بررسی نقش تعدیلگر مالکیت نهادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها   

بررسی نقش تعدیلگر مالکیت نهادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها


شرکت‌هایی که محافظه¬کاری در سطح بالایی دارند بجای مصرف وجه نقد، آنرا در شرکت نگهداری می‌کنند تا در موقع ضرورت برای تامین مالی پروژه¬های سرمایه¬گذاری استفاده کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعاملی مالکیت نهادی بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری با سطح نگهداشت وجه نقد می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 93 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1396 از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده‌های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حکایت از وجود ارتباط مستقیم و معنی‌دار بین محافظه‌کاری حسابداری و سطح نگهداشت وجه نقد می¬باشد، با این وجود هیچگونه رابطه معنی‌دار آماری بین محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های دارای مالکیت نهادی بالا و سطح نگهداشت وجه نقد مشاهده نشد.


چکيده ‌ز
ABSTRACT ‌ح
فصل اول 1
کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4 اهداف و نتایج مورد انتظار پژوهش 6
1-5 فرضیه‌های پژوهش 7
1-6 کاربردهای پژوهش 7
1-7 روش کلی اجرای پژوهش 7
1-8 جامعه اماری پژوهش 7
1-9 قلمرو پژوهش 8
1-9-1. قلمرو موضوعی پزوهش 8
1-9-2 قلمرو مکانی پژوهش 8
1-9-3 قلمرو زمانی پژوهش 8
1-10 روش گردآوری اطلاعات 8
1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 8
1-12 مدلهای بررسی فرضیات: 9
1-13 نهاد یا موسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره بگیرند 11
1-14 ساختار کلی پژوهش 12
1-15خلاصه فصل 12
فصل دوم 13
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13
2-1مقدمه 14
2-2 تعریف محافظه‌کاری و مفهوم آن 14
2-3 تاریخچه محافظه‌کاری 17
2-4 تفاسیر محافظه‌کاری 18
2-4-1 تفسیر قراردادی 19
2-4-2 تفسیر دعاوی حقوقی 20
2-4-3 تفسیر مالیاتی 20
2-4-4 تفسیر قوانین و مقررات حسابداری 21
2-5 جایگاه محافظه‌کاری در مفاهیم نظری حسابداری 21
2-6 استانداردهای حسابداری ایران و محافظه‌کاری 22
2-7 دیدگاه‌های نظری پیرامون محافظه‌کاری 23
2-7-1 انتقاد از محافظه‌کاری 23
2-7-2 دفاع از محافظه‌کاری 25
2-7-2-1 بهبود کیفیت اطلاعات 25
2-7-2-2 کاهش منافع مدیریت سود برای مدیران 26
2-7-2-3 متعادل سازی خوش بینی مدیران 26
2-8 دلایل تقاضا برای محافظه‌کاری حسابداری 27
2-9 انواع محافظه‌کاری 27
2-9-1 محافظه‌کاری غیر شرطی 28
2-9-2 محافظه‌کاری شرطی 28
2-10 رابطه محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی 29
2-11 محافظه‌کاری و راهبری شرکتی 30
2-12 محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی 30
2-13 دلایل نگهداشت وجه نقد 32
2-13-1 مدل موازنه 32
2-13-2 مدل سلسله مراتبی 32
2-13-3 مدل جریان نقدی آزاد 32
2-14 اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد 33
2-15 تاثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت 33
2-16 عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت 34
2-17 پیشینه پژوهش 36
2-17-1 پژوهش‌های خارجی 36
2-17-2 پژوهش‌های داخلی 42
2-18 خلاصه فصل 45
فصل سوم 47
روش شناسی پژوهش 47
3-1 مقدمه 48
3-2 روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات 48
3-3- قلمرو پژوهش 48
3-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش 49
3-3-2 قلمرو مکانی پژوهش 49
3-3-3 قلمرو زمانی پژوهش 49
3-4 جامعه آماری 49
3-5. نمونه آماری 49
3-6 ابزار گرد آوری اطلاعات 51
3-7 فرضیه‌های پژوهش 51
3-8 مدل‌های پژوهش 51
3-9 روش تحلیل داده‌ها 54
3-9-1 آزمونهای مربوط به فروض رگرسیون 54
3-9-1-1 ناهمسانی واریانس 54
3-9-1-2 آزمون همخطي 55
3-9-1-3 خود همبستگی 55
3 -9-1-4 آزمون نرمال بودن خطای پسماند 56
3-9-2 آزمون مانایی متغیرها 56
3-9-3 آزمون ضريب همبستگي 57
3-9-4 آزمون معنیداری ضريب همبستگی 57
3-9-5 آزمونهای انتخاب مدل 57
3-9-5-1 آزمون چاو 57
3-9-5-2 آزمون هاسمن 58
3-9-6 آزمون دوربین-واتسون(Durbin-Watson) 59
3-9-7 آزمون t 59
3-9-8 ضریب تعیین 59
3-9-9 آزمون F رگرسیون 60
3-9-10 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 61
3-9-11 روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته(GLS) 61
3-10 نرم افزارهای به کار رفته در پژوهش 62
3-11 خلاصه فصل 62
فصل چهارم 63
آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل داده ها 63
4-1 مقدمه 64
4-2. تجزیه و تحلیل مدل جانبی محافظه‌کاری شرطی 64
4-2-1. آزمون‌های انتخاب مدل 65
4-2-1-1. آزمون چاو (F لیمر) 65
4-2-1-2. آزمون هاسمن 66
4-2-2. برآورد مدل و تجزیه‌وتحلیل نتایج مدل‌های جانبی 66
4-3-آمار توصیفی مدل اصلی 68
4-3-1. آزمون‌های مربوط به انتخاب مدل تخمین 69
4-3-2. بررسی فروض کلاسیک 71
4-5 خلاصه فصل 78
فصل پنجم 79
خلاصه و نتیجه گیری 79
5- 1 مقدمه فصل 80
5-2 خلاصه‌ای از مبانی نظری 80
5-3 . یافته‌های پژوهش 81
5-3-1 فرضیه اصلی اول 81
5-3-2 فرضیه دوم تحقیق 82
5-4 محدوديت‌هاي تحقیق 83
5-5 پیشنهادهای اجرایی تحقیق 83
5-6 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 84
5-7. خلاصه پژوهش 84
منابع و ماخذ 85
منابع فارسی: 85
ب. منابع لاتین: 86
پیوست و ضمایم 88
آزمون چاو مدل جانبی 89
آزمون هاسمن مدل جانبی 90
آزمون مدل جانبی 91
آمار توصیفی متغیرهای اصلی 93
آزمون همبستگی 93
آزمون ریشه واحد متغیرها 94
آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول 99
آزمون ناهمسانی واریانس مدل دوم 101
آزمون هم خطی مدل اول 103
آزمون چاو مدل اول 104
آزمون هاسمن مدل اول 105
آزمون مدل اصلی اول 106
مدل بهینه اول 107
آزمون نرمالیته مدل اول 108
آزمون چاو مدل دوم 109
آزمون هاسمن مدل دوم 110
آزمون مدل اصلی دوم 111
آزمون نرمالیته مدل دوم 112

محسن چالاک :نویسنده
دکترسیناخردیار :استاد راهنما
دکترمحمدرضاوطن پرست :استاد مشاور
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
محافظه کاری شرطی-مالکیت نهادی-محافظه کاری شرطی-مالکیت نهادی-سطح نگه داشت وجه نقد :کلمات کلیدی فارسی
cash holding value-institutional shareholder-accounting conservatism-cash holding value-institutional shareholder :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved