بررسی تاثیر ساختار سرمایه شرکت به شوک‌های بازده منفی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   

بررسی تاثیر ساختار سرمایه شرکت به شوک‌های بازده منفی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


هدف از این پژوهش‌ بررسی رابطه بین ساختار سرمایه شرکت به شوک‌های بازده منفی سهام شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور نمونه ای به حجم 86 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با جمع‌آوری داده‌های مربوط به پژوهش‌ در طی سالهای 1388 الی 1396 اقدام به بررسی فرضیات پژوهش‌ نمودیم. متغیر وابسته ما در این پژوهش‌ اهرم مالی مبتنی بر بازار می‌باشد و متغیرهای مستقل اصلی ما در این پژوهش‌ شوک بازده منفی سهام می‌باشد. نتایج پژوهش‌ حاکی از آن است که بین شوک بازده سهام و اهرم مالی مبتنی بر بازار رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. اما بین شوک بازده سهام در شرکت‌های دارای شوک منفی و اهرم مالی مبتنی بر بازار رابطه معنی¬داری مشاهده نگردید.

چکیده ر‌
ABSTRACT س‌
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضیه های پژوهش 5
1-6 مدل اصلی پژهش 5
1-8 قلمرو پژوهش 7
1-9 خلاصه و ساختار کلی تحقیق 7
1-10 خلاصه 7
2-1 مقدمه 9
2-2 مفهوم سرمایه 9
2-3 هزینه سرمایه 10
2-4مراحل تجزیه و تحلیل بودجه‌بندی سرمایه ای 11
2-5 دسته‌بندي هزينه‌هاي سرمايه 13
2-6 كاربردهاي مفهوم هزينه سرمايه 14
2-7 مدل‌های هزینه سرمایه 14
2-8 ساختار سرمايه 19
2-9 نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه 20
2-9-1 نظریه های سنتی ساختار سرمایه 20
2-9-2 نظریه های نوین ساختار سرمایه 23
2-10 انواع ساختارسرمايه 26
2-11 عوامل موثر بر ساختار سرمایه 28
2-12 اهميت ساختار سرمايه 30
2-13 ويژگيهاي ساختار سرمايه بهينه 30
2-14 بازده سهام 30
2-14-1 انواع بازده 31
2-15 پیشینه پژوهش 34
2-15-1 پژوهش‌های داخلی 34
2-15-2 پژوهشهاي خارجي 38
2-16 خلاصه فصل 40
3-1 مقدمه 42
3-2 روش پژوهش‌ 42
3-3 جامعه آماری 43
3-4 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 43
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 44
3-6 آمار توصیفی 44
3-7 تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای پژوهش‌ 45
3-8 آزمون‌های رگرسیون 45
3-8-1 بررسی ناهمسانی واریانس 45
3-8-2 بررسی خود همبستگی 46
3-8-3 آزمون جارک – برا 46
3-8-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 47
3-8-5 آزمون F و آزمون هاسمن 47
3-9 فرضیات پژوهش‌ 49
3-10 ضریب تعیین 50
3-11 انتخاب روش تخمین 51
3-11-1مزایای پانل دیتا(ترکیبی) در مقایسه با داده‌های مقطعی یا سری زمانی 51
3-12 خلاصه فصل 52
4-1 مقدمه 55
4-2 نتایج آمار توصیفی 55
4-3 آمار استنباطی 57
4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها 57
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 58
4-3-3 آزمون چاو 58
4-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 60
4-4-1 فرض اول: مقدار میانگین خطاها صفر باشد 60
4-4-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد(همسانی خطای مدل) 60
4-4-3 فرض سوم: خطای مدل‌ها خود همبستگی سریالی نداشته باشند 60
4-4-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل استقلال وجود داشته باشد. 61
4-4-5 فرض پنجم: جمله اخلال ( خطای مدل) دارای توزیع نرمال باشد. 61
4-4-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 61
4-5 نتایج حاصل از برازش مدل‌های رگرسیونی پژوهش‌ 63
4-5-1 آزمون فرضیه اصلی اول 63
4-5-2 آزمون فرضیه دوم 64
4-6 خلاصه فصل 66
5- 1 مقدمه 68
5-2 نتیجه‌گیری پژوهش‌ 68
5-2-1 فرضیه اول 68
5-2-2 فرضیه دوم پژوهش‌ 69
5-3 پیشنهادهای اجرایی پژوهش‌ 69
5-4-پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی: 70
منابع داخلی 72
منابع خارجی : 73
پیوست شماره (1): لیست شرکت‌های نمونه 76
پیوست شماره 2: خروجی ایویوز 77
آمار توصیفی 77
جدول همبستگی 77
آزمون ریشه واحد 78
آزمون ناهمسانی واریانس مدل 1 82
آزمون ناهمسانی واریانس مدل 2 84
آزمون هم خطی مدل 1 86
آزمون هم خطی مدل 2 86
آزمون چاو مدل 1 87
آزمون چاو مدل 2 88
آزمون هاسمن مدل 1 89
آزمون هاسمن مدل 2 91
آزمون مدل اصلی 1 92
آزمون مدل اصلی 2 93
مدل بهینه 1 94
آزمون نرمالیته 1 96
آزمون نرمالیته 2 96
مسعود داوری دولت آبادی :نویسنده
دکترحسین راد :استاد راهنما
دکتراسماعیل توکل نیا :استاد مشاور
1398/06/20 :تاریخ دفاع
۹۶۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
خیر-خیر-شوکهای بازده منفی سهام-ساختار سرمایه -اهرم مالی مبتنی بر بازار :کلمات کلیدی فارسی
Market based Leverage -capital structure-stock return shocks -no-no :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved