بررسی تأثیر سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز بر اهرم مالی و عملکرد اقتصادی 85 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    

بررسی تأثیر سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز بر اهرم مالی و عملکرد اقتصادی 85 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز بر اهرم مالی و عملکرد اقتصادی 85 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1390 تا 1395 مي‌باشد. در اين تحقيق از اهرم مالي (نسبت کل بدهي‌ها به کل دارايي‌ها) به عنوان معيار ساختار سرمايه، از بازده دارايي‌ها به عنوان معيار عملکرد شرکت¬ها استفاده شده است. براي انجام اين كار رابطه‌ي بين متغيرها با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزيابي و آزمون شده است. براي برآورد مدل، ابتدا از آزمون F ليمر براي انتخاب بهترين مدل از ميان داده‌هاي تركيبي استفاده مي‌شود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضیه اصلی با استفاده از روش رگرسیونی خطی و داده‌هاي تلفيقی بر آورد شده است. که نشان می‌دهد فرضیه اول بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. که با سطح اطمینان 95٪ رد شده است. سرمايه‌گذاری مخاطره‌آمیز بر رابطه بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد تأیید می‌گردد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: كليات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بيان مسأله 3
1-3 ضرورت و اهميت پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضيه‌هاي پژوهش 6
1-6 متغيرهاي پژوهش 6
1-7 تعاريف نظري متغيرهاي پژوهش 6
1-8 تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش 7
1-9 قلمرو پژوهش 8

فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه 10
2-2 ماهيت سرمايه گذاري 11
2-3 فرصت‌هاي سرمايهگذاري 12
2-4 شناسايي فرصت‌هاي سرمايهگذاري 12
2-5 سهامداران عمده 12
2-6 سهامداران جزء 13
2-7 سرمايه گذاري مخاطرهآميز 13
2-8 هدف سرمایه گذار مخاطره آميز 14
2-9 انتظارات سرمايه گذار مخاطره پذیر 14
2-10 ویژگیهای سرمايه گذاري‌ مخاطره‌آميز 15
2-11 موانع ايجاد، رشد و توسعه صنعت سرمايهگذاري مخاطره‌آميز در ايران 17
2-12 اهرم مالي 18
2-13 عملکرد شرکت 19
2-14 اهرم مالي و عملکرد شرکت 19
2-15 تأثیر اهرم مالی بر روی عملکرد شرکت 20
2-16 نظریه‌های نوین ساختار سرمایه 21
2-16-1 تئوری توازن ایستا: 21
2-16-2 تئوری توازن پویا 22
2-16-3 تئوری ترجیحی (سلسله مراتبی): 27
2-16-4 تئوری مخالف گزینی: 28
2-16-5 تئوری هزینه‌های نمایندگی: 29
2-16-6 تئوری زمان بندی بازار 29
2-17 عوامل تشکیل دهنده ساختار سرمایه: 30
2-18 اهميت ساختار سرمايه 31
2-19 هزينه سرمايه 31
2-19-1 هزينه حقوق صاحبان سهام 32
2-19-2 هزينه بدهي 32
2-20 پيشينه پژوهش در داخل كشور 33
2-21 پيشينه پژوهش در خارج از كشور 34
2-22 نتيجه‌گيري 37

فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1 مقدمه 39
3-2 فرضيه‌هاي پژوهش 39
3-3 روش پژوهش 40
3-4 جامعه آماري 40
3-5 روش نمونه‌گيري 41
3-6 حجم نمونه آماري 42
3-7 روش جمع‌آوري داده‌ها 43
3-8 قلمرو پژوهش 43
3-9 متغيرهاي پژوهش 44
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 46
3-11 تحلیل توصیفی داده‌ها 47
3-12 مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضيه‌ها 47
3-13 روش‌هاي آماري مورد استفاده 48
3-14 خلاصه فصل 58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1 مقدمه 60
4-2 آمار توصیفی 61
4-3 آمار استنباطی 63
4-3 -1 آزمون ریشه واحد متغیرها 63
4-3-2) تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 64
4-3-3) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 65
4-4 نتایج حاصل از برازش مدل‌های رگرسیونی تحقیق 69
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی اول 69
4-4-2 آزمون فرضیه اصلی دوم 71
4-5 خلاصه فصل 72

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه 74
5-2 خلاصه پژوهش 74
5-3 نتايج مبتني بر آزمون فرضيه‌ها 75
5-4 ساير نتايج 76
5-5 محدوديت‌هاي پژوهش 77
5-6 پيشنهادهاي كاربردي پژوهش 77
5-7 پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي 78
5-8 خلاصه فصل 79
منابع 80
پیوست‌ها 89

فهرست جداول
عنوان صفحه

3-1 جدول نحوه انتخاب نمونه 42
جدول 4-1 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق 61
جدول 4-2 همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 62
جدول 4-3. آزمون لوین، لین و چو 63
جدول 4-4. مدل های رگرسیونی مربوط به هر فرضیه 64
جدول 4-5 آزمون چاو 64
جدول4-6 آزمون هاسمن 65
جدول4-7 نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس 66
جدول4-8 آزمون استقلال خطاها 67
جدول 4-9 : نتایج آزمون جارک – برا 67
جدول 4-10 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل مدل اول 68
جدول 4-11 آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل دوم 69
جدول4-12 نتایج حاصل از پردازش معادله رگرسیون فرضیه اول 70
جدول4-13 نتایج حاصل از پردازش معادله رگرسیون فرضیه دوم 71
جدول4-14 نتایج حاصل از پردازش معادله رگرسیون فرضیه دوم بعد از حذف متغیرهای اضافی 72
فائقه کشاورزافشار :نویسنده
حسين راد كفترودي :استاد راهنما
سيد عباس ابراهيمي :استاد مشاور
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ :تاریخ دفاع
۱۱۵ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی صنایع-سیستم های مالی :رشته
شرکت-عملکرد-اهرم مالی-سرمایه گذاری مخاطره آمیز-سرمایه گذاری :کلمات کلیدی فارسی
Capital structure-Financial leverage-Enterprise -performance-Corporate Performance :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved