بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه نظارت هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی   

بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه نظارت هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی


مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می¬شود. رهبری متمرکز در شرکت منجربه جبهه¬گیری مدیرعامل و کاهش استقلال هیئت‌مدیره از مدیریت شرکت می¬گردد. استقلال هیئت‌مدیره با تقویت سطح نظارت در شرکت، تضاد نمایندگی را کاهش داده و متعاقباً تأخیر گزارش حسابرسی را متأثر می¬سازد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه نظارت هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی در سطح شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می¬پردازد. برای این منظور داده¬های 123 شرکت از شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1396 با روش¬های رگرسیونی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد ارتباطی معنادار و مستقیم بین اندازه هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی شرکت برقرار است. همچنین ارتباط معکوس و معناداری بین استقلال هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی را نشان میدهد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت و اهمیت 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- فرضیه‌های پژوهش 7
1-6- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 7
1-7- روش تحقیق 8
1-8- روش و ابزار گردآوري داده‌ها 8
1-9- روش و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 8
1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 9
1-11- ساختار کلی تحقیق 9
1-12- خلاصه فصل 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 12
2-2- مبانی نظری 12
2-2-1- حاکمیت شرکتی، اهداف و اصول آن 14
2-2-1-1- حاکمیت شرکتی و اهمیت آن قبل از خصوصی‌سازی 14
2-2-1-2- طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی 15
2-2-1-3- تئوری‌های حاکمیت شرکتی 17
2-2-1-4- پارادایم‌های اصلی حاکمیت شرکتی 18
2-2-1-5- دیدگاه غربی حاکمیت شرکتی 19
2-2-1-5-1- مدل آنگلوساکسون 19
2-2-1-5-2- مدل اروپایی 20
2-2-2- هیئت‌مدیره 21
2-2-2-1- حوزه فعالیت رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل 21
2-2-2-2- نقش رییس در هیئت‌مدیره 22
2-2-2-3- وظایف رییس هیئت‌مدیره 22
2-2-2-4- اندازه هیئت‌مدیره (تعداد اعضای هیئت‌مدیره) 25
2-2-2-5- استقلال هیئت‌مدیره 25
2-2-3- تأخير گزارش حسابرسي 26
2-3- دوگانگی وظایف مدیرعامل، نظارت هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی 27
2-4- پیشینه پژوهش 29
2-4-1- پژوهش‌های خارجی 29
2-4-2- پژوهش‌های داخلی 30

فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 32
3-2- روش تحقیق 32
3-3- سؤالات و فرضیه‌های تحقیق 32
3-4- جامعه و نمونه آماری 33
3-5- روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات 34
3-6- مدل‌ها و متغیرهای تحقیق 34
3-7- آزمون‌های شناسایی صحت داده‌ها 35
3-7-1- آمار توصیفی 35
3-7-2- آزمون پایایی 36
3-7-3- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 37
3-8- آزمون‌های شناسایی مدل‌ها 37
3-8-1- روش اثرات ثابت 38
3-8-2- روش اثرات تصادفی 39
3-8-3- آزمون چاو یا F مقید 39
3-8-4- آزمون هاسمن 40
3-9- آزمون‌های صحت تأمین فروض کلاسیک 41
3-9-1- آزمون ناهمسانی واریانس 41
3-9-2- آزمون خودهمبستگی 41
3-9-3- آزمون همخطی 42
3-9-4- آزمون نرمال بودن جملات اخلال 42
3-10- آزمون‌های بررسی صحت مدل 43
3-10-1- آزمون معنادار بودن متغیرهای پژوهش 43
3-10-2- آزمون معنادار بودن مدل 43
3-10-3- ضریب تعیین مدل 44
3-11- خلاصه فصل 44

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل آماری
4-1- مقدمه 46
4-2- یافته‌های تحقيق 46
4-2-1- آمار توصیفی 46
4-2-2- آمار استنباطی 47
4-2-2-1- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 48
4-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 48
4-2-2-3- تخمین مدل اول تحقیق 49
4-2-2-4- تخمین مدل دوم تحقیق 51
4-3- خلاصه فصل 53

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 56
5-2- خلاصه و نتایج تحقیق 56
5-3- تبیین، تفسیر و مقایسه نتایج تحقیق 58
5-3-1- فرضیه اول 58
5-3-2- فرضیه دوم 58
5-3-3- فرضیه سوم 59
5-3-4- فرضیه چهارم 60
5-4- پیشنهادهای تحقیق 60
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 61
5-4-2- پیشنهادهای تحقیقاتی 62
5-5- خلاصه فصل 63
منابع و مآخذ 64
منابع فارسی 65
منابع انگلیسی 67
پیوست¬ها 70

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1. تعریف حاکمیت شرکتی 14
جدول 2-2. ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی 16
جدول 4-1. آمار توصیفی 47
جدول 4-2. آزمون جارک برا 48
جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین 49
جدول 4-4. نتایج آزمون‌های چاو و هاسمن 49
جدول 4-5. نتایج تخمین مدل اول تحقیق 50
جدول 4-6. نتایج آزمون‌های چاو و هاسمن 51
جدول 4-7. نتایج تخمین مدل دوم تحقیق 52
فهرست شکل¬ها و نمودارها
عنوان شماره صفحه
شکل 4-1. نمودار پراکندگی جملات اخلال 51
شکل 4-2. نمودار پراکندگی جملات اخلال 53
بهاره برونه بوسارنژاد :نویسنده
اسماعیل توکل نیا :استاد راهنما
حسین راد کفترودی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰6/24 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
0 -0 -تأخیر گزارش حسابرسی-نظارت هیئت مدیره -دوگانگی وظایف مدیرعامل :کلمات کلیدی فارسی
CEO Dual Roles-Board Monitoring-Audit Report Delay-NOTHING-NOTHING :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved