بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد غیر مالی در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران: نقش تمرکز مالکیت و ساختار هیات مدیره   

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد غیر مالی در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران: نقش تمرکز مالکیت و ساختار هیات مدیره


در این پژوهش به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، اندازه هیات مدیره و سود سهام پرداختی با عملکرد غیرمالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در راستای پاسخ به سوال پژوهش، با انتخاب 93 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت‌های نمونه، طی بازه زمانی 9 ساله، 1388 الی 1396، اقدام به جمع آوری داده‌ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون ترکیبی و داده‌های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد غیرمالی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد همچنین نتایج فرضیه دوم و سوم نشان داد که بین اندازه هیات مدیره و سود سهام پرداختی با عملکرد غیرمالی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیده: ذ‌
ABSTRACT ر‌
1-1مقدمه 2
1-2بیان مساله 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-4 اهداف کاربردی تحقیق 9
1-5سوال تحقیق 9
1- 6 فرضیه‌های تحقیق 10
1-7روش انجام پژوهش 10
1-8جامعه و نمونه آماری 12
1-9 قلمرو تحقیق 12
1-9-1 قلمرو موضوعی 13
1-9-2 قلمرو مکانی 13
1-9-3 قلمرو زمانی 13
1-10 نحوه جمع آوری داده‌ها 13
1-11ساختار تحقیق 13
2-1 مقدمه 15
2-2 حاکمیت شرکتی 15
2-3 تعریف حاکمیت شرکتی 16
2-4 اهداف حاکمیت شرکتی 17
2-5 جنبه‌های مختلف مورد بررسی از اصول حاکمیت شرکتی 17
2-5-1 نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی 18
2-5-2 ترکیب هیئت مدیره 20
2-5-3 گروه بندی‌های مختلف سهامداران 20
2-5-3-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 21
2-5-3-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 21
2-5-3-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 21
2-5-4 ساختارهای مالکیت 22
2-5-4-1 سرمایه‌گذاران نهادی 23
2-5-4-2 فرضیه‌های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی 25
2-5-5 سرمایه‌گذاران شرکتی 27
2-5-6 سرمایه‌گذاران مدیریتی 28
2-5-7 سرمایه‌گذاران خارجی 31
2-5-7-1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی 31
2-5-7-2 جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی 31
2-6 ارزیابی عملکرد شرکت 32
2-7 معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت 33
2-7-1 بازده دارایی‌ها 33
2-7-2 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 34
2-7-3 نسبت کیوتوبین 35
2-7-4 جریان نقدي آزاد 35
2-7-5 سود هر سهم 36
2-7-6 نسبت قیمت به درآمد 36
2-8 ارزیابی عملکرد غیرمالی 36
2-9 ماتریس عملکرد 38
2-10 هرم عملکرد 38
2-11 کارت امتیازدهی متوازن 39
2-12 فرایند کسب و کار 40
2-13 تحلیل ذی نفعان 40
2-14 مدل تعالی سازمان 41
2-15 چارچوب مدوری و استیپل 41
2-16 راهنماییهای انتخاب شاخصها 42
2-17پیشینه تحقیق 43
2-17-1 پیشینه خارجی 43
2-17-2پیشینه داخلی 47
2-18 خلاصه فصل 52
3-1 مقدمه 54
3-2 طرح مسأله پژوهش 54
3-3 فرضیه‌های پژوهش 54
3-4 روش تحقیق 55
3-5 جامعه آماری تحقیق 55
3-6 روش نمونه گیری 55
3-7 حجم نمونه آماری 56
3-8 قلمرو تحقیق 57
3-9 روش و ابزار گردآوري داده‌ها 57
3-9-1 روش و گردآوري داده‌ها 57
3-9-2 ابزار گردآوري داده‌ها 57
3-10 انواع متغیرهای تحقیق 58
3-11 روش اندازه گیری متغیرهای تحقیق 58
3-11-1 متغير وابسته 58
3-11-2 متغير مستقل 59
3-11-3 متغير‌هاي كنترلي 59
3-11-4 مدل‌های تحقيق 60
3-12 روش تجزيه و تحليل آماري 60
3-13 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 61
3-13-1 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 61
3-13-2 فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي توضیحی 62
3-13-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 62
3-13-4 فرض همسانی واریانس باقیمانده‌ها 63
3-14 روش داده‌های ترکیبی 63
3-14-1 روش اثراث ثابت 64
3-14-2 روش اثرات تصادفی 65
3-14-3 آزمون چاو یا F لیمر 65
3-14-4 آزمون هاسمن 66
3-14-5 آزمون معنی دار بودن مدل 67
3-14-6 آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش 67
3-14-7 تصمیم گیری برای پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه ها 68
3-15 خلاصه فصل 68
4-1 مقدمه 71
4-2 آمار توصيفي متغیرهای تحقیق 71
4-3 آمار استنباطی 73
4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها 73
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 74
4-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 75
4-4-1 فرض اول: مقدار میانگین خطاها صفر باشد 76
4-4-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد(همسانی خطای مدل) 76
4-4-3 فرض سوم: خطای مدل‌ها خود همبستگی سریالی نداشته باشند 76
4-4-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل استقلال وجود داشته باشد. 77
4-4-5 فرض پنجم: جمله اخلال ( خطای مدل) دارای توزیع نرمال باشد. 77
4-4-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 78
4-5 نتایج حاصل از برازش مدل‌های رگرسیونی تحقیق 79
4-5-1 آزمون فرضیه اول 80
4-5-2 آزمون فرضیه دوم 82
4-5-3 آزمون فرضیه سوم 83
4-6 خلاصه فصل 86
5-1 مقدمه 88
5-2 مروری بر روش تحقیق 88
5-3 تحلیل نتایج 89
5-4 محدودیتهای تحقیق 90
5-5 پيشنهادهاي تحقیق 90
5-5-1 پيشنهادهاي منتج از تحقیق 90
5-5- 2 پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی 91
منابع 93
منابع داخلی 93
منابع خارجی 94
پیوست 96
آمار توصیفی 96
جدول همبستگی 96
آزمون ریشه واحد متغیرها 97
آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول 102
آزمون ناهمسانی واریانس مدل دوم 103
آزمون ناهمسانی واریانس مدل سوم 105
آزمون هم خطی مدل اول 106
آزمون هم خطی مدل دوم 107
آزمون هم خطی مدل سوم 107
آزمون چاو مدل اول 108
آزمون چاو مدل دوم 109
آزمون چاو مدل سوم 110
آزمون مدل اصلی اول 111
آزمون مدل اصلی دوم 112
آزمون مدل اصلی سوم 113
آزمون مدل بهینه اول 114
آزمون مدل بهینه دوم 115
آزمون مدل بهینه سوم 115
آزمون نرمالیته مدل اول 117
آزمون نرمالیته مدل دوم 117
آزمون نرمالیته مدل سوم 118

محمد علی فلکی بخشی پور :نویسنده
محمد رضا وطن پرست :استاد راهنما
مهدی ذوالفقاری :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ :تاریخ دفاع
۱۱۸ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
ندارد-عملکرد غیرمالی-سود سهام پرداختی -اندازه هیات مدیره -تمرکز مالکیت :کلمات کلیدی فارسی
ownership consentration-board size-dividened -nonefinancial performance-Doesnt have :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved