(توسعه ی مدل مدیریت ریسک پروژه در یک سازمان پروژه محور ( مورد مطالعه: آبفای شرق استان تهران   

(توسعه ی مدل مدیریت ریسک پروژه در یک سازمان پروژه محور ( مورد مطالعه: آبفای شرق استان تهران


عدم قطعیت در اجرای پروژه‌ها مسأله‌ای است که یقیناً وجود دارد و مدیری در کار مدیریت پروژه خود موفق خواهد بود که تمام جوانب کار برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای پروژه از جمله مدیریت ریسک پروژه را مد نظر قرار دهد. شرايط عدم قطعيت و ريسكها در سازمان‌های بزرگتر که اجرا کننده‌ی پروژههاي بیشتر و بزرگ‌تری هستند، بیشتر وجود دارد و از این‌رو مدیریت ریسک پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌گردد. در این پایان‌نامه در ابتدا ویژگی‌ها، الزامات و بسترهای سازمان مورد نظر که در این‌جا شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران می‌باشد از طریق مصاحبه با کارشناسان و مدیران سازمان و تهیه و توزیع پرسش‌نامه ارزیابی شد و پس از مشخص کردن ساختار شکست ریسک در ادامه با تمرکز بر مدلهاي مدیریت ریسک، مدل مورد نظر مشتمل بر شش فرآیند اصلی برنامهریزي مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل ریسک، تصمیمگیري، پاسخ‌گویی به ریسک و پایش و گزارشدهی ریسک توسعه داده شده و روش اجرای هر یک از فرآیندها نیز ارائه شده است.

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1- بیان مسأله 2
1-2- اهداف تحقیق 2
1-3- اهمیت موضوع تحقیق 2
1-4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق 3
1-5- مدل تحقیق 3
1-6- تعاریف واژه‌های کلیدی 4
1-7- روش تحقیق 4
1-8- نوآوری 4
فصل دوم مطالعات نظری 5
بخش اول مدیریت ریسک 6
2-1-1- مقدمه 6
2-1-2- مفهوم پروژه و مدیریت پروژه 6
2-1-3- مفهوم عدم قطعیت و ریسک 7
2-1-4- مفهوم مدیریت ریسک 7
2-1-5- اهمیت مدیریت ریسک پروژه 7
2-1-6- مدلPMBOK 8
1- برنامه‌ریزی مدیریت ریسک 10
2- شناسایی ریسک 10
3- تجزیه و تحلیل کیفی ریسک 10
4- تجزیه و تحلیل کمی ریسک 11
5- برنامه‌ریزی واکنش یه ریسک 11
6- پایش و کنترل ریسک 11
2-1-7- فرآیند شناسایی وتعیین ریسک 12
2-1-8- بررسی تکنیک‌های شناسایی و تعیین ریسک 13
بخش دوم شناخت سازمان و پروژه‌ها 17
2-2-1- معرفی سازمان مورد نظر 17
2-2-2- ساختار سازمانی 17
2-2-3- شناخت ماهیت پروژه‌ها و عوامل مؤثر در تعریف پروژه‌های جدید 20
بخش سوم پیشینه تحقیق 22
فصل سوم روش شناسی تحقیق 26
3-1- روش تحقیق و جامعه آماری 27
3-2- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری 27
3-3- مراحل اجرای تحقیق 28
3-3-1- ارزیابی الزامات و بستر‌های سازمانی به کارگیری مدیریت ریسک 28
3-3-2- شناخت سازمان و عدم قطیت در پروژه 29
3-3-3- ساختار شکست ریسک پروژه‌های سازمان 29
3-3-3-1- عدم قطعيت هاي مرتبط با مسائل فني، تكنولوژيكي و الزامات پروژهها 32
3-3-3-2- عدم قطعيتهاي مرتبط با هزينه و بودجه پروژهها 32
3-3-3-3- عدم قطعيتهاي مرتبط با سازمان پروژه 32
3-3-3-4- عدم قطعيتهاي مرتبط با قوانين، مقررات و قراردادها 32
3-3-3-5- عدم قطعيتهاي ناشي از روابط سياسي و شرايط جغرافيايي 33
3-3-4- معرفی ساختار شکست ریسک 33
3-3-5- فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت ریسک 35
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق‌‌ 45
4-1- بررسی نتایج پرسش‌نامه 46
4-2- بررسی پایایی نتایج به‌دست آمده 48
4-3- نکاتی در مورد مدل توسعه داده شده 50
4-4- مطالعه‌ی موردی 51
فصل پنجم نتیجه‌گیری 54
نتیجه‌گیری 55
فهرست منابع و مراجع 57

فهرست جداول
جدول3-1- بررسی الزامات و بسترهای سازمانی در توسعه مدل مدیریت ریسک 28
جدول3-2- عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های سازمان مورد مطالعه 30
جدول3-3- ساختار اولیه شکست ریسک پروژه‌ها 34
جدول4-1- پرسش‌نامه ارزیابی بسترهای سازمان 47
جدول4-2- مقدار آلفای کرونباخ 48
جدول4-3- مقادیر متوسط و انحراف استاندارد 48
جدول4-4- مجموع کلی ارقام نتایج حاصل از نرم‌افزار 49
فهرست اشکال
شکل2-1- نمودار علت ومعلول 15
شکل2-2- نمودارتأثیر 15
شکل2-3- نمودار جریان فرآیند 16
شکل3-1- ساختار کلی مدل مدیریت ریسک 36
شکل3-2- نمودار روش اجرای فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت ریسک 37
شکل3-3- نمودار روش اجرای فرآیند شناسایی ریسک 38
شکل3-4- نمودار روش اجرای فرآیند تحلیل ریسک 39
شکل3-5- نمودار روش اجرای فرآیند تصمیم‌گیری 40
شکل3-6- نمودار روش اجرای فرآیند پاسخ گویی به ریسک 41
شکل3-7- نمودار روش اجرای فرآیند پایش و گزارش‌دهی ریسک 44
شکل4-1- نتایج ارزیابی الزامات و بستر‌های سازمانی 46

نامی بافکر :نویسنده
دکتر حمزه امین طهماسبی :استاد راهنما
دکتر سید امین بدری :استاد مشاور
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها :رشته
پروژه-آبفای شرق تهران-سازمان پروژه محور-مدیریت ریسک پروژه-مدیریت ریسک :کلمات کلیدی فارسی
risk management-project risk management-project based organization-East Tehran Water and Wastewater -project :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved