مطالعه بر روی علل جذب یا عدم جذب گردشگر در شهر رشت از منظر مدیران رسانه‌های مرکز استان ، تحقیقی کیفی با رویکرد داده‌پرداز   

مطالعه بر روی علل جذب یا عدم جذب گردشگر در شهر رشت از منظر مدیران رسانه‌های مرکز استان ، تحقیقی کیفی با رویکرد داده‌پرداز


گیلان باقابلیت‌های محیطی فراوان یکی از مهم‌ترین استان‌های گردشگر پذیر کشور محسوب می‌شود و هرساله پذیراي گردشگران داخلی و خارجی زیادي است. عموماً در مطالعات مختلف بر جاذبه‌های طبیعی این استان تأکید شده درحالی‌که متأسفانه گردشگري شهري این استان به دلایلی به‌ویژه عدم اطلاع‌رسانی به هنگام مغفول مانده است، درحالی‌که لازم است بعد گردشگري شهري نیز رونق پیدا کند. بر این اساس پژوهش حاضر باهدف مطالعه بر روی علل جذب یا عدم جذب گردشگر در شهر رشت از منظر مدیران رسانه‌های مرکز استان ،به‌صورت تحقیقی کیفی با رویکرد داده‌پرداز انجام‌ شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران رسانه‌ای استان گیلان بودند که از این تعداد 32 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدن و 10نفر به دلایل مختلف از مصاحبه عذرخواستند و در نهایت 22 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش جمع¬آوری اطلاعات به‌ صورت مصاحبه بوده و با استفاده از یک پرسشنامه حاوی 8 سؤال اکثراً سه‌بخشی، اطلاعات مورد نیاز جمع-آوری شد. نتایج به‌وسیله نرم¬افزار Excel موردبررسی قرار گرفت و نتایج به‌صورت نمودار و ماتریس ارائه شد و درنهایت مدل پژوهشی تحقیق ترسیم شد. نتایج یافته¬ها نشان داد که موانع توسعه گردشگری در شهر رشت ضعف زیرساخت¬های گردشگری و کمبود امکانات رفاهی است و عوامل مؤثر در جذب گردشگر وجود جاذبه‌های طبیعی، تنوع خوراک و فرهنگ و آداب ‌و رسوم غنی مردم گیلان است.

چکیده ح
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت ضرورت پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش 11
1-5- چارچوب نظری پژوهش 11
1-6- تعریف واژه‌ها 13
1-7- قلمرو پژوهش 14
1-7-1- قلمرو زمانی 14
1-7-2- قلمرو مکانی 14
1-7-3- قلمرو موضوعی 14
1-8- خلاصه فصل 14
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 16
2-2- تعاریف و مفاهیم 16
2-2-1- تعريف گردشگري 16
2-2-3- گردشگری فرهنگی 20
2-2-4-گردشگری مواد غذایی 22
2-2-4-1-غذای محلی و سنتی 22
2-2-4-2- گردشگری غذا 23
2-2-4-4-گردشگری آشپزی 24
2-2-4-5-گردشگری وابسته به غذا و پخت‌وپز 25
2-2-4-6- ارتباط مواد غذایی و گردشگری 28


2-3- عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری 28
2-3-1- تبلیغات 28
2-3-2- بازاریابی 30
2-3-2-1- آمیخته بازاریابی 30
2-3-2-2- عوامل آمیخته بازاریابی گردشگری 31
2-4- محدوده موردمطالعه 37
2-4-1- معرفی شهر رشت مرکز استان گیلان 37
2-4-1-رشت با ۲۲۰ نوع خوراک محلی 38
2-4-2- ویژگی‌های تنوع غذایی شهر رشت: 39
2-4-3- غذاهای سنتی گیلان و اهمیت آن در گیلان، ایران و جهان 40
2-4-4- انواع غذاهای گیلانی 44
2-5- پیشینه تحقیق 47
2-5-1- پیشینه تحقیق داخلی: 47
2-5-2- پیشینه خارجی 50
2-6- خلاصه فصل 52
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 56
3-2- روش پژوهش 56
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 56
3-4- روش جمع‌آوری داده 57
3-5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 58
3-6- فرآیند مصاحبه 58
3-7- روایی و پایایی " صحت و اعتبار داده‌ها 59
3-7-1- قابلیت اعتبار 59
3-7-2- قابلیت ثبات تایید پذیری 59
3-7-3- قابلیت انتقال‌پذیری 59
3-8- روش تحلیل داده‌ها 60
3-9- مباحث اخلاقی 60

3-9- خلاصه فصل سوم 61
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه 63
4-2- فرآیند کدگذاری 63
4-2-1- کدگذاری باز 63
4-2-2- سؤال‌های پژوهش 63
4-3- نتایج مصاحبه مقدماتی 65
4-4- ارائه مدل و کدگذاری محوری 87
4-4-1-مقوله محوری 87
4-4-2- زمینه یا بستر حاکم 87
4-4-3- شرایط میانجی یا مداخله‌گر 87
4-4-4- پیامدها و نتایج 87
4-5- ارائه مدل نهایی بر اساس الگوی پارادایم در کدگذاری محوری 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 90
5-2- نتایج پژوهش 90
5-3- مدل مبتنی بر یافته‌های پژوهش 93
5-4- پیشنهادها 94
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش 94
5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 94
5-5- محدودیت‌های پژوهش 95
منابع و پیوست ها 96
منابع فارسی 97
منابع لاتین 101فهرست جداولجدول شماره (4-1): توزیع فراوانی نظر پاسخگویان به توریستی بودن یا نبودن شهر رشت 65
جدول شمار (4-2): عوامل مؤثر برجذب گردشگران برای مسافرت به شهر رشت براساس نتایج حاصل از مصاحبه 66
جدول شمار (4-3): موانع و مشکلات در جذب گردشگران شهر رشت براساس نتایج حاصل از مصاحبه 67
جدول شمار (4-4): عملکرد مسئولان حوزه گردشگری براساس نتایج حاصل از مصاحبه 68
جدول شماره (4-5): نوع اقدامات مسئولان گردشگری برای جذب توریست در شهررشت 69
جدول شماره (4-6): مناسب بودن زیرساخت‌های گردشگری موجود در شهر رشت براساس نتایج مصاحبه 70
جدول شماره (4-7): نحوه عملکرد برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری 71
جدول شماره (4-8): میزان استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای جذب گردشگران در شهر رشت 72
جدول شماره (4-9): نحوه استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای جذب گردشگران در شهر رشت 73
جدول شماره (4-10): آیا مدیران حوزه گردشگری در مرکز استان عزم و انرژی لازم برای رشد این صنعت رادارند؟ 75
جدول شماره (4-11): دیدگاه در مورد نحوه عملکرد مسئولان گردشگری 76
جدول شماره (4-12): عمدهترین مشکلات گردشگران به شهر رشت برحسب اولویت 77
جدول شماره (4-13): عمدهترین مشکلات گردشگران به شهر رشت اولویت دوم 78
جدول شماره (4-14): عمدهترین مشکلات گردشگران به شهر رشت اولویت سوم 79
جدول شماره (4-15): عمدهترین مشکلات گردشگران به شهر رشت به ترتیب اولویت 1 تا 3 براساس نتایج مصاحبه 80
جدول شماره (4-16): مشکلات فصلی جذب گردشگران 81
جدول شماره (4-17): توصیه پاسخگویان در مورد گردشگران 82
جدول شماره (4-18): نظر پاسخگویان در مورد فصل مناسب جهت سفر به رشت 83
جدول شماره (4-19): نظر پاسخگویان در مورد دلیل توصیه برای سفر در فصلی خاص 84
جدول شماره (4-20): نظر پاسخگویان در مورد برجسته‌ترین شاخص و عامل جلب گردشگران به شهر رشت 85
جدول شماره (4-21):نتیجه نهایی مقوله‌ها و زیر مقوله‌های به‌دست‌آمده 86
جدول (5-1): عوامل مؤثر در جذب و عدم جذب توریست 92

فهرست نمودارهانمودار شمار (4-1): توزیع فراوانی نظر پاسخگویان به توریستی بودن یا نبودن شهر رشت 65
نمودار شمار (4-2): عوامل مؤثر برجذب گردشگران برای مسافرت به شهر رشت براساس نتایج حاصل از مصاحبه 66
نمودار شمار (4-3): موانع و مشکلات در جذب گردشگران شهر رشت براساس نتایج حاصل از مصاحبه 67
نمودار شمار (4-4): عملکرد مسئولان حوزه گردشگری براساس نتایج حاصل از مصاحبه 68
نمودار شماره (4-5): نوع اقدامات مسئولان گردشگری برای جذب توریست در شهررشت 69
نمودار شماره (4-6): مناسب بودن زیرساخت‌های گردشگری موجود در شهر رشت براساس نتایج مصاحبه 70
نمودار شماره (4-7): نحوه عملکرد برای توسعه زیر ساخت های گردشگری 74
نمودار شماره (4-8): میزان استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای جذب گردشگران در شهر رشت 72
نمودار شماره (4-9): نحوه استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای جذب گردشگران در شهر رشت 73
نمودار شماره (4-10): آیا مدیران حوزه گردشگری در مرکز استان عزم و انرژی لازم برای رشد این صنعت رادارند؟ 75
نمودار شمار (4-11): دیدگاه در مورد نحوه عملکرد مسئولان گردشگری 76
نمودار شماره (4-12): عمدهترین مشکلات گردشگران به شهر رشت برحسب اولویت 77
نمودار شماره (4-13): عمدهترین مشکلات گردشگران به شهر رشت اولویت دوم 78
نمودار شماره (4-14): عمدهترین مشکلات گردشگران به شهر رشت اولویت سوم 79
نمودار شماره (4-15): مشکلات فصلی جذب گردشگران 81
نمودار شماره (4-16): توصیه پاسخگویان در مورد گردشگران 82
نمودار شماره (4-17): نظر پاسخگویان در مورد فصل مناسب جهت سفر به رشت 83
نمودار شماره (4-18): نظر پاسخگویان در مورد دلیل توصیه برای سفر در فصلی خاص 84
نمودار شماره (4-19): نظر پاسخگویان در مورد برجسته‌ترین شاخص و عامل جلب گردشگران به شهر رشت 85فهرست اشکال


شکل 2-1: اشکال گردشگری با توجه به میزان علاقه به چشیدن طعم غذا و فرآورده‌های آشپزی 27
شکل 2-2: اشکال گردشگری 27
شکل 2-3: میزان هزینه گردشگران چند کشور اروپایی 40

مجید محمدپور :نویسنده
میرهادی موذن جمشیدی :استاد راهنما
محمود شبگو منصف :استاد مشاور
1397/12/13 :تاریخ دفاع
۱۱۷ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت بازرگانی :رشته
رشت-نظریه داده پرداز-موانع گردشگری-جذب گردشگر-گردشگری :کلمات کلیدی فارسی
tourism-tourist attraction-tourism barriers-data processing theory-rasht :کلمات کلیدی انگلیسی
Place sticky footer content here.