تحلیل ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و محدودیت های مالی در شرکت های دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1391 تا 1396   

تحلیل ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و محدودیت های مالی در شرکت های دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1391 تا 1396


پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها و محدودیت های مالی در 46 شرکت از شرکت های دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1396 به روش پانل مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش متغیر مستقل چرخه نقدینگی (مدیریت سرمایه در گردش)، متغیرهای کنترلی مربع نقدینگی ، اندازه شرکت ، رشد فروش ، سن شرکت ، دارایی مشهود، ،اهرم مالی و متغیر وابسته ، عملکرد شرکت (کیوتوبین) و بازده دارایی می باشد.نتایج این پژوهش نشان میدهد مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها تاثیر معنادارای ندارد همچنین در ادامه نتیجه فرضیه دوم مشخص شد سرمایه در گردش بر محدودیت مالی های تاثیر معناداری دارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ر
Abstract س‌
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسأله 3
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 4
4-1 اهداف تحقیق 4
1-4-1 هدف اصلی: 4
2-4-1 اهداف فرعی : 4
3-4-1 اهداف کاربردی: 5
5-1 فرضیه های تحقیق ........................................................................................................5
6-1 بیان متغیرهای تحقیق 5
7-1 قلمرو تحقیق 8
8-1 خلاصه فصل 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9
1-2 مقدمه 10
2-2 سرمایه در گردش 11
3-2 مدیریت سرمایه در گردش 11
1 -3-2 مدیریت نقدینگی 12
2-3-2 چرخه نقدینگی 13
4-2 سرمایه گذاری 14
1-4-2 ماهیت سرمایه گذاری 14
2 -4-2 فرصت هاي سرمايه‌گذاری ( IOS ) 15
3-4-2 ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري 16
4-4-2 شناسایی فرصت های سرمايه‌گذاري 17
5-4-2 اندازه گیری فرصتهاي سرمايه‌گذاري 17
6-4-2 عوامل خارجي تأثيرگذار بر فرصتهاي سرمايه‌گذار 17
7-4-2 عدم اطمینان 17
8-4-2 عرصه سرمايه‌گذاري جهاني 18
9 -4-2 راهبرد تشكيل پرتفوي سرمايه‌گذاري 19
10-4-2 ارتباط فرصت هاي سرمايه‌گذاري با اثر اهرمي 19
11 -4-2 فرصت هاي سرمايه‌گذاري و تأثير آن بر هزينه و سود 20
12-4-2 فرآيند اجرايي و استفاده از فرصت هاي سرمايه‌گذاري 21
13-4-2 فرآيند ايجاد فرصت هاي سرمايه‌گذاري ( IOS ) 21
14-4-2 ارزيابي جريانات نقدي و فرصت هاي سرمايه‌گذاري 21
15-4-2 ارزيابي فرصت هاي سرمايه‌گذاري 22
16 -4-2 تصويب اجراي فرصت هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده 23
17-4-2 نظارت و كنترل فرصت هاي سرمايه‌گذاري 24
5-2 مفاهیم عملکرد و ارزش 24
1-5-2 تعریف ارزش 24
2-5-2 ارزش شرکت 25
3-5-2 مفاهیم مختلف ارزش 25
4-5-2 ارزش اسمی 25
5-5-2 ارزش دفتری 26
6-5-2 ارزش بازار (روز) 26
7-5-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت 26
8-5-2 ارزش با فرض انحلال شرکت 26
9 -5-2 ارزش ذاتی (ارزش جاری) 27
10-5-2 معیار های اندازه گیری عملکرد 27
6-2 معیارهای حسابداری 28
1-6-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری 28
2-6-2 سود حسابداری 28
3 -6-2 سود هر سهم (EPS) 28
4-6-2 سود تقسیمی 29
5 -6-2 جریان های نقدی آزاد ( FCF ) 29
6 -6-2 بازده حقوق صاحبان سهام ROE ) ) 29
7-6-2 بازده دارایی‬ها ( ROA) 30
8-6-2 دارایی های ثابت مشهود 30
9-6-2 اهرم مالی (ساختار سرمایه) 31
7-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار 32
1-7-2 نسبت قیمت به سود (P/E) 32
2 -7-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ( MB ) 32
3-7-2 بازده سهام ( RT ) 32
4-7-2 نسبت Q توبین 34
8-2 معیارهای اقتصادی 35
1-8-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 35
2-8-2 ارزش افزوده بازار (MVA) 35
3-8-2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) 37
9-2 شرکت های دارویی و شیمیایی 37
1-9-2 تاریخچه شرکت شیمیایی داروپخش 38
10-2 پیشینه ها 38
1 -10-2 پیشینه داخلی 38
2-10-2 پیشینه خارجی 41
2-11 خلاصه فصل 44
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 45
1-3 مقدمه 46
2-3 روش تحقیق 46
3-3 گردآوری اطلاعات 48
4-3 جامعه آماري 48
5-3 مدل های تحلیلی تحقیق 49
6-3 تعيين حجم نمونه 53
7-3 فرضيات پژوهش 54
8-3 متغیرهای پژوهش و روش های اندازه گیری 55
9-3 بیان متغیرهای تحقیق 55
10-3 آزمون های مورد استفاده در تحقیق 59
11-3 روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 60
12-3 روش داده‌های پانل 61
13-3 روش اثراث ثابت 62
14-3 آزمون چاو یا F مقید 63
15-3 آزمون هاسمن 64
16-3 آزمون معنی دار بودن مدل 64
17-3 آزمون معنی دار بودن ضرایب 65
18-3 آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 66
19-3 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 66
1-19-3 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 66
2-19-3 فرض عدم وجود هم‌خطي بين متغيرهاي مستقل 67
3-19-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 67
20-3 تحلیل رگرسیون 68
21-3 بررسی ناهمسانی واریانس 69
22-3 خلاصه فصل 70
فصل چهارم: آزمون فرضیه‌ها و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 71
1-4 مقدمه 72
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 72
5-4 ضریب همبستگی پیرسون 75
6-4 آزمون J-B 77
7-4 مدل مفهومی از مراحل تعيين نوع مدل داده‌های تركيبي شکل 80
8-4 آزمون F ليمر 80
9-4 آزمون هاسمن 81
10-4 نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 82
1-10-4 نتایج آزمون فرضیه اول........................................................................................83
2-10-4 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 86
11-4 خلاصه فصل 89
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 90
1- 5 مقدمه 91
2-5 خلاصه تحقیق 91
3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 91
4-5 نوآوری تحقیق 92
5-5- بحث و نتیجه گیری 92
6-5 پیشنهادها 92
1-6-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 92
2-6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 92
منابع و مأخذ 94
منابع داخلی 95
منابع انگلیسی 95
پیوست و ضمایم 97
لیست شرکت‌های نمونه 98

امیر توکلی پور :نویسنده
دکتر کیهان آزادی :استاد راهنما
دکتر مهدی ذولفقاری :استاد مشاور
۱۳۹۸/03/23 :تاریخ دفاع
۱۰۵ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
سرمایه در گردش-بورس اوراق بهادار تهران-محدودیت های مالی-عملکرد در شرکت ها -مدیریت سرمایه در گردش :کلمات کلیدی فارسی
working capital management-performance in Companies-financial constraints-Tehran stock Exchange-capital management :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.