بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی برحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی و عملکرد شرکت    

بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی برحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی و عملکرد شرکت


حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی، بیانگر میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی است. همچنین ارزیابی و اندازه گیری عملکرد شرکت نیز از مهم ترین مسائل مالی است و عدم ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان سهام داران و در نهایت اقتصاد در سطح کلان می شود . از طرفی یک سهامدارخانوادگی می تواند سیاست های شرکت را برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران کنترل کند و تحت تاثیر قرار دهد. وجود یک مالک خانوادگی بالقوه، نظم و انضباط برای مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی را فراهم می کند و باعث کاهش هزینه های نمایندگی از جریان نقد آزاد می شود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی و عملکرد شرکت می باشد. در این راستا دو فرضیه مطرح گردید. در فرضیه اول تاثیر مالکیت خانوادگی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی و در فرضیه دوم تاثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت اندازه گیری شد. جهت بررسی موضوع حاضر، تعداد 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال در بازه زمانی 1392 الی 1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی (555 شرکت-سال) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده در فرضیه اول، نشان داد مالکیت خانوادگی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان داد مالکیت خانوادگی با عملکرد شرکت ارتباط منفی و معنی داری دارد.

فصل اول 1
مقدمه 2
بیان مساله 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف پژوهش 4
فرضیه‌های پژوهش 4
مدل آزمون فرضیه‌های پژوهش 5
آزمون آماری فرضیه‌ اول 5
آزمون آماری فرضیه‌ دوم 5
روش پژوهش 6
جامعه آماری و نمونه مورد بررسی 6
روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
قلمرو پژوهش 6
قلمرو موضوعی پژوهش 6
قلمرو مکانی پژوهش 7
قلمرو زمانی پژوهش 7
تعاریف متغیرهای پژوهش 7
حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی 7
عملکرد شرکت 7
مالکیت خانوادگی 7
خلاصه فصل 7

فصل دوم 8
مقدمه 9
بخش اول: جریان وجه نقد 9
تعاریف وجوه نقد 10
دامنه‌ کاربرد صورت جریان وجوه نقد 11
وجوه نقد 12
طبقه‌بندی جریانهای نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد 13
گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ 13
جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مطالبات‌ و بدهی‌های بلندمدت‌ عملیاتی‌ 15
بخش دوم: حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی 16
بخش سوم: عملکرد شرکت 19
معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت 19
مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد 20
مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد 22
سابقه پژوهش های انجام شده درباره مدل های اقتصادی 25
بخش چهارم: ساختار مالکیت شرکت ها و مالکیت خانوادگی 26
ساختار مالکیت شرکت ها 26
تئوری ساختار مالکیت 26
عوامل موثر بر نوع ساختار مالکیت 26
انواع ساختارهای مالکیتی 27
سهامداران نهادی 27
سهامداران بلوکی 27
سهامداران خارجی 28
مالکیت مدیریتی 28
مالکیت خانوادگی 29
گسترش پژوهش هاي پیرامون مالکیت خانوادگی 33
نقش هاي مربوط به نحوه اداره امور شركت هاي خانوادگي 35
رابطه مالکیت خانوادگی با عملکرد بازار و عملکرد حسابداری 35
مالکیت خانوادگی و محافظه کاری 36
مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در نگهداشت وجه نقد 37
پیشینه پژوهش 37
پیشینه داخلی 37
پیشینه خارجی 39
خلاصه فصل دوم 41

فصل سوم 42
مقدمه 43
روش شناسی پژوهش 43
روش گردآوری و تحلیل داده‌ها 43
فرضیه های پژوهش 43
جامعه و نمونه آماری 44
مدل‌های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها 44
آزمون آماری فرضیه‌ اول 44
آزمون آماری فرضیه‌ دوم 45
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 46
نحوه محسابه سرمایه گذاری در دارایی های ثابت 46
نحوه محسابه جریان نقد عملیاتی شرکت 46
نحوه محاسبه نسبت کیوتوبین 46
نحوه محاسبه مالکیت خانوادگی شرکت 46
نحوه محاسبه بازده دارایی ها 46
نحوه محاسبه اهرم مالی 46
نحوه محاسبه اندازه شرکت 46
نحوه محاسبه سن شرکت 46
روش تحليل آماری 46
پیش آزمون‌های مربوط به مدل‌های رگرسیونی 47
‎داده هاي ترکيبی 48
ضریب همبستگی متغیر 50
آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش 50
ضریب تعیین(R2) 50
فیشر 50
تصمیم گیری برای پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه ها 51
خلاصه فصل 51

فصل چهارم 52
مقدمه 53
آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 53
آمار توصیفی 53
آزمون‌های پیش فرض مدل‌های رگرسیونی 56
بررسی مانایی متغیرهای تحقیق 56
آزمون همخطی 56
مدل اول پژوهش 57
آزمون ناهمسانی واریانس در مدل اول 57
آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل اول 58
تعیین نوع مدل اول 58
بررسی خود همبستگی مدل اول 59
نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش 59
نتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد در فرضیه اول پژوهش 60
نتیجه بهترین برازش فرضیه اول پژوهش 60
مدل دوم پژوهش 62
آزمون همسانی واریانس پسماند مدل دوم پژوهش 62
آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل دوم 62
تعیین نوع مدل دوم 62
بررسی خود همبستگی مدل دوم 63
نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش 63
خلاصه فصل 64

فصل پنجم 65
مقدمه 66
خلاصه پژوهش و نتایج بدست آمده 66
نتیجه آزمون فرضیه اول و مقایسه با مطالعات پیشین 67
نتایج آزمون فرضیه دوم و مقایسه با مطالعات پیشین 67
محدودیت های پژوهش 68
پیشنهادهای کاربردی پژوهش 68
پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی 69
خلاصه پژوهش 69

فهرست منابع 70
پیوست ها 77


عزیزاله فرجی پور لاکه :نویسنده
دکتر غلامرضا محفوظی :استاد راهنما
دکتر محسن محمدنوربخش لنگرودی :استاد مشاور
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ :تاریخ دفاع
۱۲۶ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
بورس اوراق بهادار تهران-جریان نقد آزاد-عملکرد شرکت-حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی-مالکیت خانوادگی :کلمات کلیدی فارسی
Family ownership-Investment Cash Flow Sensitivity-Firm performance-Free cash flow-Tehran Stock Exchange :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved