بررسی تاثیر مکانیسمهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی بر محافظه¬کاری مشروط و نامشروط حسابداری    

بررسی تاثیر مکانیسمهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی بر محافظه¬کاری مشروط و نامشروط حسابداری


حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر طرف‌های مربوط می‌پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می‌دهد: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری. ما در این تحقیق بر اساس مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی، شرکت‌ها را به دو دسته شرکت‌های با ساختار حاکمیت قوی و ضعیف تقسیم می¬کنیم تا تاثیر هر کدام را بر محافظه‌کاری مشروط و نامشروط شرکت‌ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری مشروط و نامشروط می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 96 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1396 از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب‌شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده‌های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته مورد تجزیه‌ و تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌ها حکایت از وجود ارتباط منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری مشروط و رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری نامشروط می‌باشد. همچنین نتایج سایر فرضیه‌‌ها نشان داد رابطه معنی‌داری بین نفوذ مدیرعامل، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت با محافظه‌کاری مشروط و نامشروط وجود ندارد.

چکيده: ح
ABSTRACT ‌ي
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4 اهداف و نتایج مورد انتظار پژوهش 8
1-5 فرضیه‌های پژوهش 8
1-6 کاربردهای پژوهش 9
1-7 روش کلی اجرای پژوهش 9
1-8 جامعه آماری پژوهش 9
1-9 قلمرو پژوهش 9
1-9-1 قلمرو موضوعی پژوهش 10
1-9-2 قلمرو مکانی پژوهش 10
1-9-3 قلمرو زمانی پژوهش 10
1-10 روش گردآوری داده ها 10
1-11 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 10
1-12 نهاد یا مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره بگیرند 12
1-13 ساختار کلی پژوهش 12
1-14خلاصه فصل 13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 15
2-2 تعریف حاکمیت شرکتی 16
2-3 شکل‌گیری حاکمیت شرکتی 19
2-4 مزایای آئین‌نامه حاکمیت شرکتی 20
2-5 هدف قانون حاکمیت شرکتی 21
2-6 سیستم‌های حاکمیت شرکتی 21
2-6-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی 21
2-6-2 حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی 22
2-7 پاسخگویی در حاکمیت شرکتی 23
2-8 مقایسه نهادهای نظارتی در شرکت‌های ایرانی‏ با سایر کشورها 24
2-9 نکات مهم آئین‌نامه حاکمیت شرکتی 26
2-10 راهبری شرکتی برای محیط اقتصادی ایران 27
2-11 عدم تقارن اطلاعات 28
2-12 حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی 29
2-13 تعریف محافظه‌کاری و مفهوم آن 29
2-14 تاریخچه محافظه‌کاری 32
-15 تفاسیر محافظه‌کاری 33
2-15-1 تفسیر قراردادی 34
2-15-2 تفسیر دعاوی حقوقی 35
2-15-3 تفسیر مالیاتی 35
2-15-4 تفسیر قوانین و مقررات حسابداری 36
2-16 جایگاه محافظه‌کاری در مفاهیم نظری حسابداری 36
2-17 استانداردهای حسابداری ایران و محافظه‌کاری 37
2-18 دیدگاه‌های نظری پیرامون محافظه‌کاری 38
2-18-1 انتقاد از محافظه‌کاری 38
2-18-2 دفاع از محافظه‌کاری 40
2-18-2-1 بهبود کیفیت اطلاعات 40
2-18-2-2 کاهش منافع مدیریت سود برای مدیران 40
2-18-2-3 متعادل سازی خوش بینی مدیران 41
2-19 دلایل تقاضا برای محافظه‌کاری حسابداری 41
2-20 انواع محافظه‌کاری 42
2-20-1 محافظه‌کاری غیر شرطی 42
2-20-2 محافظه‌کاری شرطی 42
2-21 رابطه محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی 43
2-22 محافظه‌کاری و راهبری شرکتی 44
2-23 محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی 45
2-24 پیشینه پژوهش 46
2-24-1 پژوهش‌های خارجی 46
2-24-2 پژوهش‌های داخلی 54
2-25 خلاصه فصل 59
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 62
3-2 روش پژوهش و جمع‌آوری داده ها 62
3-3 قلمرو پژوهش 62
3-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش 62
3-3-2 قلمرو مکانی پژوهش 63
3-3-3 قلمرو زمانی پژوهش 63
3-4 جامعه آماری 63
3-5 نمونه آماری 63
3-6 ابزار گردآوری داده‌‌ها 64
3-7 فرضیه‌های پژوهش 64
3-8 مدل‌های پژوهش 65
3-9 روش تحلیل داده‌‌ها 67
3-9-1 آزمونهای مربوط به فروض رگرسیون 67
3-9-1-2 آزمون همخطي 67
3-9-1-3 خود همبستگی 68
3 -9-1-4 آزمون نرمال بودن خطای پسماند 69
3-9-2 آزمون مانایی متغیر‌ها 69
3-9-3 آزمون ضريب همبستگي 69
3-9-4 آزمون معنیداری ضريب همبستگی 70
3-9-5 آزمونهای انتخاب مدل 70
3-9-5-1 آزمون چاو 70
3-9-5-2 آزمون هاسمن 71
3-9-6 آزمون دوربین-واتسون 71
3-9-7 آزمون t 71
3-9-8 ضریب تعیین 72
3-9-9 آزمون F رگرسیون 73
3-9-10 روش حداقل مربعات معمولی 73
3-9-11 روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته(GLS) 74
3-10 نرم‌افزارهای به‌کاررفته در پژوهش 74
3-11 خلاصه فصل 74
فصل چهارم :آزمون های تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 77
4-2 آمار توصیفی 77
4-2-1 آمار توصیفی داده‌ها 77
4-2-2 ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق 78
4-3 آمار استنباطی 79
4-3 -1 آزمون ریشه واحد متغیرها 79
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 79
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 81
4-3-3-1 فرض اول: مقدار میانگین خطا‌ها صفر باشد. 81
4-3-3-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد(همسانی خطای مدل). 81
4-3-3-3 فرض سوم: خطای مدل‌‌ها خودهمبستگی سریالی نداشته باشند. 82
4-3-3-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل استقلال وجود داشته باشد. 82
4-3-3-5 فرض پنجم: جمله اخلال( خطای مدل) دارای توزیع نرمال باشد. 82
4-4 نتایج حاصل از پردازش مدل‌های رگرسیونی تحقیق 83
4-4-1 آزمون فرضیه‌های اصلی اول تا چهارم 83
4-4-2 آزمون فرضیه‌های اصلی پنجم تا هشتم 85
4-5 خلاصه فصل 87
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
5- 1 مقدمه فصل 90
5-2 یافته‌های پژوهش 90
5-2-1 فرضیه‌های اصلی اول تا چهارم 90
5-3-2 فرضیه پنجم تا هشتم تحقیق 91
5-4 محدوديت‌هاي تحقیق 92
5-5 پیشنهادهای اجرایی تحقیق 93
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 93
5-7. خلاصه پژوهش 94
منابع و مآخذ 95
منابع فارسی: 95
پیوست 98
آمار توصیفی متغیرهای اصلی 98
جدول همبستگی 99
آزمون ریشه واحد متغیرهای اصلی 99
آزمون چاو مدل اول 104
آزمون هاسمن مدل اول 106
آزمون مدل اصلی اول 107
آزمون نرمالیته مدل اول 109
آزمون چاو مدل دوم 109
آزمون هاسمن مدل دوم 110
آزمون مدل اصلی دوم 112
آزمون نرمالیته مدل دوم 113عنوان صفحه
2-1مقایسه ویژگی های سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی 23
3-1نحوه انتخاب نمونه 64
4-1 آمار توصیفی متغیر های تحقیق 77
4-2 همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 78
4-3آزمون لوبن ، لین و چو 79
4-4مدل های رگسونی مربوط به هر فرضیه 81
4-5 آزمون چاو 81
4-6آزمون هاسمن 82
4-7نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس 82
4-8آزمون استقلال خطاها 83
4-9نتایج آزمون جارک - برا 84
4-10نتایج حاصل از پردازش معادله رگرسیون مدل اول 85
4-11نتایج حاصل از پردازش معاوضه رگرسیون مدل دوم 87

محسن آزادی ریک :نویسنده
کیهان آزادی :استاد راهنما
مهدی ذولفقاری :استاد مشاور
۱۳۹۸/03/23 :تاریخ دفاع
۱۲۷ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
محافظه کاری نامشروط-استقلال هیات مدیره -محافظه کاری مشروط-تمرکز مالکیت -مالکیت نهادی :کلمات کلیدی فارسی
corporate -nonconditional accounting conservatism -nonconditional accounting conservatism - conditional accounting conservatism - conditional accounting conservatism :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.