بررسی تاثیر اعتبار بانکی بر سیاست های اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی تمرکز مالکیت    

بررسی تاثیر اعتبار بانکی بر سیاست های اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی تمرکز مالکیت


هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتبار بانکی بر سیاست های اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی تمرکز مالکیت می باشد. بر این اساس، دو فرضیه بر مبنای تئوری های بیان شده مطرح و بعد از نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک، تعداد 436 شرکت کوچک و متوسط طی سال های 1392 تا 1396 با استفاده از تحلیل رگرسیون داده‌های بدون ساختار مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش، سیاست‌ های اعتباری تجاری از طریق تقسیم حساب‌های پرداختنی تجاری بر کل دارایی‌های آن محاسبه شد و به منظور اندازه گیری اعتبار بانکی از نسبت تسهیلات دریافتی شرکت به کل دارایی های آن استفاده شد. همچنین نقش میانجی تمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال اندازه گیری شد. به ‌منظور آزمون فرضیه‌ها متغیرهای کنترلی شامل فروش شرکت، سن شرکت، رشد شرکت، موقعیت مکانی شرکت نیز لحاظ گردید. داده‌های مربوطه با مراجعه به صورت‌های مالی شرکت‌ها و نرم افزار ره آورد نوین استخراج و در صفحات گسترده اکسل مورد محاسبه قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار EViews 8 و نتایج بدست آمده، در مورد تائید یا رد فرضیه‌ها تصمیم‌گیری شد.

فصل اول 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 4
اهداف پژوهش 4
فرضیه‌های پژوهش 4
مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه ها 4
متغیر وابسته 5
متغیر مستقل 5
متغیر میانجی 5
متغیرهای کنترلی 5
قلمرو پژوهش 5
قلمرو زمانی 5
قلمرو مکانی 5
قلمرو موضوعی 5
روش پژوهش 6
ابزار گردآوری داده ها 6
ابزار تجزيه و تحليل داده ها 6
تعریف متغیرهای پژوهش 6
اعتبار تجاری 6
اعتبار بانکی 6
تمرکز مالکیت 7
ساختار پژوهش 7
خلاصه فصل 7

فصل دوم 8
مقدمه 9
بخش اول: اعتبار تجاری 9
انواع اعتبار 9
مفهوم اعتبار تجاری و مزیت آن 9
تئوری های اعتبار تجاری 10
خرید اعتباری در بورس تهران 16
بخش دوم: اعتبار بانکی 18
اهمیت اعتبار بانکی 19
انواع فعالیت بانکی مربوط به اعتبار بانکی 21
بخش سوم: درآمدی بر تأمین مالی با تأکید بر روش های غیربانکی 21
روشهای تأمین مالی 21
بخش چهارم: تمرکز مالکیت 27
ساختار مالکیت 27
بخش پنجم: پیشینه پژوهش 30
پیشینه داخلی 30
پیشینه خارجی 35
خلاصه فصل 37

فصل سوم 38
مقدمه 39
روش پژوهش 39
جامعه آماری 39
روش نمونه‌گیری 39
حجم نمونه آماری 40
معیار تفکیک شرکت‌های کوچک و متوسط و مشاهدات کل 40
فرضیه‌های پژوهش 41
مدل‌های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها 41
آزمون آماری فرضیه اول 41
آزمون آماری فرضیه دوم 41
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 42
سیاست‌ های اعتباری 42
اعتبار بانکی 42
تمرکز مالکیت 42
فروش شرکت 42
سن شرکت 42
رشد شرکت 42
موقعیت مکانی شرکت 42
روش جمع‌آوری داده‌ها 43
ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 43
روش تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها 43
روش‌های آماری مورد استفاده 44
فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 45
برآورد ضرایب رگرسیون 50
خلاصه فصل 51

فصل چهارم 52
مقدمه 53
آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 53
آمارتوصیفی 54
آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش 56
آزمون‌های پیش فرض مدل‌های رگرسیونی 58
آزمون هم خطی 58
بررسی نرمال بودن خطاها 59
آزمون همسانی واریانس خطاها 59
آزمون عدم خود همبستگی مرتبه دوم جملات خطا 60
نتایج آزمون فرضیه اول 61
نتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد در فرضیه اول پژوهش 62
نتیجه بهترین برازش فرضیه اول پژوهش 62
نتایج آزمون فرضیه دوم 63
نتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد در فرضیه دوم پژوهش 64
نتیجه بهترین برازش فرضیه دوم پژوهش 64
خلاصه فصل 65

فصل پنجم 66
مقدمه 67
نتیجه آزمون فرضیه اول و مقایسه با مطالعات پیشین 67
نتیجه آزمون فرضیه دوم و مقایسه با مطالعات پیشین 68
محدودیت های پژوهش 68
پیشنهادهای کاربردی پژوهش 69
پیشنهادهای پژوهش های آتی 70
خلاصه پژوهش 70

منابع فارسی 72
منابع انگلیسی 75

حسین نبی زاده ملاطی :نویسنده
دکتر غلامرضا محفوظی :استاد راهنما
دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی :استاد مشاور
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ :تاریخ دفاع
۱۱۱ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
بورس اوراق بهادار تهران-شرکت های کوچک و متوسط-تمرکز مالکیت-سیاست های اعتباری-اعتبار بانکی :کلمات کلیدی فارسی
Bank credit-Trade credit-Concentration ownership-Small And Medium Sized Entities-Tehran Stock Exchange :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved