تاثیر جریان نقد بر سرعت تعدیل ساختار مطلوب سرمایه   

تاثیر جریان نقد بر سرعت تعدیل ساختار مطلوب سرمایه


مدیریت وجوه نقد و بهینه سازی سازوکارهای دریافت و پرداخت می تواند نقش بسزایی را در تحقق هدف اصلی مدیریت مالی که همانا حداکثرکردن ارزش شرکت است، ایفا کند. از سوی دیگر همواره باید توجه داشت، تصمیماتی که درمورد ساختارسرمایه گرفته می شوند و سود و هزینه های تامین مالی بدهی را متعادل می کنند و باعث افزایش ارزش شرکت می شوند. از اینرو، این پژوهش درصدد است تاثیر جریان نقد بر سرعت تعدیل ساختار مطلوب سرمایه را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 از طریق تحلیل داده‌های تابلویی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد بين سرعت تعديل ساختار سرمايه در شركت هاي با اهرم بيش از حد و شركت هاي با اهرم كمتر از حد تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که در شركت هاي با اهرم بيش از حد، سرعت تعديل ساختار سرمايه در زمان وجود جريان نقد عملياتي مثبت نسبت به وجود جريان نقد عملياتي منفي بيشتر است اما نتایج فرضیه سوم حاکی از آن است که در شركتهاي با اهرم كمتر از حد، سرعت تعديل ساختار سرمايه در زمان وجود جريان نقد عملياتي منفي نسبت به وجود جريان نقد عملياتي مثبت بيشتر نیست.

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 4
1-2) بيان مسأله 5
1-3) ضرورت پژوهش 6
1-4) اهداف پژوهش 7
1-5) فرضیه های پژوهش 7
1-6) حدود پژوهش 7
1-7) روش پژوهش 8
1-8) روش و ابزار گرداوری اطلاعات 8
1-9) ساختار کلی تحقیق 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 11
2-2) جریان‌های نقدی 11
2-3) اهداف جريان‌هاي نقدي 11
2-4) ارتباط بین اهداف حسابداری و جريان‌هاي نقدي 12
2-5) وجه نقد، جريان‌هاي نقدي و چارچوب نظری 13
2-6) حرکت به سوی جریان‌های نقدی 14
2-7) چرخش وجه نقد و جريان‌هاي نقدي 15
2-8) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جريان‌هاي نقدي 17
2-9) جریان‌های نقدی جاري و جریان‌های نقدی مورد انتظار سرمایهگذاران 18
2-10) جريان‌هاي نقدي و سود خالص 18
2-11) انواع جریان‌های نقدی 20
2-11-1) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام 20
2-11-2) جریان نقدی سرمایه‌ای 21
2-11-3) جریان نقدی آزاد 21
2-12) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد 22
2-13) صورت جريان وجوه نقد 23
2-13-1) تاریخچه صورت وجه نقد 24
2-13-2) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداري ايران 26
2-14) ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيشبيني آن 27
2-15) نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي 28
2-15-1) نسبت موجودي‌هاي نقدي بر دارايي‌هاي شركت‌ها 29
2-15-2) مدیریت دارايي‌هاي نقدي و تبديل آن‌ها به جريان‌هاي نقدي 29
2-16) انگیزه‌هاي نگهداری وجه نقد 30
2-16-1) انگیزه معاملاتی 30
2-16-2) انگیزه احتیاطی 31
2-16-3) انگیزه سفته بازی 32
2-17-1) نظريه عدم تقارن اطلاعاتي 33
2-17-2) نظريه نمايندگي 33
2-17-3) نظريه موازنه 34
2-17-3-1) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه موازنه 34
2-17-4) نظريه سلسله مراتب تأمين مالي 37
2-17-4-1) عوامل تعيين‌كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي 38
2-17-5) نظريه جريان وجه نقد آزاد 39
2-18) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد 40
2-18-1) مدل بامول 40
2-18-2) مدل میلر-اور 41
2-18-3) مدل برانک 41
2-18-4) مدلهای جدید صندوق 42
2-19) مفهوم ساختار سرمایه 42
2-20) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 43
2-20-1)حقوق مالکانه 44
2-20-2) الزامات پرداخت 44
2-20-3) ادعا بر دارایی 44
2-20-4) ادعا بر سود 45
2-21) عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 45
2-21-1) رفع نیاز‌های مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت 45
2-21-2) درجه ریسک 45
2-21-3) افزایش سود سهامداران 46
2-21-4) از دست دادن کنترل عملیات شرکت 46
2-21-5) انعطاف پذیری مالی 46
2-22) عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 46
2-22-1) سطح کلی فعالیت 46
2-22-2) سطح نرخ بهره 47
2-22-3) سطح قیمت سهام 47
2-22-4) دسترسی به بازار‌های مالی 48
2-22-5) سیاست مالیات بر سود و بهره 48
2-23) ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 48
2-24) دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 49
2-24-1) دیدگاه سود خالص 52
2-24-2) دیدگاه سنتی 53
2-24-3) الگوي ميلر- موديلياني بدون ماليات 55
2-24-4) الگوي ميلر- موديلياني با اثر ماليات شركت ها 56
2-24-5) الگوي ميلر 57
2-24-6) تئوری توازی ایستا 57
2-24-7) تئوري سلسله مراتبی (تئوري ترجيحي) 58
2-25) نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 59
2-26) هزینه سرمایه 60
2-26-1) هزينه خاص بدهي 61
2-26-2) هزينه خاص سهام ممتاز 62
2-26-3) هزينه خاص سهام عادي 62
2-26-4) هزينه خاص سود انباشته 62
2-27) مدلهاي هزينه سرمايه 63
2-27-1) نرخ بازده متوسط تحقق يافته 63
2-27-2) مدل نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده 63
2-27-3) مدل قيمت گذاري دارایي سرمايه اي 64
2-27-4) مدل رشد سود تقسيمي 64
2-28) اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 65
2-29) ساختار سرمایه مطلوب در عمل 65
2-30) انعطاف پذیری مالی 66
2-31) پیشینه تحقیقات 67
2-31-1) پیشینه تحقیقات خارجی 67
2-31-2) پیشینه تحقیقات داخلی 69
2-32) خلاصه فصل 72
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 74
3-2) هدف تحقیق 74
3-3) فرضیه‌های تحقیق 75
3-4) روش تحقیق 75
3-5) ابزار تحقیق 77
3-6) حدود پژوهش 77
3-7) جامعه و نمونه آماری پژوهش 77
3-8) روش و ابزار گرداوری اطلاعات 78
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها 78
3-9-1) آمار توصیفی 78
3-9-2) ضریب همبستگی 79
3-9-3) عامل تورم واریانس 79
3-9-4) روش داده‌های پانل 79
3-9-5) آزمون والد 80
3-9-6) روش اثرات ثابت 81
3-9-7) روش اثرات تصادفی 82
3-9-8) آزمون چاو 82
3-9-9) آزمون هاسمن 83
3-9-10) آزمون بروش پاگان 84
3-9-11) آزمون وایت 85
3-9-12) آزمون دوربین-واتسون 85
3-10) خلاصه فصل 86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1) مقدمه 88
4-2) آمار توصیفی 88
4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها 90
4-3-1) مقدار تلورانس و عامل تورم واريانس 91
4-4) پایایی 91
4-5) نتایج آزمون فرضیه ها و ارائه یافته ها 91
4-5-1) آزمون فرضيه اول 92
4-5-1-1) آزمون همخطی 92
4-5-1-2) آزمون ناهمسانی واریانس 93
4-5-1-3) آزمون انتخاب الگوی مناسب 93
4-5-1-4) نتایج آزمون فرضیه اول 94
4-5-2) آزمون فرضيه دوم و سوم 95
4-5-2-1) آزمون همخطی 96
4-5-2-2) آزمون ناهمسانی واریانس 96
4-5-2-3) آزمون انتخاب الگوی مناسب 97
4-5-2-4) نتایج آزمون فرضیه های دوم و سوم 98
4-6) خلاصه فصل 99
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 102
5-2) خلاصه تحقیق 102
5-3) نتیجه گیری 103
5-4) محدودیت‌های تحقیق 104
5-5) پیشنهادهای تحقیق 104
5-5-1) پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق 104
5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 105
منابع و مآخذ
منابع فارسی 107
منابع لاتین 111
پیوستها
خروجي ايويوز 119
براورد ساختار سرمايه هدف 119
آزمون چاو 120
آزمون هاسمن 120
نتایج حاصل از برآورد فرضيه اول 121
آزمون چاو 121
آزمون بروش پاگان 122
آزمون همخطی 122
آزمون ناهمسانی واریانس 123
آزمون والد فرضیه اول 123
نتایج حاصل از برآورد فرضيه دوم و سوم 124
آزمون چاو 124
آزمون بروش پاگان 125
آزمون همخطی 125
آزمون ناهمسانی واریانس 126
آزمون والد فرضیه دوم 126
آزمون والد فرضیه سوم 126
مائده مهدویان شاد :نویسنده
حسین راد کفترودی :استاد راهنما
سینا خردیار :استاد مشاور
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ :تاریخ دفاع
۱۳۶ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
- -اهرم مالی-ساختار سرمایه-جریان های نقدی :کلمات کلیدی فارسی
Cash flows-capital structure-financial leverage- - :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved