بررسی تأثیر دلبستگی عاطفی به برند بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی رضایت مصرف کننده و اعتبار برند شبکه های اجتماعی   

بررسی تأثیر دلبستگی عاطفی به برند بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی رضایت مصرف کننده و اعتبار برند شبکه های اجتماعی


در بازار امروز، داشتن تفكري مناسب در مورد استراتژي هاي برند سهم مهمي در موفقيت سازمان ايفا مي كند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی دلبستگی عاطفی به برند بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی رضایت مصرف کننده و اعتبار برند شبکه های اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل اعضای فعال شبکه اجتماعی اینستاگرام است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، روش غیر احتمالی در دسترس می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه این تحقیق حداقل برابر 384 خواهد شد. روش جمع آوری داده‎ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه است. جهت تایید روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که دلبستگي عاطفی به برند، اعتبار برند و رضايت مصرف کننده، 9/63 درصد از متغیر ارزش ویژه برند را تبیین می‌کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده فارسی ذ‌
چکیده انگلیسی ر
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمّیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- فرضیه های تحقیق 7
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
1-7- مدل تحقیق 6
1-8- قلمرو تحقیق 9
1-9- نوآوری تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- ارزش ویژه برند 12
2-3- ابعاد ارزش ویژه برند 14
2-3-1- وفاداری برند 15
2-3-2- کیفیت ادراک شده 16
2-3-3- تصویر برند 18
2-4- اهمیت ارزش ویژه برند 19
2-5- شيوه محاسبه و ارزشگذاري برند 20
2-6- ارزش ويژة برند مبتني بر مشتري به عنوان منبع اصلي ارزش برند 22
2-7- ديدگاه هاي مختلف ارزش ویژه برند مبتني بر مشتري 23
2-8- دلبستگی عاطفی به برند 25
2-9- جنبه‌های اساسی دلبستگی عاطفی به برند 26
2-10- اهمیت دلبستگی عاطفي به برند 27
2-11- سبک‌های دلبستگی عاطفی به برند 29
2-12- اعتبار برند 30
2-13- ابعاد اعتبار برند 32
2-13-1- قابليت اعتماد 32
2-13-2- تخصص 33
2-14- ضرورت توجه به اعتبار برند 33
2-15- رضایت مصرف کننده 34
2-16- اهمیت رضایت مشتری 36
2-17- عوامل اثرگذار بر شکلگیری رضایت مشتری 37
2-17-1- الزامات اساسي 38
2-17-2- الزامات عملکردی 38
2-17-3- الزامات انگیزشي 39
2-18- سنجش رضایت مشتری 39
2-19- پیشینه پژوهش 42
2-19-1- پیشینه داخلی 42
2-19-2- پیشینه خارجی 46
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 51
3-2- روش تحقیق 51
3-3- جامعه و نمونه آماری 51
3-4- روش جمع آوری داده‌ها 52
3-5- ابزارهای جمع آوری داده‌ها 52
3-5-1- روایی پرسشنامه 53
3-5-2- پایایی پرسشنامه 53
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 58
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 58
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 61
4-4) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 66
4-5) آمار استنباطي 67
4-5-1) بررسي برازش مدل پژوهش 67
4-5-1-1) بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري پژوهش 68
4-5-1-1-1) پايايي شاخص 68
4-5-1-2) برازش مدل ساختاري 72
4-5-1-2-1) معيار R Squares 72
4-5-1-2-2) معیار Q2 72
4-5-1-3) برازش مدل کلي 73
4-5-2) آزمون فرضيه ها 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه 78
5-2) نتایج حاصل از آمار توصیفی 78
5-2-1) ويژگی های افراد پاسخ دهنده 78
5-3) نتایج آمار استنباطی(آزمون فرضیه ها) 79
5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی برمبنای نتایج پژوهش و براساس فرضیه ها 80
5-5) محدودیت‌های تحقیق 81
محدودیت های پژو هش حاضر عبارتند از : 81
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 82
منابع فارسی 83
پیوست‌ها 90فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه 52
جدول 3-2) تفکیک سوالات پرسشنامه 53
جدول 3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 54
جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 59
جدول 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 60
جدول 4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان 61
جدول 4-4) توصیف متغیر دلبستگي به برند 62
جدول 4-5) توصیف متغیر رضايت مصرف کننده 63
جدول 4-6) توصیف متغیر اعتبار برند 64
جدول 4-7) توصیف متغیر ارزش ويژه برند 65
جدول 4-8) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر های تحقیق 66
جدول 4- 9) ضرايب بار عاملي سازه هاي مدل 69
جدول 4- 10) ضرايب پايايي پرسشنامه 70
جدول 4-11) روايي همگراي سازه‌هاي مدل بر اساس AVE 71
جدول 4-12) نتايج بررسي روايي واگراي مدل بر اساس ماتريس فورنل و لارکر 71
جدول 4-13) مقاديرR2 72
جدول 4-14) مقدار Q2 73
جدول4-15) نتایج تحلیل آزمون فرضیه اول پژوهش 74
جدول4-16) نتایج تحلیل آزمون فرضیه دوم پژوهش 74
جدول4-17) نتایج تحلیل آزمون فرضیه سوم پژوهش 75
جدول4-18) نتایج تحلیل آزمون فرضیه چهارم پژوهش 75
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 59
نمودار 4-2) ستونی سن پاسخ دهندگان 60
نمودار 4-3) ستونی تحصيلات پاسخ دهندگان 61
نمودار 4-4) هیستوگرام متغیر دلبستگي به برند 62
نمودار 4-5) هیستوگرام متغیر رضايت مصرف کننده 63
نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر اعتبار برند 64
نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر ارزش ويژه برند 65فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-1) مدل تحقیق. 7
شکل 2-1) مدل کانو 39
شکل 2-2) روش های اندازه گیری رضایت مشتری 41
شکل 4-1) مدل نهايي پژوهش در حالت تخمين ضرايب استاندارد شده 67
شکل 4-2) مدل نهايي پژوهش در حالت ضرايب معناداري t 68


فرشاد نیکپور :نویسنده
دکتر غلامرضا شجاع طلب :استاد راهنما
دکتر میر هادی موذن جمشیدی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ :تاریخ دفاع
۱۱۱ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
ندارد-ارزش ویژه برند-رضايت مشتري-اعتبار برند-دلبستگي به برند :کلمات کلیدی فارسی
Brand Attachment-Brand credibility-Customer Satisfaction-Brand Equity-No :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved