بررسی رابطه بین توانمندی مدیریت با هموارسازی آگاهانه سود   

بررسی رابطه بین توانمندی مدیریت با هموارسازی آگاهانه سود


مدیران با توانایی بالا پیش بینی دقیق تری از سود آتی دارند و همچنین استراتژی های انتخابی خود را به صورت موثرتری اجرا می کنند.توانایی مدیریت ، کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد می باشد.هموارسازي سود يك استراتژي بلند مدت است كه مديران شرکت‌ها براي كاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می‌کنند.هموارسازي آگاهانه سود از یک سو مطلوبیت اطلاعات را درباره چشم انداز آتی شرکت بهبود می بخشد و از سوي دیگر، عملکرد واقعی شرکت را مبهم می سازد و انگیزه هاي فرصت طلبانه مدیران را براي هموار کردن سودها تحریک می کند بنابراین هموارسازی آگاهانه سود ممکن است با ذخیره کردن اطلاعات منفی از سوي مدیران همراه باشد. با توجه به نقش مهم مدیران در موفقیت شرکت ها پژوهش حاضر به بررسی رابطه توانایی مدیران با هموارسازی آگاهانه سود و همچنین تاثیر توانایی مدیران به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه میان هموارسازی آگاهانه سود و عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.در این پژوهش به کمک داده های 115 شرکت از 5 صنعت طی سال های 1390 تا 1395، هموارسازی آگاهانه سود با سه معیار مدل روی چودهری(2006) شامل جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی اندازه گیری شده است.همچنین توانایی های مدیریت با بهره مندی از مدل دمرجیان،لیو و مک وی (2012)و روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) سنجیده شده است.فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره آزمون شده اند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر رابطه مثبت معناداری بین توانایی مدیران و هموارسازی آگاهانه سود می باشد و هر دو متغیر تاثیرات مثبت معنادار بر عملکرد آتی شرکت دارند.

فصل یکم:کلیات پژوهش..................................................................................................................................................................................1
1-1.مقدمه................................................................................................................................................................................................................2
1-2.بیان مساله........................................................................................................................................................................................................3
1-3.ضرورت و اهمیت انجام پژوهش...................................................................................................................................................................5
1-4.اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................................................6
1-4-1.اهداف علمی................................................................................................................................................................................................6
1-4-2.اهداف کاربردی...........................................................................................................................................................................................6
1-5.فرضیه های پژوهش........................................................................................................................................................................................7
1-6.قلمرو پژوهش...................................................................................................................................................................................................7
1-6-1.قلمرو زمانی پژوهش..................................................................................................................................................................................7
1-6-2.قلمرو مکانی پژوهش.................................................................................................................................................................................7
1-6-3.قلمرو موضوعی پژوهش............................................................................................................................................................................7
1-7.ابزار گردآوری و تحلیل داده ها.....................................................................................................................................................................8
1-8.متغیرهای پژوهش..........................................................................................................................................................................................8
1-9.تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش...........................................................................................................................................................8
1-9-1.=توانایی مدیران..........................................................................................................................................................................................8
1-9-2.هموارسازی آگاهانه سود ..........................................................................................................................................................................8
1-9-3.مدیریت واقعی سود...................................................................................................................................................................................9
1-9-4.عملکرد آتی.................................................................................................................................................................................................9
1-10.ساختار پژوهش............................................................................................................................................................................................9
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش................................................................................................................................................11
2-1.مقدمه.............................................................................................................................................................................................................12
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-2.توانایی مدیریت.............................................................................................................................................................................................12
2-2-1.کارایی شرکت..........................................................................................................................................................................................16
2-2-2.ارزیابی توانایی مدیریت با استفاده از کارایی شرکت..........................................................................................................................17
2-2-3.پیامد های توانایی مدیریت....................................................................................................................................................................19
2-3.هموارسازی سود...........................................................................................................................................................................................22
2-3-1.هزینه های هموار سازی.........................................................................................................................................................................23
2-3-2.فرصت های هموارسازی سود................................................................................................................................................................24
2-3-3.انواع هموارسازی سود.............................................................................................................................................................................24
2-3-4.انگيزه هاي هموارسازي سود.................................................................................................................................................................27
2-4.مدیریت سود.................................................................................................................................................................................................28
2-4-1.انگیزه های مدیریت سود.......................................................................................................................................................................30
2-4-2.شیوه های مدیریت سود........................................................................................
امیر شهری :نویسنده
دکتر کیهان آزادی :استاد راهنما
دکتر اسماعیل رمضانپور :استاد مشاور
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ :تاریخ دفاع
۱۴۸ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
هموارسازی آگاهانه سود -عملکرد آتی-عملکرد آتی-هموارسازی آگاهانه سود-توانایی مدیریت :کلمات کلیدی فارسی
managerial ability -intentional earning smoothing -future performance-future performance-intentional earning smoothing :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.