بررسی تاثیر تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابداری برکارآیی سرمایه گذاری   

بررسی تاثیر تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابداری برکارآیی سرمایه گذاری


این مطالعه بررسی می کند که تخصص حسابرس چگونه بر کیفیت اطلاعات حسابداری وکارآیی سرمایه گذاری تاثیر گذار است . و یا اینکه با حضور حسابرس متخصص ، آیا کیفیت اطلاعات حسابداری اثری بر افزایش یا کاهش بهره وری سرمایه گذاری دارد یا خیر. نتایج بدست آمده نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری به کاهش میزان مشکل سرمایه گذاری بیش از حد کمک می کند به طور مشابه تخصص حسابرس به شدت در بهبود بهره وری سرمایه گذاری کمک می کند در حالی که در کاهش مشکلات کم سرمایه گذاری، کمتر است. همچنین می بینیم که کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس ، دو مکانیسمی هستند که با برخی از جایگزینی ها در افزایش بهره وری سرمایه گذاری کمک می کند به طوری که کیفیت اطلاعات حسابداری در صورتی که حسابرس آن ، تخصص آن صنعت را داشته باشد ، به طور مثبت با بازده سرمایه گذاری شرکتها ارتباط دارد

چکیده ‌ل
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1-4 اهداف پژوهش 4
1-5 فرضیه های پژوهش 4
1-6 چارچوب نظری و مدل پژوهش 5
1-7 متغیرهای پژوهش 7
1-7 -1 متغیر وابسته 7
1-7-2 متغیرهای مستقل 7
1-7-3 متغيرهای كنترلی 7
1-8 قلمرو پژوهش 7
1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش 7
1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش 7
1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش 7
1-9 خلاصه فصل 8
فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 9
2-2 کارایی سرمایه گذاری 10
2-3 کیفیت اطلاعات حسابداری 11
2-4-تخصص حسابرس 11
2-5-تئوریها 11
حمیدرضارنجی :نویسنده
دکتر محمدحسن قلیزاده :استاد راهنما
دکتر مصطفی ابراهیم پور :استاد مشاور
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ :تاریخ دفاع
۱۸۶ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
تخصص حسابرس -کارآیی سرمایه گذاری -کیفیت اطلاعات حسابداری-تخصص حسابرس -کارآیی سرمایه گذاری :کلمات کلیدی فارسی
Investment Efficiency-Auditor specialization -Accounting Information Quality -Investment Efficiency-Auditor specialization :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved