بررسی تأثیرقابلیت های نوآوری برعملکرد صادراتی از دیدگاه کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت های صادراتی استان گیلان)   

بررسی تأثیرقابلیت های نوآوری برعملکرد صادراتی از دیدگاه کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت های صادراتی استان گیلان)


امروزه حرکت به سوی بازارهای جهانی به عنوان یک اصل کلیدی برای تمامی کسب وکار ها مطرح است. و با توجه به این اصل تولید کنندگان و صادرکنندگان می بایست بیش از پیش به گرایش به بازار صادرات و عملکرد صادراتی خود توجه نمایند و در هر چه مطلوب تر انجام دادن آن تلاش نمایند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف برسی تأثیر قابلیت های نوآوری برعملکرد صادراتی از دید دیدگاه کارآفرینی در بین شرکت های صادراتی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های صادر کننده استان گیلان در نظر گرفته شده است که تعداد آنها 49 شرکت بوده و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است که با استفاده از فرمول کوکران 43 شرکت انتخاب شدند و پرسش نامه توسط مدیران ارشد شرکت ها تکمیل گردید. روش جمع آوری داده‎ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه است. جهت تایید روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که قابلیت های نوآوری و دیدگاه کارآفرینی دارای تاثیر مثبت بر عملکرد صادراتی می باشند. همچنین نقش میانجیگری جزئی دیدگاه کارآفرینی در تاثیر گذاری قابلیت های نوآوری بر عملکرد صادراتی نیز تائید گردید.

منابع فارسی
1. اسدی فارسانی، محمود؛ مالکی، مجتبی. (۱۳۹۶). تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد صادرات خشکبار ایران، سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، هرمزگان، دانشگاه پیام نور هرمزگان.
2. اکبری، محسن؛ ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ هوشمند چایجانی، میلا. (1394). بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصولات جدید با تعدیل گری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی، نشریه مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 4، صص86-106.
3. امیری، امیر. (1395). ارزیابی تأثیر ابعاد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی: نقش میانجی سرعت نوآوری (مورد مطالعه: شركت هاي كوچك و متوسط کرمانشاه). پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.
4. آقاجانی، حسنعلی و جعفري کناري، سیده نفیسه. (1392). رابطه بین یادگیري سازمانی و عملکرد شرکت هاي دانش بنیان: نقش واسطه اي نوآوري سازمانی، دومین کنفرانس ملی حسابداري, مدیریت مالی و سرمایه گذاري-استان گلستان، گرگان، صص 1-7.
5. بختياري، رعنا؛ حسينيان، سيمين و يزدي، سيده منور. (1392). تأثير رغبت هاي شغلي شخصيتي بر گرايش كارآفرينانه جويندگان كار ساكن شهر تهران، فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره پنجم، شماره 17، صص 9-22.
6. براتی، مهدیه. (1394). بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و تعهدسازمانی بر عملکرد صادرات: تبیین نقش عملکرد نوآوری، قابلیت یادگیری سازمانی و ظرفیت جذب دانش (موردمطالعه: شرکت های صادراتی صنایع غذایی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
7. بصیرت، مهدي؛ ایمانی، زراء نژاد، منصور؛ دهقان نجم آبادي، عامر. (1394). بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ستادي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري)، مجله مدیریت بهره وري، سال هشتم، شماره 32، صص 147-169.
8. بهمني، اکبر و خدايي متين، اسماعیل. (1394). بررسي تأثير گرايش هاي كارآفرينانة مديران بر مديريت دانش در كسب وكارهاي كوچك و متوسط، فصلنامه مطالعات رفتار سازماني، سال چهارم، شماره 4، صص201-224.
9. تقی زاده جورشری، محّمدرضا؛ ضیادید، علی؛ ابراهیم نژاد، مهدی و تأخیره، محّمد. (1392). اثر بازارگرایی بر عملکرد خدمات جدید: نقش نوآوری خدمات (مطالعه موردي: شرکت های بیمه استان گیلان)، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، صص 1-14.
10. جزيني، عليرضا و نوائي، مجيد. (1392). تأثير سبك رهبري تحول آفرين بر نوآوري سازماني در سازمان پليس پيشگيري ناجا. فصلنامة انتظام اجتماعي، سال پنجم، شماره سوم، ص37.
11. جعفري هرندي، رضا و نجفی، حبیبه. (1396). تأثیر سبک رهبري بر عملکرد منابع انسانی با میانجیگري سکوت سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 26، شماره 85، صص85-57.
12. جلالی، احسان. (1390). بررسی تأثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی.
13. حاجی پور، بهمن؛ درزیان عزیزي، عبدالهادي و شمسی گوشکی، سجاد. (1391). تبیین استراتژي محصول- بازار و قابلیت هاي بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار، فصلنامۀ کاوش هاي مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 7، صص 54-87.
14. حاجي حسيني، حجت الله و نورزاد مقدم، احسان. (1393). تاثير نوآوري و بازارگرايي بر عملكرد كسب وكار و مزيت رقابتي پايدار در بنگاه هاي صنعتي. دوفصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي، شماره بيست و سه، صص 21-29.
15. حجازي، سيد رضا؛ حسيني مقدم، سيد محمدرضا. (1392). تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش میانجی بازارگرایی (مطالعه موردي: بانک هاي دولتی و خصوصی استان گیلان)، ماهنامه کار و جامعه، شماره 166، ص 44.
16. حسین زاده شهری، معصومه و غلامی، فرشته. (1393). قابليت حسگري بازار و استراتژي صادرات و تأثیر آن ها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردي: صادرکنندگان کاشي و سراميک)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 7، صص144-125.
17. حضوری، محمدجواد و یافتیان، آذین. (۱۳۹۴). بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایشبه مشتری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی قابلیت نوآوری (مورد مطالعه: بانکهای خصوصی استان تهران)، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد، صص 1-14.
18. حقیقي کفاش، مهدي؛ حاجي پور، بهمن؛ مظلومي، نادر؛ مومني، مصطفي. (1394). مدلسازي قابلیت نوآوري سازماني، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، سال دوم، شماره 12، صص30-29.
19. خدادادحسینی، سید حمید و میثم شفیعی رودپشتی. (1392). بررسى تاثير هوش هيجانى با گرايش به كارآفريني دانشجويان: با تاكيد بر ويژگى هاى جنسيتى و قوميتى، فرایند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره2، صص 94-117.
20. دادورخاني، فصیله؛ رضوانی، محمدرضا؛ ایمنی قشلاق، بوذرجمهری، خدیجه. (1390). تحليل نقش گردشگري در توسعه ي ويژگي هاي كارآفرينانه و گرايش به كارآفريني در بين جوانان روستايي (مطالعه موردي: روستاي كندوان و اسكندان شهرستان اسكو)، پژوهش هاي جغرافياي انساني، شماره 78، صص169-195.
21. دربان آستانه، علیرضا؛ قدیري معصوم، مجتبی؛ فیروزي، محمدعلی. (1391). بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت هاي کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردي دهیاران استان قزوین). پژوهش هاي روستایی، سال سوم. شماره یکم. صص 27-59.
22. درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ رحیمی، فرج الله؛ موسوی، سیده مهناز. (1394). بررسی شاخص های اندازه گیری عملکرد صادراتی. دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، دوره 13، شماره 72، صص 44-59.
23. دلوي اصفهاني، محمدرضا؛ قرباني، حسن و باقري قلعه سليمي، مرضيه. (1393). بررسي تاثير همسويي استراتژي هاي بازاريابي بر زنجيره تامين و عملکرد سازمان (مطالعه موردي: گروه صنعتي انتخاب)، مديريت بازاريابي، دوره 9، شماره 23، ص100.
24. رحمانی، زین العابدین و رضایی، ملیحه. (1394). بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری (مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین علمی – پژوهشی،ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار، صص 134-146.
25. رضائی، روح الله و مغانلو، فاطمه (1393). تأثير سرمایة فکري بر نوآوري سازمانی در شرکت هاي خدمات کشاورزي استان زنجان. توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 4، صص660-656.
26. رضوی، مصطفی؛ زالی، محمدرضا؛ رشیدی، محمود؛ دیداری، جاوید. (1390). نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال سوم، شماره 5، صص101-100.
27. رعنایی کردشولی، حبیب الله و سقاپور، آسیه. (1390). طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی، چشم انداز مديريت دولتي، دوره 2، شماره 6، صص 95-114.
28. روح الهی، احمدعلی و رجبی فرجاد، حاجیه. (1394). بررسی آثار خط مشی های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، شماره 3 (پیاپی 21)، صص 105-130.
29. زارعي متين، حسن؛ مقيمي، سيد محمد؛ جندقي، غلامرضا و ايماني، عبدالمجيد. (1392). مطالعه رابطه بين فرهنگ سازماني كارآفرينانه و جهت گيري كارآفرينانه: مطالعه شركت هاي كوچك و متوسط، پژوهش هاي مديريت عمومي سال ششم، شماره 21، صص49-78.
30. زعفريان، رضا؛ محمدي الياسي، قنبر؛ فرخ منش، ترانه؛ موحدي پور، ندا. (1391). نقش سرمايه ي شبكه بر قابليت نوآوري سازمان، توسعه كارآفريني، دوره پنجم، شماره سوم، ص10.
31. سرتیپی، صدف. (1390). بررسی اثر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران سال 1390-1389، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی.
32. سعیدا اردکانی، سعید؛ کنجکاو منفرد، امیررضا؛ حکاکی، سید مسعود و رضايي دولت آبادي، حسين. (1392). شناسايي عوامل موثر بر توسعه نوآوري فردي. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 2، صص 135-155.
33. سنجقي، محمد ابراهيم؛ فرهي، علي؛ درودي، حميد و ظهوريان نادلي، ايمان. (1393). اثر ميانجي گري تعهد سازماني بر رابطه ي بين گرايش كارآفرينانه و عملكرد سازماني، فصلنامه ي پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه
مجتبی لطیفی ساسانسرا :نویسنده
غلامرضا شجاع طلب :استاد راهنما
میرهادی موذن جمشیدی :استاد مشاور
۱۳۹۸/06/28 :تاریخ دفاع
۱۰۲ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
ندارد-ندارد-عملکرد صادراتی-دیدگاه کارآفرینی-قابلیت های نوآوری :کلمات کلیدی فارسی
innovation capabilities-entrepreneurial orientation-export performance-no-no :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved