تأثیرتجربه حسّی بر ارزش ویژه برند با توجّه به نقش میانجی متغیر های رضایت و تعهّد عاطفی مشتری (مورد مطالعه : فروشگاه های عرضه کننده محصولات ورزشی آدیداس،نایک و ریباک شهر رشت)   

تأثیرتجربه حسّی بر ارزش ویژه برند با توجّه به نقش میانجی متغیر های رضایت و تعهّد عاطفی مشتری (مورد مطالعه : فروشگاه های عرضه کننده محصولات ورزشی آدیداس،نایک و ریباک شهر رشت)


امروزه صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی با سرعت سرسام آوری در حال پیشرفت بوده و صنعت ورزش از صنایعی است که در سال های اخیر شاهد رشد سریع رقابت در آن به خصوص در بازار ارائه خدمات ورزشی بوده ایم. شایان ذکر است که برندها برای بقا نیاز به توسعۀ ارزش خود دارند.در واﻗﻊ ﻣؤﻓّﻘﯿﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ از درك و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛از این رو هدف از تحقیق حاضر سنجش رابطه بین تجربه حسّی برند و ارزش ویژه برند با توجّه به نقش میانجی گری رضایت و تعهّد عاطفی مشتری ؛فروشگاه های عرضه کننده محصولات ورزشی آدیداس ،نایک و ریباک است. این تحقیق، یک تحقیق توصیفی است و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیّة مشتریان برندهای ورزشی نایک ،آدیداس و ریباک در شهر رشت می باشد .حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران جامعه نامحدود436 نفر تعیین گردید و از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد .ابزار سنجش و اندازه گیری، پرسشنامه مرجع با طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد . جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و ازآلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه استفاده شد که به ترتیب مقادیر 861/0، 847/0، 892/0، 873/0، برای متغیر های تجربه حسّی،رضایت مشتری،تعهّد عاطفی مشتری و ارزش ویژه برند به دست آمد.؛آمارتوصیفی و استنباطی توسط نرم افزارSPSS22 و Amos 22مورد تحلیل قرار گرفت.طبق نتایج تجزیه وتحلیل داده ها،پنج فرضیه تأیید و یک فرضیه رد شدند.یعنی آزمون فرضیه ها نشان داد که تجربه حسّی بر ارزش ویژه برند ،تعهّد عاطفی مشتری و رضایت تأثیرگذار است و همچنین ارتباط بین متغیرهای رضایت مشتری وتعهّد عاطفی مشتری و ارزش ویژه برند معنادار بود؛بیشترین تأثیرگذاری مربوط به اثر رضایت مشتری بر ارزش ویژه برند 0.679 و کمترین تأثیرگذاری مربوط به اثر تجربه حسّی بر تعهّد عاطفی مشتری 0.262 بود درنتیجه تعهّد عاطفی مشتری به عنوان عامل میانجی بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار نبود.

عنوان فهرست مطالب شماره صفحه
فصل اوّل:کلّیات تحقیق
1-1)مقدّمه 2
2-1)بیان مسأله 3
3-1) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق 6
4-1) اهداف تحقیق 7
1-4-1) هدف علمی (هدف اصلی) 7
2-4-1) اهداف کاربردی (اهداف فرعی) 7
5-1) چهارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی 7
6-1) فرضیه های تحقیق 9
7-1)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیّرها 9
1-7-1)ارزش ویژه برند 9
2-7-1)رضایت مشتری 9
3-7-1)تعهّد عاطفی مشتری 10
4-7-1)تجربه حسّی برند 10
8-1)قلمرو تحقیق 11
1-8-1)قلمرو موضوعی تحقیق 11
2-8-1)قلمرو مکانی تحقیق 11
3-8-1)قلمرو زمانی تحقیق 11
9-1)خلاصه فصل 12
فصل دوّم:مبانی نظری ،ادبیّات و پیشینه تحقیق
2-1)مقدّمه 14
2-2)بخش اول: مبانی نظری تحقیق 14
1-2-2) تجربه 14
2-2-2) تجربه مشتری از خدمت 17
3-2-2) تجربه برند 18
1-3-2-2) ابعاد تجربه برند 19
4-2-2)تجربه حسّی برند 20
1-4-2-2) اهداف تجارب حسّی 23
2-4-2-2) حواس 24
3-2) رضایت 24
1-3-2) تعاریف رضایت مشتری 26
2-3-2) مفهوم انتظارات مشتریان از خدمات 30
3-3-2) عوامل جلب رضایت مشتریان 30
4-3-2) مزایای بکارگیری سیستم مدیریت رضایت مشتری 30
5-3-2) مدل های رضایتمندی مشتری 31
1-5-3-2)مدل کانو 31
2-3-5-2)مدل سروکوال..................................................................................................................................................33
3-5-3-2) مدل رضایت مندی مشتری سوئدی 34
4-5-3-2) مدل رضایت مندی مشتری آمریکایی 34
2-3-5-5)مدل رضایت مندی مشتری اروپایی...................................................................................................................35
6-3-2) روش های اندازه گیری رضایت مشتری 36
7-3-2) ضرورت سنجش رضایت مشتری 37
8-3-2) ارتباط ارزش ایجاد شده برای مشتری با رضایت مشتری 39
4-2) تعهّد 40
1-4-2) تعاریف تعهّد 41
2-4-2) دلایل اهمّیت تعهّد 42
3-4-2) راهکارهای افزایش تعهّد 42
4-4-2) مزایای حاصل از تعهّد مشتری به برند 42
5-4-2) انواع تعهّد 43
6-4-2) تعهّد عاطفی 44
7-4-2) دلبستگی عاطفی 45
5-2) ارزش گذاری برند 46
1-5-2) مفهوم و تعاریف برند 48
2-5-2) مفهوم برند بر اساس دیدگاه های حسابداری، اقتصادی و مدیریت 50
3-5-2) فرآيند ايجاد برند 50
4-5-2) مدیریت برند 51
5-5-2) ارزش ویژه برند 52
6-5-2) مفاهیم و تعاریف ارزش ویژه برند 52
7-5-2)رویکردهای ارزش ویژه برند 55
8-5-2) رویکرد های تقویت ارزش ویژه برند 55
9-5-2) مزایای ارزش ویژه برند 56
10-5-2) اهمّیت ارزش ویژه برند 57
11-5-2) ابعاد ارزش ویژه برند 57
12-5-2) اندازه گیری ارزش ویژه برند 60
1-12-5-2) مدل های مالی 61
2-12-5-2) مدل های مبتنی بر مشتری 61
13-5-2) فوائد استفاده از برند 62
6-2) پیشینه تحقیق 63
1-6-2) پژوهش های انجام شده در داخل ایران 63
2-6-2) پژوهش های انجام شده در خارج از ایران 69
7-2) اسنتاج از مبانی نظری و سوابق موضوعی تحقیق با تأکید بر مدل مفهومی تحقیق حاضر 71
8-2)خلاصه فصل 71
فصل سوّم: روش اجرای تحقیق
1-3)مقدّمه 74
2-3)روش تحقیق 74
3-3)جامعه آماری 75
4-3) نمونه و روش نمونه گیری 75
5-3) ابزار و روش جمع آوری داده ها 76
6-3)روایی و پایایی ابزار های تحقیق 78
1-6-3)روایی 78
2-6-3)پایایی 79
7-3) تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 79
فصل چهارّم: یافته های تحقیق
1-4)مقذمه................................................................................................................................................................................................82
2-4) توصیف متغیرهای تحقیق 83
4 – 3) آزمون نرماليته 87
4-4) یافته‏های اصلی 87
1-4-4) تحلیل معادلات ساختاری 90
5-4) تحلیل فرضیه‏های پژوهش 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه 97
2-5) نتیجه گیری 98
1-2-5) نتایج آمار توصیفی 98
2-2-5)نتایج آزمون فرضیه های تحقیق (آزمون استنباطی) 100
3-5) پیشنهادات بر اساس نتایج پژوهش 101
4-5) محدودیت ها 103
5-5) پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران جهت پژوهش های آتی 103
منابع و ضمائم 104

فاطمه وحدانی :نویسنده
مراد رضایی دیزگاه :استاد راهنما
محمّد طالقانی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ :تاریخ دفاع
۱۳۹ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
محصولات ورزشی -ارزش ویژه برند-تعهّد عاطفی مشتری-رضایت مشتری-تجربه حسّی :کلمات کلیدی فارسی
sensory experience-Customer satisfaction-Customer emotional commitment-Brand equity-Sporting goods :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved