اخبار درون سازمانی و مدیریت سود قبل از عرضه سهام   

اخبار درون سازمانی و مدیریت سود قبل از عرضه سهام


هدف از این پژوهش بررسی اخبار درون سازمانی و مدیریت سود قبل از عرضه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که داده های مورد نیاز پژوهش از آن ها قابل استخراج است. دوره زمانی پژوهش، از سال 1388 تا سال 1393 می باشد که تعداد 109 شرکت به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب گردید. این پژوهش دارای مدلی نظری است و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل پانلی توسط نرم افزارEviews9 صورت گرفته است. باتوجه به نتایج به دست آمده مدیریت سود بر ناهنجاری عرضه عمومی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اخبار درون سازمانی بر ناهنجاری عرضه عمومی نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت موضوع 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 مبانی نظری پژوهش 6
1-6 فرضیه های تحقیق 8
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
1-8 قلمرو تحقیق 11
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 11
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق 11
1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق 11
فصل دوم ادبیات تحقیق 12
بخش اول مدیریت سود 13
2-1-1) مقدمه 14
2-1-2) سود 15
2-1-3) اهداف گزارشگری سود 15
2-1-4) پیش بینی سود و استفاده كنندگان پیش بینی سود 16
2-1-5) فواید سود برای سرمایه گذاران 16
2-1-6)مفاهیم مدیریت سود 17
2-1-7) انواع مدیریت سود 17
2-1-8) مدیریت سود و انگیزه های آن 20
2-1-9) قربانیان مدیریت سود 22
2-1-10) اندازه گیری مدیریت سود 23
2-1-11) رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی 23
2-1-12) نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود 26
2-1-13) گزارش حسابرسی و مدیریت سود 26
2-1-14) ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 26
2-1-15) مدیریت سود و عرضه سهام 27
2-1-16) هموار سازی سود 27
2-1-17) انواع هموارسازی سود 28
2-1-18) روش های هموارسازی سود 30
الف- هموارسازی ازطریق زمان بندی رویدادها 30
ب- هموارسازی سود ازطریق انتخاب روش های تخصیص 30
ج- هموارسازی سود ازطریق طبقه بندی رویدادها 31
2-1-19) حساب سازی 31
2-1-20) تئوری نمایندگی 31
2-1-21) حسابداری تعدیلات جامع 33
2-1-22)مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 34
2-1-23) تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 34
بخش دوم اخبار درون سازمانی 36
2-2-1) اخبار درون سازمانی 37
بخش سوم عرضه سهام 40
2-3-1) نهادهای مالی 41
2-3-2) بازار پول و سرمایه 41
2-3-3) بازار اولیه و ثانویه 42
2-3-4) بازارهای متشكل و غیر متشكل 42
2-3-5) نقش بورس اوراق بهادار در كشور 42
2-3-6) عرضه عمومی اولیه 43
2-3-7) عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات 45
2-3-8) عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات 45
2-3-9) قواعد حاکم بر عرضه های اولیه در بورس در ایران 46
2-3-10) تکلیف ناشران در ارائه اطلاعات 47
2-3-11) شناخته شده ترین فرضیه هایی که بر محور نظریه عدم تقارن اطلاعات 49
2-3-12) ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام 51
2-3-12-1-افت قیمت در بلند مدت 51
2-3-12-2- قیمت گذاری كمتر از واقع 52
2-3-13) عوامل موثر بر ارزش گذاری زیر قیمت: 52
2-3-14) عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53
بخش چهارم پیشینه 54
2-4-1- پیشینه خارجی 55
2-4-2- پیشینه داخلی 56
فصل سوم روش شناسی پژوهش 58
3-1) مقدمه 59
3-2) روش تحقیق 59
3-3) جامعه آماری و نمونه آماری 59
3-4)روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 60
3-5) اندازه گیری متغیرهای تحقیق 60
3-5-1)متغیر وابسته 61
3-5-2)متغیرهای مستقل 61
3-5-3) متغیرهای کنترلی 63
3-6) روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 64
3-7) آزمون فرضیه ها و مدل های تحقیق 65
3-7-1)آزمون روش رگرسیون 65
3-7-2) روش های انجام رگرسیون 65
3-7-3- مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی 65
3-7-4- آزمون نرمال بودن 67
3-7-5- آزمون ناهمسانی واریانس 67
3-7-6- آزمون خودهمبستگی 68
3-7-7- آزمون هم خطی 68
3-7-8- آزمون مانایی 69
3-7-9- آزمون معنادار بودن اثرات فردی F لیمر 69
3-7-10- آزمون هاسمن 70
3-7-11- آزمون t 70
3-7-12- ضریب تعیین R2 70
3-7-13- آزمون F رگرسیون 71
3-7-14- برآورد ضرایب رگرسیون 71
3-7-14-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 71
3-7-14-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 72
3-7-15-آزمون لیمر 72
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 78
4-1) مقدمه 79
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق 79
4-3)آزمون¬های اولیه تخمین مدل 85
4-3-1)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 85
4-3-2) آزمون مانایی متغیرهای تحقیق 87
4-3-3) بررسی ناهمسانی واریانس 88
4-3-4) بررسی وجود هم خطی 89
4-3-5) بررسی اولیه مدل برای آزمون فرضیه ها 90
4-3-5-1) آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها (آزمون چاو) 90
4-3-5-2) آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 91
4-4) بررسی فرضیه های تحقیق 91
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1 ) مقدمه 94
5-2) خلاصه تحقیق 94
5-3) تشریح آمار توصیفی متغیرها 94
5-2) خلاصه تحقیق 94
5-3) تشریح آمار توصیفی متغیرها 94
5-4) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری
95
5-5) نتیجه گیری کلی 95
5-6) پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق 95
5-7) محدودیت‌های تحقیق 96
5-8) پیشنهاد برای تحقیق های آتی 96
منابع و ماخذ 97
پیوست 103


زهره نژاد مهدی پور :نویسنده
دکتر ابراهیم چیرانی :استاد راهنما
دکتر سیدمظفر میر برگ کار :استاد مشاور
1395/06/29 :تاریخ دفاع
۱۶۹ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
سهام-عرضه سهام-ناهنجاری عرضه سهام-مدیریت سود-اخبار درون سازمانی :کلمات کلیدی فارسی
InterOrganitional News-earnings management-abnormal stock-abnormal stock-stock :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved