شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران   

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران


فعالیت های گروهی افراد در سازمان در برگیرنده هویت و كارآیی هر سازمان است. كارآیی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. بهبود عملكرد سازمان ها در يك جامعه و عملكرد توأم با كارآيي و اثر بخشي مجموعه ي سازمان ها، موفقيت نظام كلان حاكم بر آن جامعه را در بخش هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و فرهنگي به دنبال خواهد داشت. توانمندسازی به معنای طراحي ساختار سازمان است، به نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود؛ آمادگي پذيرش مسئولیت های بیشتری را نیز داشته باشند. تحقيق حاضر به لحاظ شيوه اجراي تحقيق و ابزارهاي جمع آوري داده ها، تحقيقي توصيفي از نوع پيمايشي و از نظر هدف كاربردي مي باشد سپس با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها وارد نرم افزار شدند و تحلیل یر روی آن ها انجام شد. واژگان کلیدی: سازمان، نیروی انسانی، عملکرد سازمان – توانمند سازی

فهرست مطالب
فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3-فرضیات تحقیق 4
1-3-1-فرضیه اصلی 4
1-3-2-فرضیه های فرعی 4
1-4-اهداف تحقیق 4
1-5-تعریف اصطلاحات و مفاهیم تخصصی 5
توانمند سازی 5
مدیریت مالی 5
اثربخشی 5
خلاصه فصل 5
فصل دوم 7
ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7
2-1-مقدمه 8
2-2-توانمندسازی 8
2-3-تعريف توانمندسازي 9
2-4-فرهنگ توانمند سازي: 9
2-5-انواع توانمند سازي 10
2-6-مزاياي توانمند سازي 10
2-7-عوامل مؤثر در توانمند سازي 11
2-8-ساختار STRUCTURE 14
2-9-ابعاد ساختار سازماني: 15
2-10-ساختار و تأثير آن بر رفتار 16
2-11-انگيزش MOTIVATION : 17
2-12-بعد انگيزشي فرآيند توانمند سازي: 17
2-13-پرورش كفايت نقش آنها: 18
2-14-چرخه انگيزشي: 19
2-15-انگيزش و تأثير آن بر بهره وري: 20
2-17-نظريه هاي انگيزش: 21
2-18-آموزش: 23
2-19-جايگاه آموزش در توانمند سازي مديران: 24
2-20-رضايت شغلي: 25
2-21-نظريه هاي رضايت شغلي: 27
2-22-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي: 27
2-23-امنيت شغلي در سايه رضايت شغلي 28
2-24-اثربخشي مديريت 29
2-25-شاخص هاي اثربخشي مديريت 29
2-3-پیشینه مطالعاتی تحقیق 30
2-3-1-پیشینه داخلی 30
2-3-2-پیشینه خارجی 30
2-3-4-خلاصه فصل 31
فصل سوم 32
روش شناسی تحقیق 32
3-1-مقدمه 33
3-2-نوع و ماهیت تحقیق 33
3-3-روش تحقیق 33
3-4-جامعه تحقیق 34
3-5-نمونه آماری و تعیین حجم نمونه 34
مدل ساختاری تحقیق: 37
3-7-روش گرد آوری اطلاعات 37
3-8-ابزار گردآوری داده ها 37
3-9-تهیه پرسشنامه 38
3-10-طیف‌های اندازه‌گیری متغیرها: 38
3-11- روایی پرسشنامه: 39
3-12- پایایی پرسشنامه: 39
3-13-روش آلفاي كرونباخ: 40
3-14- روش های آماری مورد استفاده: 41
3-16-خلاصه فصل 42
فصل چهارم 43
تجزیه و تحلیل داده ها 43
4-1-مقدمه: 44
4-2- تحلیلهای آمار توصیفی 44
جنسیت: 44
تحصیلات: 45
سابقه: 45
سمت: 46
4-3- بررسی فرضیه‌های پژوهش 46
4-3-1 توصیف یافته ها 46
4-3-2 عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش 48
4-3-4 آزمون فرضیه‌ها 49
4-3-4-1 فرضیه اول: 49
4-3-4-2 فرضیه دوم: 50
4-3-4-2 فرضیه سوم: 52
4-4-نتیجه ی فرضیات: 53
خلاصه فصل 53
فصل پنجم 54
نتیجه گیری و پیشنهادات 54
5-1 مقدمه: 55
5-2- فرضیات و پیشنهادات پژوهش: 55
5-3- محدوديتهاي تحقيق: 56
5-4-خلاصه فصل 57
منابع 58

جواد کاظمی :نویسنده
غلامرضا شجاع طلب :استاد راهنما
محمد حسن قلی زاده :استاد مشاور
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
اهداف سازمان-توانمند سازی-عملکرد سازمان-نیروی انسانی-سازمان :کلمات کلیدی فارسی
Organization-Manpower-organization s performance-Empowerment-The goals of the organization :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved