بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام   

بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام


این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جهت انجام این پژوهش تعداد 138 شرکت برای یک دوره 8 ساله بین سال‌های 1389 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری بررسی گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم‌افزار EViews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که بین تمرکز مالکیت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ لذا با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک سقوط قیمت سهام کاهش می یابد. بین مالکیت نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ لذا با افزایش مالکیت نهادی، ریسک سقوط قیمت سهام کاهش می یابد. بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد لذا با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. بین استقلال هیئت مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه هیئت مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

چکیده: ‌ك
Abstract ‌ل
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 1
2-1. بیان مسئله 2
3-1. ضرورت و اهمیت پژوهش 3
4-1. مبانی نظری و تدوین فرضیههای پژوهش 4
5-1. اهداف پژوهش 6
1-5-1. اهداف علمی 6
2-5-1. اهداف کاربردی 6
6-1. حدود مطالعاتی 7
1-6-1. قلمرو مکانی 7
2-6-1. قلمرو زمانی پژوهش 7
1-6-3. قلمرو موضوعی پژوهش 7
7-1. تعریف واژهها و اصطلاحات کلیدی 7
8-1. ساختار پژوهش 9
9-1. خلاصه فصل 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2. مقدمه 12
2-2. گفتار اول: ساختار مالکیت 13
1-2-2. مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی 13
2-2-2. حاکمیت شرکتی 14
3-2-2. مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت سهامداران 18
4-2-2. گروه بندیهای مختلف سهامداران 19
1-4-2-2. انواع سهامداران باتوجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 20
2-4-2-2. انواع سهامداران با توجه به وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 20
3-4-2-2. انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 21
5-2-2. ساختارهای مالکیت 21
1-5-2-2. سرمایه گذاران نهادی 22
1-1-5-2-2. فرضیه های مربوط به نفش نظارتی سهامداران نهادی 25
2-1-5-2-2. سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیر حساس به فشار 26
2-5-2-2. سرمایه گذاران شرکتی 27
3-5-2-2. سرمایه گذاران مدیریتی 28
4-5-2-2. سرمایه گذاران خارجی 32
6-2-2. تئوری نمایندگی 32
3-2. گفتاردوم: ساختار هیئت مدیره 35
1-3-2. سیر تحول زمانی ترکیب هیئت مدیره 35
2-3-2. ترکیب هیئت مدیره 35
1-2-3-2. اثر ترکیب هیئت مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیئت مدیره در ایفای نقش ها 36
2-2-3-2. اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیئت مدیره در ایفای نقش استراتژیک 36
3-2-3-2. اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیئت مدیره در ایفای نقش نظارتی 37
4-2-3-2. اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی 37
5-2-3-2. اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع 37
3-3-2. ویژگی های اعضای هیئت مدیره 38
4-3-2. وظایف هیئت مدیره 40
5-3-2. اندازه هیئت مدیره 42
6-3-2. استقلال هیئت مدیره 43
7-3-2. جلسات هیئت مدیره 44
1-7-3-2. انواع جلسات هیئت مدیره 44
8-3-2. دانش مالی هیئت مدیره 46
9-3-2. جدایی نقش رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 46
10-3-2. حوزه عملكردي هيئت مديره ها در سازمان 47
1-10-3-2. تعيين چشم انداز،رسالت و سمت و سوي استراتژيك سازمان 48
2-10-3-2. نظارت بر اجراي استراتژي ها و عملكرد تيم اجرايي مديريت 48
3-10-3-2. بالنده سازي و ارزيابي مدير عامل،انتخاب و جايگزيني 49
4-10-3-2. بالنده سازي سرمايه هاي انساني 49
5-10-3-2. نظارت بر عملکرد حقوقی،اخلاقی و حاکمیتی سازمان 50
6-10-3-2. مدیریت بحران 50
7-10-3-2. تامين منابع سازماني 51
11-3-2. عوامل مؤثر بر ترکیب هیئت مدیره و جنبه های مختلف آن 51
1-11-3-2. عوامل شرکتی 51
2-11-3-2. عوامل فرهنگی 52
3-11-3-2. عوامل بازاری 52
4-11-3-2. عوامل حاکمیتی 53
5-11-3-2. عوامل قانونی 53
12-3-2. نقش هيئت مديره در مديريت و كنترل ريسك شركت 53
4-2. گفتارسوم: ریسک سقوط قیمت سهام 55
1-4-2. سقوط قیمت سهام 55
2-4-2. مفهوم ریزش قیمت سهام و عوامل مؤثر بر آن 56
3-4-2. سقوط قیمت سهام و عدم تقارن اطلاعاتی 58
4-4-2. سقوط قیمت سهام و گزارشگری مالی غیر شفاف 58
5-4-2. سقوط قیمت سهام و مدیریت سود 61
6-4-2. سقوط قیمت سهام و اندازه شرکت 63
7-4-2. حاکمیت شرکتی و سقوط قیمت سهام 63
5-1. گفتارچهارم: پیشینه پژوهش 64
1-5-1. پژوهش های خارجی 64
2-5-2. پژوهش های داخلی 67
6-2. خلاصه فصل 69
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
1-3. مقدمه 71
2-3. روش پژوهش 71
3-3. جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 72
4-3. جمع آوری و طبقه بندی داده ها 73
5-3. فرضیه های پژوهش 74
6-3. مدل های تحلیلی پژوهش 74
7-3. متغیرهای پژوهش 75
1-7-3. متغیر وابسته 75
2-7-3. متغیرهای مستقل 77
3-7-3. متغیرهای کنترلی 77
8-3. روش های آماری مورد استفاده 78
1-8-3. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 79
2-8-3. نرمال بودن 80
3-8-3. ناهمسانی واریانس 80
4-8-3. خودهمبستگی 81
5-8-3. هم خطی 82
6-8-3. آزمون مانایی 82
7-8-3. آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر 83
8-8-3. آزمون هاسمن 83
9-8-3. آزمون کای دو 84
10-8-3. آزمونt 84
11-8-3. ضریب تعیین 85
12-8-3. آزمون F رگرسیون 86
9-3. برآورد ضرایب رگرسیون 86
1-9-3. روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 86
2-9-3. روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 87
3-9-3. روش رگرسیون لجستیک 87
10-3. خلاصه فصل 87
فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

1-4. مقدمه 90
2-4. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 90
3-4. آزمون مانایی 91
4-4. آزمون عدم هم خطی متغیرها 92
5-4. تجزیه و تحلیل مدل اول 93
1-5-4. آزمون نرمال بودن خطاهای مدل 94
2-5-4. آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل 94
3-5-4. آزمون اف لیمر مدل 95
4-5-4. تخمین مدل 95
6-4. تجزیه و تحلیل مدل دوم 97
1-6-4. آزمون نرمال بودن خطاهای مدل 97
2-6-4. آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل 98
3-6-4. آزمون اف لیمر مدل 98
4-6-4- تخمین مدل 99
7-4. نتیجه گیری 101
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
1-5. مقدمه 103
2-5. تشریح فرضیه‌های تحقیق 103
2-5- 1. فرضیه اول 103
2-2-5. فرضیه دوم 103
2-5- 3. فرضیه سوم 104
4-2-5. فرضیه چهارم 104
5-2-5. فرضیه پنجم 104
6-2-5. خلاصه نتایج فرضیات 104
3-5. پیشنهادات برخواسته از پژوهش 105
4-5. پیشنهاداتی برای پژوهش‎های آتی 105
5-5- محدودیت‎های پژوهش‎ 106
منابع
الف) منابع فارسی 108
ب) منابع لاتین 110
پیوست
اسامی شرکتها 114
امیر شریف نژاد :نویسنده
حسین راد کفترودی :استاد راهنما
سینا خردیار :استاد مشاور
۱۳۹۸/06/20 :تاریخ دفاع
۱۳۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
ساختار هیئت مدیره-ساختار هیئت مدیره-ساختار هیئت مدیره-ساختار مالکیت-ریسک سقوط قیمت سهام :کلمات کلیدی فارسی
Stock Price Crash Risk-Ownership Structure-Board Structure-Board Structure-Board Structure :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved