تبیین اثربخشی سازمانی دستگاه‌های اجرایی استان گیلان بر اساس سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی    

تبیین اثربخشی سازمانی دستگاه‌های اجرایی استان گیلان بر اساس سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی


امروزه اهمیت اثربخشی در زنجیره ارزش سازمان ها به حدي است که در حال حاضر آن را به عنوان مهم ترین شاخص تعیین میزان موفقیت سازمان ها و مزیت رقابتی آن ها می دانند. دراین راستا تحقیق حاضر با هدف تبیین اثربخشی سازمانی دستگاه های اجرایی استان گیلان بر اساس سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی طراحی شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نظر هدف کاربردی محسوب می‎شود. جامعه آماری این تحقیق شامل دستگاه های اجرایی استان گیلان در بوده و شیوه نمونه گیری به صورت دومرحله ای و غیر احتمالی هدفمند است. روش جمع آوری داده‎ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می‎باشد. جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوی وتعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در نهایت برای تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیه‎های تحقیق از روش مدلسازي معادلات ساختاري با نرم افزار smart pls 3 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‎های جمع آوری شده نشان داد که سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین یافته حاکی از آن بود که متغیرهای سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی به میزان 2/82 درصد از متغیر اثربخشی سازمانی را تبیین می‌کنند.فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ر
چکیده انگلیسی ز
فصل اول: کلیات تحقیق 5
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- چارچوب نظری تحقیق 6
1-5- اهداف تحقیق 7
1-6- فرضیه‌های پژوهش 7
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8
1-8- قلمرو تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- اثربخشی سازمانی 12
2-3- ابعاد اثر بخشی سازمانی 14
2-4- عوامل مؤثر بر اثربخشي سازماني 15
2-4-1- بهبود كيفي عامل كار 16
2-4-2- اصلاح روابط مديريت و كاركنان 16
2-4-3- استفاده از نظرات و پيشنهادات كاركنان 17
2-4-4- ره آورد فناوري 17
2-5- مدل های اثربخشی سازمانی 17
2-6- موانع سنجش اثربخشی سازمانی 20
2-7- مؤلفه های اثربخشي سازماني 21
2-8- دیدگاه‌های اثربخشی سازمانی 22
2-9- سرمایه اجتماعی سازمانی 23
2-10- عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در سازمان 26
2-11- ویژگی های سرمایه اجتماعی 27
2-12- ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی 27
2-13- آثار سرمایه اجتماعی سازمانی 30
2-14- خلاقیت سازمانی 31
2-15- مدیریت خلاقیت سازمانی 33
2-16- ویژگی هاي افراد خلاق 34
2-17- سطوح خلاقیت 36
2-18- استراتژی های افزایش خلاقیت سازمانی 36
2-18-1- استراتژی های تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده 37
2-18-2- استراتژی ایجاد فرهنگ خلاقیت سازمان 37
2-18-3- استراتژی پذیرش شکست در سازمان 38
2-18-4- استراتژی تغییر دیدگاه، مدیریت بر افراد خلاق 39
2-19- توانمندسازي نيروي انساني و خلاقيت 39
2-20- محیط مناسب برای خلاقیت در سازمان 40
2-21- پیشینه تحقیق 41
2-21-1- پیشینه داخلی 42
2-21-2- پیشینه خارجی 45
2-22- چارچوب نظری تحقیق 46
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 50
3-2- روش پژوهش 50
3-3- جامعه و نمونه آماری 50
3-4- روش‌ها و ابزار جمع آوری داده‌ها و اطلاعات 51
3-4-1- روایی پرسشنامه 52
3-4-2- پایایی پرسشنامه 52
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 53
فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 56
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق 57
4-3- آمار استنباطی 60
4-3-1- بررسي برازش مدل پژوهش 60

4-3-1-1- بررسي برازش مدل هاي اندازه گيري پژوهش 61
4-3-1-1-1- پايايي شاخص 61
4-3-1-1-2- روايي همگرا 64
4-3-1-1-3- روايي واگرا 65
4-3-1-2- برازش مدل ساختاري 65
4-3-1-2-1- معيار R Squares 65
4-3-1-2-2- معیار Q2 66
4-3-1-3- برازش مدل کلی 66
4-3-2- آزمون فرضيه‌ها 67
فصل پنجم: نتایج 68
5-1- مقدمه 71
5-2- نتیجه گیری 71
5-2-1- نتایج آمار توصیفی 71
5-2-2- نتایج آمار استنباطی و مقایسه آن باتحقیقات گذشته 76
5-3- پیشنهادات حاصل از نتایج فرضیه‌های تحقیق 77
5-4- محدودیت‌های تحقیقات 78
5-5- پیشنهادات تحقیقات آتی 78
منابع 79
ضمائم 87
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- مدل های اثربخشی سازمانی 17
جدول 2-2- تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی 25
جدول 2-3- مقایسه دیدگاه معمولی و مدیریت خلاق پرور 39
جدول 3-1- جدول سوالات پرسشنامه 51
جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 53
جدول 4-1- توصیف متغیر سرمایه اجتماعی 57
جدول 4-2- توصیف متغیر خلاقیت سازمانی 58
جدول 4-3- توصیف متغیر اثربخشی سازمانی 59
جدول 4-4- ضرایب بار عاملی سازه های مدل 62
جدول 4-5- ضرایب پایایی پرسشنامه 64
جدول 4-6- روایی همگرای سازه های مدل براساس AVE 64
جدول 4-7- نتایج بررسی روایی واگرای مدل براساس ماتریس فورنل و لارکر 65
جدول 4-8- مقادیر R2 65
جدول 4-9- مقادیر Q2 66
جدول 4-10- نتایج تحلیل آزمون فرضیه اول پژوهش 67
جدول 4-11- نتایج تحلیل آزمون فرضیه دوم پژوهش 67
جدول 4-12- نتایج تحلیل آزمون فرضیه سوم پژوهش 68
جدول 4-13- نتایج تحلیل آزمون فرضیه چهارم پژوهش 68
جدول 4-14- مقادیر مربوط به تست سوبل فرضیه چهارم 69
جدول 5-1- توصیف سوالات متغیر سرمایه اجتماعی 71
جدول 5-2- توصیف سوالات متغیر خلاقیت سازمانی 73
جدول 5-3- توصیف سوالات متغیر اثربخشی سازمانی 75
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1- مراحل فرآیند خلاق در سازمان ها 34
نمودار 4-1- هیستوگرام متغیر سرمایه اجتماعی 57
نمودار 4-2- هیستوگرام متغیر خلاقیت سازمانی 58
نمودار 4-3- هیستوگرام متغیر اثربخشی سازمانی 59


فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 7
شکل 2-1- مدل تحقیق 48
شکل 4-1- مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد شده 60
شکل 4-2- مدل نهایی پژوهش در حالت ضرایب معناداری t 61

هاجر صنوبری مژدهی :نویسنده
مراد رضایی دیزگاه :استاد راهنما
حمیدرضا رضایی کلیدبری :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ :تاریخ دفاع
۱۱۹ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
خلاقیت سازمانی-اثربخشی سازمانی-خلاقیت سازمانی-سرمایه اجتماعی -اثربخشی سازمانی :کلمات کلیدی فارسی
Organizational Effectiveness-Social Capital-Organizational Creativity-Social Capital-Organizational Effectiveness :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved