بررسی اثر کیفیت حسابرسی و سطوح بالا و پایین بدهی بر مدیریت سود   

بررسی اثر کیفیت حسابرسی و سطوح بالا و پایین بدهی بر مدیریت سود


هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر کیفیت حسابرسی و تأمین مالی از محل بدهی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 130 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1396 از بین جامعه آماری به روش انتخاب هدفمند، برگزیده شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهشی نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس بر مدیریت سود اثر مستقیم دارد. با این وجود نوع رابطه اندازه حسابرس با مدیریت سود معکوس بوده و بزرگی موسسات حسابرسی در کاهش مدیریت سود مؤثر است. این در حالی است که وجود رابطه معکوس بین استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت سود در سطح اطمینان 95 درصد رد شده است. همچنین نتایج رگرسیون نشان می دهد که نوعی رابطه غیرخطی بین میزان بدهی و مدیریت سود وجود دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین بدهی، نوع رابطه معکوس بوده اما با افزایش بدهی، گرایش به مدیریت سود، بیشتر می شود.

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 2
1-2. تاریخچه مطالعاتی 3
1-2-1. مطالعات خارجی 3
1-2-2. مطالعات داخلی 5
1-3. بیان مسئله 6
1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-5. چارچوب نظری 8
1-5-1.کیفیت حسابرسی 8
1-5-2. مدیریت سود 9
1-5-3. کیفیت حسابرسی و مدیریت سود 9
1-5-4. بدهی و مدیریت سود 11
1-6. فرضیه های تحقیق 13
1-7. اهداف تحقیق 13
1-7-1. اهداف علمی 13
1-7-2 . اهداف کاربردی 13
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 . قلمرو مکانی تحقیق 14
1-8-2. قلمرو زمانی تحقیق 14
1-8-3. قلمرو موضوعی تحقیق 14
1-9. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 15
1-10. ساختار کلی پژوهش 17
1-11. خلاصه فصل 17


فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
2-1. مقدمه 19
2-2 . کیفیت حسابرسی 20
2-3. کیفیت حسابرسی مستقل 21
2-4. مفاهیم سود برای گزارشگری مالی 22
2-4-1. مفهوم سود در سطح ساختار 22
2-4-2. مفاهیم سود در سطح معانی 23
2-5. اهداف حسابداری بر مبنای تعهدی 24
2-6. تعریف مدیریت سود 25
2-7. استراتژی های مدیریت سود 26
2-7-1. افزایش سود 26
2-7-2 . حمام بزرگ 26
2-7-3. هموارسازی سود 26
2-8. فرضیه های مختلف درباره مدیریت سود 27
2-8-1. فرضیه مکانیکی 27
2-8-2 . فرضیه بازار کارا 27
2-8-3. نظریه اثباتی 27
2-9. فرضیه های نظریه اثباتی 28
2-9-1. فرضیه برنامه حقوق و پاداش 28
2-9-2 فرض مربوط به مفاد قرارداد بدهی 28
2-9-3. مفروضات مربوط به هزینه های سیاسی 29
2-10. انگیزه های مدیریت سود 29
2-10-1. انگیزه های بستن قرارداد 29
2-10-2. اثرات قیمت سهام 30
2-10-3. انگیزه های سیاسی 30
2-10-4. انگیزه های مالیاتی 30
2-10-5. تغییر مدیر عامل 31
2-10-6. اطلاع رسانی به سرمایه گذاران 31
2-11. روش های مدیریت سود 31
2-11-1. هموارسازی از طریق تنظیم زمان معامله، وقوع رویداد و یا شناخت و ثبت آن 32
2-11-2 . هموارسازی از طریق روش های تسهیم هزینه (تخصیص به دوره های مالی) 32
2-11-3. هموارسازی از طریق طبقه بندی 32
2-12. انواع مدیریت سود 35
2-13. تفاوت های مدیریت اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی 36
2-14. مدل های اندازه گیری مدیریت سود 37
2-15. مدل های اقلام تعهدی اختیاری 37
2-15-1. مدل جونز (1991) 37
2-15-2. مدل جونز تعدیل شده (دیچو و همکاران ، 1995) 39
2-15-3. مدل ترکیبی – رقابتی ( کنگ و سیوارا ماکریشنان، 1995) 40
2-15-4. مدل جریان نقد جونز (جتر و شیواکمار،1999) 41
2-16. مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 42
2-17. عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تحت رویکرد اطلاعاتی 43
2-18. عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تحت رویکرد فرصت طلبانه 44
2-19. حسابرسی و مدیریت سود 44
2-20. قربانیان مدیریت سود چه کسانی هستند؟ 45
2-21. کیفیت سود 46
2-22. عوامل موثر بر کیفیت سود 47
2-23. دیدگاه های مختلف در رابطه با نحوه ارتباط تامین مالی بدهی بر کیفیت سود 48
2-24. تعریف تأمین مالی 57
2-25. تأمین مالی بدهی 57
2-26. انگیزه استفاده از بدهی 58
2-27. اهرم مالی 58
2-27-1. مفهوم اهرم مالی 58
2-27-2 . اثرات اهرم 58
2-27-3. اندازه گیری اثرات اهرمی 59
2-27-4. شاخص اهرم مالی 59
2-27-5. نسبت اهرم مالی 59
2-28. ابزار های بدهی 59
2-28-1. ابزارهای بدهی کوتاه مدت 60
2-28-2 . ابزارهای بدهی بلندمدت 60
2-29. نکاتی چند در ارتباط با مدیریت بدهی ها 61
2-30. اهرم مالی و مدیریت سود 63
2-31. مدیریت سود و بدهی و نقش اعتباردهندگان 64
2-32. پیشینه پژوهش 64
2-32-1. پژوهش های خارجی 64
2-32-2 . پژوهش های داخلی 67
2-33. خلاصه فصل 72
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه 74
3-2. روش پژوهش 74
3-3 جامعه آماری 75
3-4. روش نمونه گیری و حجم نمونه 75
3-5. روش و ابزار گردآوری داده ها 76
3-6. فرضیه های پژوهش 77
3-7. مدل های تحلیلی پژوهش 77
3-7-1. مدل جانبی پژوهش 78
3-7-2. مدل های اصلی پژوهش 79
3-8. نحوه اندازه گیری متغیر های پژوهش 80
3-8-1. متغیر وابسته 80
3-8-2. متغیرهای مستقل 80
3-8-3. متغیرهای کنترلی 81
3-9. انواع مدل رگرسیونی برای داده ها 81
3-10. تحلیل رگرسیون و بررسی پیش شرط های آن 82
3-10-1. آزمون نرمال بودن 82
3-10-2. همسانی واریانس 83
3-10-3. آزمون هم خطی 84
3-10-4. عدم خود همبستگی 84
3-10-5. مانایی متغیرها 85
3-10-6. آزمون F لیمر 86
3-10-7. آزمون هاسمن 86
3-10-8. آزمون F رگرسیون 87
3-10-9. آزمون T 87
3-11. تحلیل همبستگی 88
3-11-1. ضریب تعیین R2 88
3-11-2. ضریب همبستگی 89
3-123. برآورد ضرایب رگرسیون 89
3-12-1. روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 89
3-12-2. روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 90
3-13. خلاصه فصل 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 92
4-2. تجزیه‌وتحلیل مدل جانبی جونز تعدیل شده 92
4-2-1. آمار توصیفی مدل فرعی 92
4-2-2. آزمون های انتخاب مدل 94
4-2-3. برآورد ضرایب مدل جانبی (مدل جونز تعدیل شده) 95
4-3. تجزیه‌وتحلیل مدل‌های اصلی و آزمون فرضیه‌های پژوهش 96
4-3-1.آمار توصیفی مدل اصلی 96
4-3-2. بررسی فروض کلاسیک 97
4-3-2-1.آزمون ناهمسانی واریانس 97
4-3-2-2. آزمون هم خطی متغیرهای پژوهش 97
4-3-2-2. آزمون نرمال بودن جملات خطا (پسماند) 99
4-3-3. آزمون مانایی 99
4-3-4. آزمون‌های مربوط به انتخاب مدل تخمین 100
4-3-4-1. آزمون چاو (F لیمر) 100
4-3-4-2. آزمون هاسمن 101
4-3-5. برآورد ضرایب مدل اصلی پژوهش 101
4-3-5-1. آزمون فرضیه های اول تا سوم 101
4-3-5-2. آزمون فرضیه های چهارم و پنجم 103
4-4. خلاصه فصل 105
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5-1. مقدمه 107
5-2. خلاصه ای از پژوهش و مبانی نظری 107
5-3. یافته های پژوهش 110
5-4. مقایسه نتایج پژوهش با ادبیات و پیشینه تحقیق 111
5- 5 . پیشنهادی های پژوهش 112
5-5-1. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 112
5-5-2. پیشنهاد برای پژوهش های آتی 112
5-6. خلاصه فصل 112
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی 114
ب) منابع لاتین 119
ضمایم و پیوست
پیوست 1 : شرکت های نمونه پژوهش 126
پیوست شماره2: نتایج آزمون F لیمر مدل جانبی – مدل جونز تعدیل شده 129
پیوست شماره3: نتایج برآورد مدل جانبی اول (مدل جونز تعدیل شده) 130
پیوست شماره 4. آزمون مانایی متغیرها 131

معصومه حسینی سالار :نویسنده
دکتر مهدی مشکی :استاد راهنما
دکتر محمدرضا وطن پرست :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ :تاریخ دفاع
۱۴۲ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
مدیریت سود- کیفیت حسابرسی-مدیریت سود-تأمین مالی بدهی- کیفیت حسابرسی :کلمات کلیدی فارسی
audit quality-Debt financing- Earnings management-audit quality- Earnings management :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved