
2-18سنجههای ریسک 27
2-18-1سنجههای تلاطم(نوسان) 27
2-18-1-1 دامنه تغییرات: 28
2-18-1-2 متوسط قدر مطلق انحرافات: 28
2-18-1- 3متوسط مجذور انحرافات: 28
2-18-2 سنجه حساسیت: 28
2-18-3 سنجه ریسک نامطلوب: 29
2-19سنجه ریسک مبتنی بر صدک 29
2-19-1سه سنجه اصلی 29
2-1-19-1 ضریب حساسیت (بتا) 30
2-20 تصمیم 30
2-21-1 تصمیمگیری 30
2-22سرمایهگذاری 31
2-22-1 مدیریت سرمایهگذاری 32
2-22-2بازار مالی 32
2-22-3 داراییهای مالی 32
2-22-4 اوراقبهادار 33
2-22-5 برگه سهام 33
2-22-6 اوراق قرضه 33
2-22-7اوراق مشارکت 33
2-22-8 سبد سهام یا پرتفوی 34
2-23بازارهای بورس 34
2-24سهام سرمایهای 34
2-24-1سهام عادی 34
2-24-2سهام ممتاز 34
2-25مزایای یک سهم طی یک دوره مالی 34
1-25-2 کاربرد نظریهی پرتفوی در سرمایهگذاری 35
2-25-2ترجیحات سرمایهگذار(مطلوبیت) 35
2-25-3انتخاب پرتفوی بهینه 35
2-26پیشینه داخلی 36
2-27 پیشینه خارجی 38
2-1-27بخش اول پیشینه خارجی مباحث مشترک مورد بررسی در زمینه پرتفوی از سال 38
2-2-27بخش دوم مباحث مربوط به مسایل بهینهسازی پرتفوی با رویکرد فازی از سال 1952 تا 2010 38
2-3-27بخش سوم پیشینه خارجی مباحث مرتبط با مدلهای چندهدفه و استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری از سال 2010 تا 2019 39
فصل سوم 42
روششناسی پژوهش 42
3-1مقدمه 43
3-2 اهداف پژوهش 43
3-3روش پژوهش 44
3-3-1جامعه آماری 45
3-3-2 روش نمونهگیری 45
3-3-3حجم نمونه آماری 46
3-3-4روش جمعآوری اطلاعات و دادهها 46
3-4 بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و منطق فازی 46
3-4-1 بهینهسازی 46
3-4-2مفروضات تئوری بازار سرمایه 47
3-4-4فرضیات اضافی 47
3-4-5 مفروضات ضمنی در مدل مارکوییتز 47
3-6 بهینهسازی سبد داراییهای مالی 47
3-8 فازی 48
3-8-1 تعریف فازی ذوزنقهای 48
LR_FUZZY3-8-2 49
3-9متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 50
3-9-1مدل ریاضی بهکارگرفته شده 50
3-9-2 مفروضات مدل 51
3-9-3مدل 51
3-9-4 پارامترها و متغیرها 52
3-9-5 محدودیتها 52
3-10 روش LP-metric 53
3-11 فراابتکاری 55
3-11-1 رقابت استعماری 55
3-11-3 روش کد کردن (در اینجا مفهوم امپراطوری درنظر گرفته میشود) 56
3-12خلاصه فصل 57
فصل چهارم 58
تجزیه و تحلیل دادهها 58
4-1مقدمه 59
4-2-1مراحل تخمین مدل 59
4-2-1-1سرمایهگذار شماره1 60
4-2-1-2سرمایهگذار شماره2 61
4-2-1-3سرمایهگذار شماره3 62
4-2-1-4سرمایهگذار شماره4 63
4-2-1-5 سرمایهگذار شماره5 64
4-3مشخصات نمونه و آزمودنیها 68
4-4تحلیل یافتهها و بحث و تفسیر 69
4-2-1 بررسی فاصله دو نرمافزار: 70
4-5تعیین پارامترهای مربوط به الگوریتم رقابت استعماری 72
4-5-1 روش تاگوچی 72
4-5-2 مراحل کار با روش تاگوچی: 73
4-5-3طراحی آزمایشهای تاگوچی 73
4-5-4 خروجی تاگوچی 74
4-5 خلاصه فصل 75
فصل پنجم 76
نتیجهگیری و پیشنهادات 76
5-1 مروری بر خطمشی کلی پژوهش 77
5-2 نتیجهگیری بحث 77
5-3 نوآوری 78
5-4 پیشنهادات تحقیقات آتی 78
منابع 80
منابع فارسی: 81
منابع لاتین: 84
پیوستها 87

آزاده کاملی :نویسنده
دکتر نیکبخش جوادیان :استاد راهنما
دکتر اللهیار داغبندان :استاد مشاور
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ :تاریخ دفاع
۱۰۷ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی صنایع-سیستم های مالی :رشته
چولگی-توزیع احتمالی-مرز پاراتو-الگوریتم فرابتکاری-انتخاب پرتفوی :کلمات کلیدی فارسی
Portfolio-optimization-selectionEvolutionary -MDRS-LR FUZZY :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved