بررسی تاثیر سودآوری، زیان¬دهی، اهرم مالی و نقدشوندگی بر گزارش اظهار نظر حسابرسی   

بررسی تاثیر سودآوری، زیان¬دهی، اهرم مالی و نقدشوندگی بر گزارش اظهار نظر حسابرسی


صدور گزارش مشروط توسط حسابرس را می¬توان نشانه رسیدگی دقیق و هم¬چنین مقاومت وی در برابر تلاش¬های صاحبکار برای تأثیرگذاری بر نوع اظهارنظر وی دانست. به طور کلی اظهارنظر مشروط حسابرس، بیانگر آن است که به استثنای نقص¬های موجود درصورت¬های مالی یا محدودیت¬های موجود در دامنه رسیدگی، صورت¬های مالی به نحوی مطلوب نشان داده می¬شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سودآوری، زیان¬دهی، اهرم مالی و نقدشوندگی بر گزارش مشروط حسابرسی می¬باشد. به این منظور در این پژوهش، اطلاعات 128 شرکت در طی سال¬های 1392 الی 1396 با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌¬های پژوهش، نشان می¬دهد که متغیرهای مالی(سودآوری، زیان، زیان شرکت در سال گذشته، اهرم مالی و نقدشوندگی) بر گزارش مشروط حسابرسی تاثیر معنی¬داری نمی¬گذارند.

چکیده د
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت انجام پژوهش 4
1-4- اهداف اساسی پژوهش 5
1-4-1- اهداف علمی 5
1-4-2- اهداف کاربردی 5
1-5- فرضیه های پژوهش 6
1-6- جامعه و نمونه آماری ……………………..…………………………………………………………….………………………..6
1-7- روش پژوهش 6
1-8- روش و ابزار گردآوری داده ها 7
1-9- روش و ابزار تجیزیه و تحلیل داده ها 7
1-10- تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی 7
1-11- ساختار کلی پژوهش 9
فصل دوم: ادبیات و پیشنه پژوهش
2-1- مقدمه 11
2-2- حسابرسی 12
2-3- اظهار نظر حسابرس 12
2-3-1- عوامل موثر بر اظهار نظر حسابرسان 14
2-3-2- اظهار نظر حرفه ای حسابرس 14
2-3-3- عوامل موثر بر اظهار نظر حرفهای حسابرس 15
2-3-4- انواع اظهار نظر حسابرس 16
2-3-5- تاثیر اظهار نظر حسابرس بر ذینفعان 17
2-3-6- استفاده کنندگان گزارش حسابرسی 18
2-3-7- اظهار نظر مشروط 18
2-4- سود 19
2-4-1- اهمیت سود 20
2-4-2- کاربرد سود 20
2-4-3- سود هر سهم چیست؟ 21
2-4-4- اجزای EPS 22
2-4-5- سودآوری 22
2-4-5-1- سود خالص 23
2-4-5-2- بازده داراییها (ROA) 24
2-4-5-3- بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 24
2-4-5-4- بازده سرمایه به کار رفته (ROCE) 25
2-4-5-5- ارزش افزوده بازار (MVA) 25
2-4-5-6- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 26
2-5- اهرم مالي 27
2-5-1- نسبت های اهرم مالی 28
2-5-2- نسبت بدهی به کل دارایی ها 29
2-5-3- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 29
2-5-4- نسبت توان پرداخت بهره 29
2-5-5- نسبت پوشش هزینه های ثابت 30
2-6- نقدشوندگی 31
2-6-1- انواع نقد شوندگي 31
2-6-2- دلایل اهمیت نقدشوندگی 32
2-6-3- اظهار نظر حسابرس و نقدشوندگی 32
2-7- پیشینه پژوهش 33
2-7-1- پژوهش های خارجی 33
2-7-2- پژوهش های داخلی 35
2-8- خلاصه فصل دوم 38
فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 40
3-2- روش انجام پژوهش 40
3-3- مدل رگرسیون پژوهش 40
3-4- جامعه آماری 42
3-5- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 42
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 43
3-7- انواع مدل رگرسیونی برای داده ها 43
3-8- تحلیل رگرسیون و بررسی پیش‌شرط‌های آن 44
3-8-1- آزمون هم¬خطی 44
3-8-2- نرمال بودن خطاها 45
3-8-3- مانایی متغیرها 45
3-9- تحلیل همبستگی مدل لاجیت و پروبیت 46
3-9-1- ضریب تعیین مک فادن 47
3-9-2- نسبت درستنمایی 47
3-10- تخمين مدل هاي رگرسيون ترکیبی 48
3-11- خلاصه فصل 49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه 51
4-2- آمار توصیفی 51
4-3- آزمون مانایی متغیرها 53
4-4- بررسی فروض کلاسیک مدل اول 55
4-4-1- عدم هم خطی میان متغیرها 55
4-4-2- آزمون فرضیه ها 56
4-5- خلاصه فصل 57
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 59
5-2- نتایج پژوهش 59
5-3- بررسی نتایج و مقایسه با پژوهش‌های پیشین 60
5-3-1- تبیین فرضیه ها 60
5-4- محدودیت های پژوهش 62
5-5- پیشنهادها پژوهش 62
5-6- پیشنهادها آتی 62
5-7- خلاصه فصل پنجم 63
منابع 64
پیوست ها 69فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1) تعداد شرکت‌های مورد مطالعه 43
جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 53
جدول 4-2) نتايج آزمون ريشه واحد متغیرهای پژوهش 54
جدول 4-3) نتایج آزمون هم خطی 55
جدول4-4) نتایج تخمین مدل اول 56
جدول 5-1) خلاصه نتایج کلی تحقیق 59

صدیقه عباسی توسروندانی :نویسنده
اسماعیل توکل نیا :استاد راهنما
حسین رادکفترودی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰6/28 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
سود آوری-اهرم مالی-نقدشوندگی-متغیرهای مالی- گزارش مشروط حسابرسی :کلمات کلیدی فارسی
audit conditional report-financial variables-liquidity-leverage -profitability :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved