بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود    

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود


هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که داده¬های مورد نیاز تحقیق از آن¬ها قابل استخراج است. دوره زمانی تحقیق، از سال 1391 تا سال 1396 می باشد که تعداد 109 شرکت به¬عنوان نمونه¬های تحقیق انتخاب گردید. این تحقیق دارای مدلی نظری است و برای آزمون فرضیه¬ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می¬گردد و تجزیه و تحلیل داده¬ها بر اساس تحلیل پانلی توسط نرم افزار Eviews 10 صورت گرفته است. با توجه به نتایج به¬دست آمده در فرضیه اول بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیه دوم بین اندازه شرکت¬های حسابرسی شده و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در فرضیه سوم بین تخصص حسابرس و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیه چهارم بین حق الزحمه حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیه پنجم بین تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

عنوان صفحه
چکیده ر‌
چکیده انگلیسی ز
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- سوال تحقیق 4
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-6- چارچوب نظری 6
1-7- فرضیه های تحقیق 6
1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 7
1-8-1- متغیر وابسته 7
1-8-1-1- اقلام تعهدی اختیاری (DAC): 7
1-8-2- متغیرهای مستقل 9
1-8-2-1- دوره تصدی حسابرس(AUDTENU): 9
1-8-2-2- اندازه موسسه حسابرسی (AUDSIZE): 9
1-8-2-3- تخصص حسابرس(AUDSPCIAL): 10
1-8-2-4- حق الزحمه حسابرسی (AUDINDAF): 10
1-8-2-5- بدهی، وام (DEBT): 11
1-8-3- متغیرهای کنترلی: 11
1-8-3-1- استقلال هیئت مدیره ( BRDINDP): 11
1-8-3-2- هیئت مدیره مالی(BRDFINEXP): 11
1-8-3-3- مالکیت مدیریتی (INSDOWN): 11
1-8-3-4- مالکیت نهادی (INSTOWN): 12
1-8-3-5- اندازه شرکت (FRMSIZE): 12
1-8-3-6- رشد شرکت (FRMGRWTH): 12
1-8-3-7- سابقه (سن) شرکت (FRMAGE): 12
1-8-3-8- بازده داراییها (ROA): 12
1-8-3-9- جریان های نقدی عملیاتی (CFO): 13
1-9- قلمرو تحقیق 13
1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق 13
1-9-2- قلمرو مکانی تحقیق 13
1-9-3- قلمرو زمانی تحقیق 13
1-10- خلاصه فصل 14
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 15
2-1- مقدمه 16
2-2- نظریه مدیریت سود 16
2-2-1- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 17
2-2-2- منتخب نظریه های رقیب 18
2-2-3- نظریه شرکت 20
2-2-4- رویکرد هزینه قراردادها 21
2-2-5- مديريت سود 24
2-2-5-1- فرضیه های طرح پاداش 25
2-2-5-2- فرضیه های قرارداد بدهی 25
2-2-5-3- فرضیه های هزینه های سیاسی 25
2-2-6- انگیزه های مدیریت سود 26
2-2-6-1- تامین انتظارات تحلیلگران مالی 26
2-2-6-2- به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 27
2-2-6-3- هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب 27
2-2-6-4- تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی 27
2-2-6-5- تعویض مدیریت 28
2-2-7- مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد 28
2-3- مفاهيم مختلف سود 29
2-3-1- سود 29
2-3-2- اهداف گزارشگري سود 30
2-3-3-پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود 30
2-3-4- فوايد سود براي سرمايهگذاران 31
2-3-5- تئوری نمایندگی 32
2-3-6- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي 35
2-3-6-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان 36
2-3-6-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك 37
2-3-7- هموارسازي سود 37
2-3-7-1- انواع هموارسازي سود 39
2-3-7-2- روشهای هموارسازی سود 39
2-3-8- حسابداري تعديلات جامع 39
2-3-9- حسابسازي 40
2-4- دوره تصدی حسابرس 40
2-5- حق الزحمه حسابرسی 41
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6- تخصص حسابرسی 42
2-7- تعریف ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن 42
2-8- سیاستها و فرصتهای رشد و توسعه اقتصــادی بنگاههای اقتصادی و سطح تولید آنها 42
2-9- اهرم مالی 43
2-9-1- کاربرد اهرم مالی 44
2-9-2- اهرم مالی و ارزشگذاری شرکتها 44
2-10- ساختار مالکیت 45
2-11- طبقه بندی انواع منابع تأمین مالی 46
2-12- پیشینه تحقیق 46
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق 54
3-1- مقدمه 55
3-2- روش تحقیق 55
3-3- جامعه آماری 55
3-4- نمونه آماری 56
3-5- روش جمعآوری دادهها 56
3-6- اندازه گیری متغیرهای تحقیق 57
3-6-1- متغیر وابسته 57
3-6-2- متغیرهای مستقل 59
3-6-2-1- دوره تصدی حسابرس(AUDTENU): 59
3-6-2-2- اندازه موسسه حسابرسی(AUDSIZE): 59
3-6-2-3- تخصص حسابرس(AUDSPCIAL): 59
3-6-2-4- حق الزحمه حسابرسی (AUDINDAF): 60
3-6-2-5- بدهی، وام (DEBT): 60
3-6-3- متغیرهای کنترلی: 60
3-6-3-1- استقلال هیئت مدیره ( BRDINDP) 60
3-6-3-2- هیئت مدیره مالی(BRDFINEXP) 61
3-6-3-3- مالکیت مدیریتی (INSDOWN) 61
3-6-3-4- مالکیت نهادی (INSTOWN) 61
3-6-3-5- اندازه شرکت (FRMSIZE) 62
3-6-3-6- رشد شرکت (FRMGRWTH) 62
3-6-3-7- سابقه (سن) شرکت (FRMAGE) 62
3-6-3-8- بازده داراییها (ROA) 62
3-6-3-9- جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) 62
3-7- روش‌های آماري مورد استفاده در پژوهش 64
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-7-1-روش‌های تخمين با استفاده از دادههاي ترکيبي 64
3-7-2- آزمون F ليمر 65
3-7-3-آزمون هاسمن 66
3-7-3-1- اثرات ثابت 67
3-7-3-2-اثرات تصادفي 67
3-7-4- روش تخمين 67
3-7-5- آزمون‌های آماري 68
3-7-5-1-آزمون جارکو- برا 68
3-7-5-2- آزمون مانايي 68
3-7-5-3- آزمون t 68
3-7-5-4- آزمون F فيشر 68
3-7-5-5- آزمون دوربين- واتسون 69
3-7-5-6- آزمون همخطی 69
3-7-5-7- آزمون همسانی واریانس جمله خطا 70
3-7-5-8- آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس بین جملات اخلال 70
3-7-5-9- عدم وجود خودهمبستگي جملات باقيمانده 70
3-8- تحليل رگرسيون 71
3-8-1- روش حداقل مربعات معمولي (OLS) 71
3-8-2- روش حداقلمربعاتتعمیم‌یافته (GLS) 72
3-8-3- ضريب تعيين (R2) 72
3-9- خلاصه فصل 73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 74
4-1- مقدمه 75
4-2- آمارتوصيفي 75
4-3- آماراستنباطي 76
4-4- بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق 77
4-5- آزمون‌های تشخیص بر روی‌داده‌ها 77
4-5-1- آزمون مانایی 77
4-5-2- آزمون خودهمبستگی 78
4-5-3- آزمون ناهمسانی واریانس 79
4-5-4- بررسی وجود هم خطی 80
4-6- همبستگي متغيرهاي تحقيق 81
4-7- برآورد مدل کلی با استفاده از تحليل پنلي و تخمين مدل: 82
4-7-1-آزمون تشخيص مدل 83
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-7-2- آزمون تشخیص رگرسیون ترکیبی با اثر تصادفی یا ثابت (آزمون هاسمن) 84
4-8- آزمون فرضیات 85
4-9- بررسی تایید یا رد فرضیه 87
4-10- خلاصه فصل 89
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها 90
5-1- مقدمه 91
5-2- خلاصه تحقیق 91
5-3- بحث و نتیجه گیری تحقیق 92
5-4- محدودیت های پژوهش 93
5-5- پیشنهادهای پژوهش 94
5-5-1- پیشنهادات کاربردی مبتنی بر یافتههای تحقیق 94
5-5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 95
منابع 96
پیوست 102


نیلوفر سرپرست :نویسنده
محسن محمد نور بخش لنگرودی :استاد راهنما
محمدحسن قلی زاده :استاد مشاور
۱۳۹7/12/22 :تاریخ دفاع
۱۱۶ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
مدیریت سود -مدیریت سود -بدهی-تامین مالی-کیفیت حسابرسی :کلمات کلیدی فارسی
audit quality-Financing-the debt-Earnings management-Earnings management :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved