بررسی نقش تعدیل کننده نقد شوندگی سهام بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی   

بررسی نقش تعدیل کننده نقد شوندگی سهام بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی


هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر معیارهای نقد شوندگی و حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 130 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1396 از بین جامعه آماری با اعمال برخی از شرایط، انتخاب شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها، حاکی از تایید فرضیه اول و سوم پژوهش بوده و نشان می دهد که نقدشوندگی رابطه منفی و معنی داری با اهرم مالی دارد و در عین حال باعث تقویت رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی می شود. با این وجود فرض وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی صرفا در سطح اطمینان 90 درصد تایید شد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق………………..……………………………………………………………………………2
1-1) مقدمه…………..……………………………………………………………………………………………………...2
1-2) بیان مساله…….………………………………………………………………………………………………………..3
1-3) اهمیت انجام تحقیق……….…………………………………………………………………………………………...4
1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5
1-5) اهداف کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………..5
1-6) فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………5
1-7) متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………...5
1-8) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..8
1-9) تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………..8
1-10) ساختار کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..9
1-11) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق………….………………….…………………………………………..10
2-1) مقدمه………….…………………………………………………………………………………………………….11
2-2) مفهوم نقدشوندگي………….……………………………………………………………………………………….11
2-3) شاخص های نقدشوندگی........................................................................................................12
2-3-1) گردش سهام (TO)...........................................................................................................12
2-3-2) نسبت عدم نقدشوندگی (AMIUD) …………….………………………………………………………………12
2-3-3) نسبت نقدشوندگی آمیوست (AMIVEST)…………….……………………………………………………….. 12
2-3-4) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام (PBA)……………………………………………………13
2-3-5) معیار بازده صفر (ZERO)………………………………………………………………………………………13
2-3-6)تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش (LM)……………………………………………………….14
2-4) متغیرهای تأثیرگذار بر نقدشوندگی…………………………………………………………………………………..14
2-5) سود نقدي سهام……………………………………………………………………………………………………...15
2-6) اهمیت مفهوم نقد شوندگی…………………………………………………………………………………………..15
2-7) عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگي……………………………………………………………………………………17
2-7-1)شروع كار بازار…………………………………………………………………………………………………….17
2-6-2)اخبار برجسته مرتبط………………………………………………………………………………………………..18
2-7-3)اعشاري كردن……………………………………………………………………………………………………..18
2-7-4)حداقل تغيير مجاز………………………………………………………………………………………………….18
2-7-5) خودكارشدن بورس……………………………………………………………………………………………….18
2-8) نقدشوندگي سهام و معيارهاي سنجش……………………………………………………………………………….18
2-7-1) عرض بازار………………………………………………………………………………………………………..21
2-7-2) عمق بازار…………………………………………………………………………………………………………21
2-7-3) انعطاف پذيري بازار………………………………………………………………………………………………21
2-7-4) زمان………………………………………………………………………………………………………………21
2-7-5) حجم معاملات…………………………………………………………………………………………………….22
2-7-5) اختلاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش…………………………………………………………………..23
2-7-6) عوامل مؤثر بر شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش……………………………………………………………24
2-7-7) عوامل مؤثر بر عمق بازار………………………………………………………………………………………….25
2-7-8) عوامل موثر بر حجم معاملات سهام……………………………………………………………………………….25
2-8) متغيرهاي مالي و تأثير آن ها بر حجم معاملات شركت ها……………………………………………………………26
2-8-1) سود هر سهم………………………………………………………………………………………………………26
2-8-2) سود تقسيم شده هر سهم…………………………………………………………………………………………..26
2-8-3) نسبت قيمت به سود……………………………………………………………………………………………….27
2-8-4) بازده………………………………………………………………………………………………………………27
2-8-5) رتبه نقد شوندگي سهام شركت ها………………………………………………………………………………..27
2-9) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………….28
2-9-1) تعاریف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………28
2-10) تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها………………………………………………………………………31
2-11) اصول حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………….33
2 -12) تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………………...35
2-13) تئوری ذینفعان....................................................................................................................35
2-13-1) تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی.................................................................................36
2-13-2) مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی………………………………………………………..………………..36
2-14) طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………...37
2-15) اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………...40
2-16) ویژگی های اهرم مالی……………………………………………………………………………………………..40
2-17) اهرم مالی و تامین مالی……………………………………………………………………………………………...41
2-18) روش تعیین اهرم مالی………………………………………………………………………………………………41
2-19) تئوری های اهرم مالی………………………………………………………………………………………………42
2-19-1) دیدگاه سود خالص……………………………………………………………………………………………...42
2-19-2) دیدگاه سود خالص عملیاتی……………………………………………………………………………………..43
2-19-3) دیدگاه مود یلیانی و میلر…………………………………………………………………………………………45
2-11) عوامل خارجی موثر بر اهرم مالی…………………………………………………………………………………...49
2-12) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………..50
2-12-1) پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………50
2-12-2) پیشینه داخلی………………………...…………………………………………………………………………..53
2-13) خلاصه فصل……………….……….………………………………………………………………………………55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق............................................................................................56
3-1) مقدمه...............................................................................................................................57
3-2) نوع و روش تحقیق...............................................................................................................57
3-2-1) نوع تحقیق بر مبنای هدف.....................................................................................................57
3-2-2) نوع تحقیق بر مبنای روش.....................................................................................................57
3-3) جامعه اماری........................................................................................................................58
3-4) روش نمونه گیری و نمونه تحقیق................................................................................................58
3-5) مدل تحقیق.........................................................................................................................59
3-6) مسائل مورد توجه در تخمین مدل................................................................................................61
3-6-1) نرمال بودن......................................................................................................................61
3-6-2) ناهمسانی واریانس..............................................................................................................62
3-6-3) خود همبستگی..................................................................................................................63
3-6-4) همخطی.........................................................................................................................63
3-6-5-مانایی متغیرها...................................................................................................................63
3-7) روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها.....................................................................................65
3-8) روش تحقیق....................................................................................................
جلال قمری :نویسنده
مهدی مشکی :استاد راهنما
کیهان آزادی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
اهرم-مالی-حاکمیت شرکتی-نقدشوندگی سهام -اهرم مالی :کلمات کلیدی فارسی
financial leverage-stock liquidity-corporate governance-financial -leverage :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved