(تأثیر گرایش و قابلیت تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی و اقتصادی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای کوروش در شهرستان رشت   

(تأثیر گرایش و قابلیت تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی و اقتصادی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای کوروش در شهرستان رشت


در سال های اخیر سیر شتابان و مستمر رویدادها، به تدریج مرزها، ساختار و پویایی فضای کسب وکارها را دگرگون ساخته و به شکل فزاینده ای تمامی مؤسسه ها را با چالشهای جدید و غیرمنتظره مواجه کرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر گرایش و قابلیت تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی و اقتصادی می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و همچنین پیمایشی بدلیل استفاده از ابزار پرسشنامه است. پرسشنامه تحقیق حاضر از (بهترای و همکاران، 2019) استفاده گردید و جامعه آماری تحقیق حاضر از کارکنان و مدیران فروشگاه¬های زنجیره ای کوروش در شهرستان رشت تشکیل شده، و چون جامعه آماری تحقیق حاضر محدود بود از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری به عمل آمد که 115 نفر از افراد در تحقیق شرکت داده شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که گرایش و قابلیت تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی و اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای کوروش در شهرستان رشت تأثیر معنی داری خواهند گذاشت و همچنین به شرکت های اجتماعی به طور فزاینده توصیه می شود استراتژی ها و شیوه های تجارت نوین را دنبال کنند

عنوان صفحه
فصل اوّل: کلّیّات تحقیق 1
1-1. مقدّمه 2
1-2. بیان مسأله 2
1-3. اهمّیت و ضرورت تحقیق 4
1-4. اهداف تحقیق 5
1-4-1. اهداف علمی 5
1-4-2. هدف کاربردی 5
1-5. چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 5
6-1. فرضیه های تحقیق 5
7-1. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق 6
1-7-1. تعریف مفهومی متغیر های تحقیق 6
2-7-1. تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق 6
8-1. قلمرو تحقیق 7
1-8-1. قلمرو موضوعی 7
1-8-2. قلمرو مکانی 7
1-8-3. قلمرو زمانی 7
9-1. نوآوری تحقیق 8
10-1. خلاصه فصل 8

فصل دوّم: مبانی نظری، ادبیّات و پیشینه تحقیق 9
1-2. مقدّمه 10
بخش اوّل: مبانی نظری تحقیق 10
2-2. عملکرد اقتصادی شرکت 10
1-2-2. عملکرد اقتصادی در حسابداری 11
2-2-2. امور اقتصادی دولتی 11
3-2-2. تمرکز مشتری و عملکرد اقتصادی 12
4-2-2. تمرکز برمشتری و سطح موجودی کالا 13
3-2. عملکرد اجتماعی 14
4-2. گرایش بازار 18
5-2. تحریف بازار 19
بخش دوم: پیشینه تحقیق 20
6-2 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق 20
1-6-2. پیشینه داخلی 20
2-6-2. پیشینه خارجی 21
2-7. خلاصه فصل 21

فصل سوّم: روش اجرای تحقیق 22
1-3. مقدّمه 23
3-2. روش تحقيق 23
3-3. فرايند اجراي تحقيق 24
4-3. جامعه و نمونه آماري 24
5-3. روش ها و ابزارهاي گرد آوري داده ها و اطلاعات 25
6-3. روايي و پايايي پرسشنامه 26
3-6-1. روایی 26
3-6-2. پایایی 26
7-3. فنون تحلیل آماری داده ها 26
8-3. خلاصه فصل 27

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 28
4-1. مقدّمه 29
4-2. یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناسی 30
4-2-1. بررسی ویژگی های نمونه از لحاظ جنسیت 30
4-2-2. بررسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت سن 31
4-2-3. بررسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیلات 32
4-2-4. بررسی ویژگی های نمونه از لحاظ وضعیت تأهّل 33
4-2-5. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 33
4-3. آمار استنباطی 35
4-3-1. تعیین نرمالیته یا عدم نرمالیته داده ها 35
4-4. بررسی فرضیات تحقیق 35
4-4-1. روایی همگرا 36
4-4-2. روایی ممیّز 37
4-5. بررسی فرضیه های تحقیق 37
4-5-1. فرضیه اوّل: گرایش بازار بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر می گذارد. 40
4-5-2. فرضیه دوّم: گرایش بازار بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر می گذارد. 40
4-5-3. فرضیه سوّم: تحریف بازار بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر می گذارد. 40
4-5-4. فرضیه چهارم: تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر می گذارد. 40
4-5-5. فرضیه پنجم: تعامل بین گرایش و تحریف بازار بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر منفی می گذارد. 40
4-5-6. فرضیه ششم: تعامل بین گرایش و تحریف بازار بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر مثبت می گذارد. 40
4-7. خلاصه فصل چهارم 40

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 41
1-5. مقدّمه 42
2-5. نتایج تحقیق 42
5-2-1. نتایج آمار توصیفی مربوط به نمونه آماری 42
5-2-2. نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق 42
5-3. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 43
5-4. نتیجه گیری 43
5-5. پیشنهادات کاربردی 44
5-6. محدودیت های تحقیق 44
5-7. پیشنهادات آتی 44
منابع و مأخذ 45
پیوست ها 45

عبدالرضا ترابی گلسفید :نویسنده
آقای دکتر محمد طالقانی :استاد راهنما
آقای دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰6/21 :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
عملکرد اقتصادی شرکت-تحریف بازار-قابلیت بازار-فروشگاه های زنجیره ای-گرایش بازار :کلمات کلیدی فارسی
Market disruptiveness capability-Chain stores-Market capability- Corporate economic performance-Corporate social performance :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved