تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی و وفاداری مشتری در خرده فروشی پوشاک شهر رشت   

تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی و وفاداری مشتری در خرده فروشی پوشاک شهر رشت


پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی می باشد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه های استاندارد می باشد که شامل 25 سوال بوده. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان خرده فروشی شهر رشت می¬باشند. که 422 عدد پرسشنامه پخش و به مقدار 400 عدد صحیح و سالم جمع آوری گردید، به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میان ارتباط بین فردی و رفتار ترجیهی با رضایت مندی مشتری تأثیر معنی داری دارند ولی پست مستقیم و پاداش ملموس با رضایت مندی مشتری تأثیر معنی داری ندارد و رضایت مندی مشتری با رفتارهای مبتنی بر وفاداری تأثیر معنی داری دارد.


فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 چهار چوب نظری تحقیق 5
1-6 فرضیه های پژوهش 7
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 7
1-8. قلمرو تحقیق 8
1-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق 8
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق 8
1-8-3. قلمرو زمانی تحقیق 8
1-9 ساختار كلي تحقيق : 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 11
2-2 وفاداری مشتری 12
2-2-1 تعريف وفاداری مشتری 12
2-2-2 رویکردهای مختلف وفاداری 13
2-2-2-1- وفاداری رفتاری 13
2-2-2-2- رویکرد نگرشی 13
2-2-3 مراحل تكامل وفاداري مشتريان 15
2-2-4 مزاياي مشتريان وفادار 16
2-2-5 شاخص هاي سنجش وفاداري مشتريان 17
2-3 مفهوم رضایت 18
2-3-1 تقسیم بندی مشتریان از نظر میزان رضایت‌مندی 19
2-3-2 مزاياي رضايت مشتري 20
2-3-3 هفت دستور طلايي براي جلب رضايت مشتري 22
2-3-4 روش های اندازه گیری رضایت مشتری 22
2-3-4-1روش های عینی 23
2-3-4-2 روش های نظری یا مفهومی 23
2-3-4-3 رضایت سنجی مشتري 24
2-3-5 رابطه رضایت و وفاداری مشتری 25
2-3-6 ارائه کالاها و خدمات رایگان 26
2-3-7 تسهیل انتقال پیام‌ها به دیگران 28
2-3-8 سهولت پراکنده نمودن 29
2-3-9 بهره‌برداری از برانگیزاننده‌ها 31
2-3-10 شبکه‌های ارتباطی موجود 33
2-3-11 بهره‌مندی از مزایای ناشی از منابع در اختیار دیگران 33
2-4 بازاریابی رابطه ای 34
2-4-1 مفهوم بازاریابی رابطه ای 34
2-4-1-1 عوامل بازاریابی رابطه مند 37
2-4-1-1-1 نامه مستقیم 37
2-4-1-1-2 پاداش های ملموس 38
2-4-1-1-3 ارتباطات میان فردی 38
2-4-1-1-4 رفتار ترجیحی 38
2-4-2 اصل اساسی توسعه روابط 39
2-4-3 ویژگیهای تحقیقات بازاریابی رابطه ای 39
2-4-4 بازاریابی رابطه ای در برابر بازاریابی معامله ای 39
2-4-5 مزایای بازاریابی رابطه‌مند 42
2-4-6 مدل های بازاریابی رابطه ای 43
2-5 پیشینه تحقیق 46
2-5-1 تحقیقات خارجی 46
2-5-2 تحقیقات داخلی 47
فصل سوم روش تحقیق
3- 1 مقدمه 54
3-2 روش تحقيق 54
3-3 الگوريتم اجراي روش تحقيق 55
3-4 جامعه آماري تحقيق 55
3-5 نمونه آماری 56
3-6) روش نمونه گيري 57
3-7) روش جمع آوري اطلاعات 58
3-8) چگونگي طراحي ابزار سنجش تحقيق 58
3-9) روايي و پايايي پرسشنامه 59
3-9-1) روايي 59
3-9-2) قابليت اطمينان (پايايي)پرسشنامه 60
3-10) روش هاي تجزيه و تحليل آماري 62
3-10-1) تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي 62
3-10-2) تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطي 62
3-10-2-1) روش تحقيق همبستگي 63
3-10-2-1-1) ضریب همبستگی پیرسون r 63
3-11) روش آزمون فرضیه ها 63
3-12) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق 64
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه 66
4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 67
4-3 توصیف متغیرهای تحقیق 71
4-4 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 77
4-5 آمار استنباطي 78
4-5-1 بررسي برازش مدل پژوهش 78
4-5-1-1 بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري پژوهش 79
4-5-1-1-1 پايايي شاخص 79
4-5-1-1-2 روايي همگرا 82
4-5-1-1-3 82
4-5-1-2 برازش مدل ساختاري 83
4-5-1-2-1 معيار R Squares 83
4-5-1-3 برازش مدل کلي 84
4-5-2 آزمون فرضيه ها 84
فصل پنجم بحث،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 مقدمه 89
5-2 نتایج آمار توصیفی 89
5-2-1 توصيف ويژگی های جمعيت شناختي پاسخ دهندگان 89
5-2-2 توصيف متغیرهای اصلی تحقیق 89
5-3 نتایج آمار استنباطی و مقایسه با تحقیقات پیشین 91
5-4 پیشنهاداتی بر پایه یافته هاي تحقیق 92
5-5 محدودیّت های تحقیق 94
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94
محمدامین پروردگاری :نویسنده
دکترسید محمود شبگومنصف :استاد راهنما
دکتر محمدرضا آزاده دل :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰6/09 :تاریخ دفاع
۱۱۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
وفاداری -ارتباط بین فردی -رفتار ترجیهی-رضایت مندی-واژگان کلیدی :کلمات کلیدی فارسی
Keywords-loyalty-satisfaction-preferential behavior-communication :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved