بررسی نقش تعاملی مالکیت نهادی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود   

بررسی نقش تعاملی مالکیت نهادی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود


هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی بر کیفیت سودشرکت‌ها مي¬باشد. به همین منظور نمونه¬ای به حجم 96شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با جمع‌آوری داده¬های مربوط به پژوهش در طی سا¬¬¬¬¬¬¬ل¬های 1388 الی 1396اقدام به بررسی پیامدهای اقتصادی افشا مسئولیت اجتماعی از دیدگاه سرمایه‌گذاران بازار سهام نمودیم. در اين راستا دو فرضيه مبني بر وجود ارتباط معنادار بینافشا مسئولیت اجتماعی و کیفیت سودبا در نظر گرفتن نقش تعاملی مالکیت نهادیمطرح گرديد. نتيجه فرضیه اول تحقيق حاكي ازوجود ارتباط معنادار و مثبت بینافشا مسئولیت اجتماعی و کیفیت سودمي¬باشد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشانداد بین مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دارای مالکیت نهادی و کیفیت سودرابطه مستقیم و معنی¬داری وجود دارد.

چکیده ‌ك
Abstract ‌ل
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 1
1- 2بیان مسئله پژوهش 2
1-3اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4 اهداف پژوهش 8
1-5 قلمرو پژوهش 8
1-6 فرضیه‌های پژوهش 8
1-7روش کار 8
1-7-1نوع روش تحقيق 8
1-7-2روش گردآوري داده‌ها 9
1-7-3 ابزار گردآوري داده‌ها 9
1-7-4 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 10
1-8مدلهای بررسی فرضیه‌ها 10
1-9 تعریف عملیاتی متغیرها و شیوه اندازه‌گیری آنها 10
1-9-1 متغیر وابسته 10
1-9-2 متغیرهای مستقل 11
1-9-3 متغیرهای کنترلی: 13
1-10 خلاصه فصل 13
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 16
2-2 ادبیات موضوعی 16
2 -2-1 تاریخچه حسابداری مسیولیت اجتماعی 16
2-2-2 تعریف حسابداری اجتماعی 18
2-2-3 مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 20
2-2-4 مفاهيم حسابداري اجتماعي 21
2-2-4- 1 معاملات اجتماعی 21
2-2-4-2سود اجتماعی 21
2-2-4-3 اركان اجتماعی 22
2-2-4-4 سرمايه اجتماعی 22
2-2-4-5 خالص دارايی اجتماعی 22
2-2-5 مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي 22
2-2-6 مزايا و مشكلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي 23
2-2-7 مشكلات تفكيك هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي 24
2-2-8 معيارهاي تفكيك هزينه‌هاي اجتماعي از اقتصادي 24
2-2-9 مشكلات مربوط به ارتباط هزينه‌ها و منافع اجتماعي 25
2-2-10 استفاده‌كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي 26
2-2-11 هدف استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی 28
2-2-12 رویکردهای مسئوليتهای اجتماعی شرکت‌ها 29
2-2-13 سود و مسئولیت‌های اجتماعی در شرکتها 33
2-3 مفهوم کیفیت سود 38
2-4 اهميت ارزيابي كيفيت سود 39
2-5 روشهاي اندازه‌گيري كيفيت سود 40
2-5-1. اندازه‌گيري كيفيت سود بر مبنای ويژگيهاي سريهاي زماني سود 40
2-5-2. اندازه‌گيري كيفيت سود بر مبنای رابطه بين سود، اقلام تعهدي و وجه نقد 42
2-5-3. اندازه‌گيري كيفيت سود بر مبنای خصوصيات كيفي چارچوب مفهومي FASB 46
2-5-4. اندازه‌گيري كيفيت سود بر مبنای تاثيرگذاري تصميمات 46
2-6 پیشینه پژوهش 47
2-6-1 پژوهشهای مشابه انجام شده در داخل کشور 47
2-6-2 پژوهشهای مشابه انجام شده در خارج از کشور 51
2-7 خلاصه فصل 54
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 58
3-2روش پژوهش 58
3-3قلمرو پژوهش 58
3-3-1 قلمرو وضوعي 59
3-3-2 قلمرو مكاني 59
3-3-3 قلمرو زماني 59
3-4 گردآوري دادهها 59
3-5 ابزار گردآوری داده‌ها 60
3-6 جامعه و نمونه آماري 60
3-7 سوالات و فرضیه های پژوهش 61
3-7-1 سوال پژوهش 61
3-7-2 فرضیه‌های پژوهش 61
3-8 مدل‌های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها 61
3-8-1 مدل‌های پژوهش 61
3-8-2 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش: 62
3-8-2-1 متغیر وابسته: 62
3-8-2-2 متغیر مستقل 62
3-8-2-3 متغیرهای کنترلی: 64
3-9 روش‌ها و ابزار تحليل داده‌ها 65
3-10 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 65
3-10-1 آمارتوصیفی 65
3-10-2 آماراستنباطی 66
3-11 رگرسیون چندمتغیره 66
3-11-1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل¬شده 67
3-11-2 مفروضات رگرسیون خطی 67
3-11-2-1 آزمون استقلال خطاها 68
3-11-2-2 آزمون ناهمسانی واریانس 68
3-11-2-3آزمون نرمال بودن 69
3-11-3 آزمون همخطی متغیرهای مستقل 69
3-11-4 آزمون مانایی متغیرها 70
3-11-5 آزمون مناسب بودن مدل 72
3-11-6 آزمون معنی¬دار بودن ضرايب 72
3-12 بررسي ساختار داده¬هاي تركيبي و انواع مدلهاي آن 72
3-12-1 مدل اثر ثابت 73
3-12-2 مدل اثر تصادفی 73
3-12-3 آزمونهای تشخیص در داده¬های ترکیبی 74
3-12-3-1 آزمون چاو 74
3-12-3-2 آزمون هاسمن 75
3-13 خلاصه فصل 75
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 78
4-2 نتایج آمار مدل جانبی 78
4-2-1 آمار توصیفی مدل جانبی 79
4-2-2 آزمون چاو مدل جانبی 79
4-2-3 آزمون هاسمن مدل جانبی 79
4-2-4 محاسبه کیفیت سود 79
4-3 آمار توصیفی متغیرهای اصلی 80
4-4 آمار استنباطی 82
4-4 -1 آزمون پایایی متغیرها 82
4-4-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 83
4-4-3 آزمون چاو 83
4-5 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 84
4-5-1 فرض اول: مقدار میانگین خطاها صفر باشد 84
4-5-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد (همسانی خطای مدل) 84
4-5-3 فرض سوم: خطای مدل‌ها خودهمبستگی سریالی نداشته باشند 85
4-5-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل استقلال وجود داشته باشد. 86
4-5-5 فرض پنجم: جمله اخلال ( خطای مدل) دارای توزیع نرمال باشد. 86
4-5-6 آزمون همخطی متغیرهای مستقل 86
4-6 نتایج حاصل از برازش مدل‌های رگرسیونی پژوهش 87
4-6-1 آزمون فرضیه اصلی 87
4-5-2 آزمون فرضیه اصلی دوم 89
4-6 خلاصه فصل 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 93
5-2 نتیجه‌گیری پژوهش 94
5-2-1فرضیه اول 94
5 -2-2فرضیه دوم 94
5-3 پیشنهادهای اجرایی پژوهش 94
5-4محدوديت‌هاي پژوهش 95
5-5-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی: 95
5-6 خلاصه فصل 96
منابع و ماخذ 97
منابع فارسی 97
منابع انگلیسی 98
پیوست 100
آمار توصیفی مدل جانبی 100
جدول همبستگی مدل جانبی 100
آزمون چاو مدل جانبی (کیفیت سود) 100
آزمون هاسمن مدل جانبی (کیفیت سود) 101
آزمون مدل جانبی (کیفیت سود) 102
آمار توصیفی 103
آزمون همبستگی 103
آزمون ریشه واحد 103
آزمون ناهمسانی مدل اول: 107
آزمون همخطی مدل اول: 108
آزمون ناهمسانی مدل دوم: 109
آزمون همخطی مدل دوم: 110
آزمون چاو مدل اول: 111
آزمون هاسمن مدل اول: 111
آزمون مدل اول: 112
آزمون بهینه اول: 113
آزمون نرمالیته اول: 114
آزمون چاو مدل دوم: 114
آزمون هاسمن مدل دوم 115
آزمون فرضیه دوم: 116
آزمون نرمالیته دوم: 117
آرمان کبودمهری :نویسنده
دکتر محمد حسن قلی زاده :استاد راهنما
دکتر مهدی ذوالفقاری :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰4/۰۶ :تاریخ دفاع
۱۳۱ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
رشد فروش-جریانهای نقدی عملیاتی-مالکیت نهادی-کیفیت سود-مسئولیت اجتماعی :کلمات کلیدی فارسی
Sales growth-Operating Cash Flows-Earning Quality -Institutional Ownership -Corporate Social Responsibility :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.