بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار بدهی بر اقلام تعهدی   

بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار بدهی بر اقلام تعهدی


ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود کند. یکی از اساسی‌ترین معیارها برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری سود و مدیریت سود می باشد. سودخالص هر بنگاه اقتصادی، همواره به وسیله سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، حرفه حسابداری، مدیران مالی و تحلیلگران بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار مالکیت بیان کننده این مطلب است که چه اشخاصی در تصمیمات عملیاتی و استراتژیکی شرکت تسلط و حکمرانی می‌کنند. هدف شرکت‌ها و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می‌باشد. حداکثر سود واحدها متاثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. اتخاذ تصمیماتی که در رابطه با تعیین منابع مالی شرکت است از نظر ساختار سرمایه نیز با اهمیت بوده و بسیاری از تصمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار بدهی بر اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 145 شرکت که صورتهای مالی حسابرسی شده آنها طی سال های 1392 تا پایان 1396 در دسترس بوده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگی و بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی شرکت رابطه معناداری وجود نداشته ولی بین مالکیت مدیریتی و بدهی های بلندمدت و اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد و باعث تقویت یکدیگر می شوند. واژه های کلیدی: ساختار مالکیت، ساختار بدهی، اقلام تعهدی


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ذ
فصل اول : کلیات ر
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4 اهداف پژوهش 5
1-4-1 اهداف کاربردی پژوهش 6
1-5 فرضیه های پژوهش 6
1-6 جامعه آماری و نمونه پژوهش 6
1-7 قلمرو پژوهش 7
1-7-1 قلمرو موضوعی 7
1-7-2 قلمرو زمانی 7
1-7-3 قلمرو مکانی 7
1-8 تعریف واژه ها و متغیرها 7
1-9 ساختار کلی تحقیق 9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10
2-1 مقدمه 11
زینب رحیم نژادرودبنه :نویسنده
محسن محمد نوربخش لنگرودی :استاد راهنما
غلامرضا محفوظی :استاد مشاور
۱۳۹۸/06/30 :تاریخ دفاع
۱۱۷ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
ساختار مالکیت-اقلام تعهدی -ساختار بدهی -ساختار مالکیت -ساختار بدهی :کلمات کلیدی فارسی
debt structure-ownership structure -accruals -ownership structure -debt structure :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved