شناسائی عوامل موثر بر ترجیح برند از دیدگاه مشتری (مورد مطالعه: مشتریان محصولات پارس خزر در شهر رشت)    

شناسائی عوامل موثر بر ترجیح برند از دیدگاه مشتری (مورد مطالعه: مشتریان محصولات پارس خزر در شهر رشت)


به دلیل پیدایش نام و نشان¬های تجاری قدرتمند در صنعت لوازم خانگی، رقابت روزافزونی در حال شکل¬گیری می¬باشد. از طرفی تمایل مصرف¬کنندگان به خرید نام و نشان¬های تجاری معتبر لوازم¬خانگی نیز روزبه¬روز فراگیرتر می¬¬شود. این دلایل نیاز به بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح نام و نشان تجاری توسط مصرف-کنندگان را روشن می¬سازد. هدف این مطالعه شناسائی عوامل موثر بر ترجیح برند از دیدگاه مشتریان محصولات پارس خزر در شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع¬آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش، پرسشنامه می¬باشد که شامل 24 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می¬شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان محصولات پارس خزر در شهر رشت می‌باشند که تعداد آنها نامحدود در نظر گرفته شده است. نمونه¬گیری در پژوهش حاضر به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شد و تعداد 418 نفر به عنوان نمونه نهائی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه ¬و ¬تحلیل داده¬ها از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SMART PLS 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای توصیه دیگران، تجربه خرید برند، شهرت برند، اعتبار برند، تصویر برند، کیفیت درک شده و پرستیژ برند، تاثیر معناداری بر ترجیح برند از سوی مشتریان داشته اند.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 چارچوب نظری تحقیق 3
1-4 اهداف تحقیق 3
1-5 فرضیات تحقیق 4
1-6 تعاریف نظری متغیرها 4
1-7 قلمرو تحقیق 5
فصل دوم: پیشینه نظری و ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه 7
2-2 ترجیح برند 8
2-2-1 تعاریف ترجیح برند 9
2-2-2 عوامل موثر بر ترجیح برند 10
2-2-3 حالات ايجاد ترجيح يک مارک تجاري 11
2-3 توصیه شفاهی به دیگران 11
2-3-1 مزایای تبلیغات شفاهی یا همان توصیه برند به دیگران 14
2-3-2 مديريت تبليغات شفاهي 15
2-4 شهرت برند 16
2-4-1 مديريت و استراتژی شهرت برند 18
2-5 ارزش ویژه برند 19
2-5-1 تاریخچه ارزش ویژه برند 20
2-5-2 مفاهیم کلی ارزش ویژه برند 22
2-6 پیشینه تحقیقات 23
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 32
3-2 روش پژوهش 32
3-3 جامعه آماری پژوهش 32
3-4 روش نمونهگیری و حجم نمونه 32
3-5 روشهای گردآوری داده¬ها 33
3-6 پرسشنامه 33
3-7 بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش 34
3-7-1 روایی پرسشنامه 34
3-7-2 پایایی پرسشنامه 34
3-8 روش‌های آماری تجزیه¬وتحلیل داده‌ها 35
فصل چهارم: تجزیه¬وتحلیل داده¬ها
4-1 مقدمه 57
4-2 توصیف آماری 57
4-2-1 وضعیت سن 57
4-2-2 جنسیت 58
4-2-3 ميزان تحصیلات 59
4-3 توصیف آماری متغیرهای تحقیق 60
4-4 آزمون كولموگروف- اسميرنوف 60
4-5 علائم اختصاری در نمودارها و جداول 61
4-6 آمار استنباطی 61
4-6-1 آزمون مدل اندازهگيري در حالت تخمین استاندارد 62
4-6-2 آزمون مدل اندازهگيري در حالت اعداد معناداری 64
4-6-3 بررسی اعتبار مرکب و میانگین واریانس استخراج شده 67
4-6-4 معيار ارزيابي برازش بخش كلي 68
4-7 مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد 69
4-8 مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری 70
4-9 بررسی فرضیه¬های تحقیق 71
4-9-1 فرضیه اول تحقیق 71
4-9-2 فرضیه دوم تحقیق 72
4-9-3 فرضیه سوم تحقیق 72
4-9-4 فرضیه چهارم تحقیق 73
4-9-5 فرضیه پنجم تحقیق 73
4-9-6 فرضیه ششم تحقیق 73
4-9-7 فرضیه هفتم تحقیق 74
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 75
5-2 نتایج آمار توصیفی 75
5-2-1 متغیرهای جمعیتشناختی 75
5-2-2 متغیرهای اصلی 75
5-3 نتایج مقایسه فرضیات 76
5-4 پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق 77
5-4-1 پیشنهادات کاربردی 77
5-5 محدودیت¬های تحقیق 78
5-6 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 78
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................................................... 62
پیوست 1 ................................................................................................................................................................................ 67
پیوست 2 ................................................................................................................................................................................ 70فهرست جدول¬ها
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1 پژوهش¬های داخلی و خارجی درخصوص ترجیح برند خارجی به داخلی ........................................................... 9
جدول 3-1 تفکیک سوالات پرسشنامه ................................................................................................................................. 34
جدول 3-2 محاسبه پایایی پرسشنامه ..................................................................................................................................... 35
جدول 4-1 وضعیت سن پاسخ¬دهندگان به پرسشنامه ............................................................................................................ 57
جدول 4-2 وضعیت جنسیت پاسخ¬دهندگان به پرسشنامه ...................................................................................................... 58
جدول 4-3 وضعیت تحصیلات پاسخ¬دهندگان به پرسشنامه .................................................................................................. 59
جدول 4-4 توصیف متغیرهای اصلی ..................................................................................................................................... 60
جدول 4-5 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده¬ها ......................................................................... 61
جدول 4-6 فهرست علائم اختصاری تحلیل .......................................................................................................................... 61
جدول 4-7 بار عاملی متغير توصیه دیگران ............................................................................................................................ 62
جدول 4-8 بارعاملي متغير تجربه خرید برند ........................................................................................................................ 62
جدول 4-9 بار عاملی متغیر شهرت برند ................................................................................................................................ 63
جدول 4-10 بار عاملي متغير اعتبار برند ................................................................................................................................ 63
جدول 4-11 بار عاملي متغير تصویر برند .............................................................................................................................. 63
جدول 4-12 بار عاملي متغير کیفیت درک شده ..................................................................................................................... 64
جدول 4-13 بار عاملي متغير پرستیژ برند .............................................................................................................................. 64
جدول 4-14 بار عاملي متغير ترجیح برند .............................................................................................................................. 64
جدول 4-15 اعداد معناداری متغير توصیه دیگران ................................................................................................................. 65
جدول 4-16 اعداد معناداری متغير تجربه خرید برند ............................................................................................................ 65
جدول 4-17 اعداد معناداری متغير شهرت برند ..................................................................................................................... 65
جدول 4-18 اعداد معناداری متغير اعتبار برند ....................................................................................................................... 66
جدول 4-19 اعداد معناداری متغير تصویر برند ..................................................................................................................... 66
جدول 4-20 اعداد معناداری متغير کیفیت درک شده ............................................................................................................ 66
جدول 4-21 اعداد معناداری متغير پرستیژ برند ..................................................................................................................... 67
جدول 4-22 اعداد معناداری متغير ترجیح برند ..................................................................................................................... 67
جدول 4-23 مقادير پايايي سازه¬هاي تحقيق .......................................................................................................................... 68
جدول 4-24 بررسی فرضیه اول .............................................................................
اصغر دا عی فرد :نویسنده
جناب آقای دکتر سید محمود شبگو منصف :استاد راهنما
جناب آقای دکتر محمدرضا آزاده دل :استاد مشاور
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ :تاریخ دفاع
۶۴۰ صفحه :تعداد صفحات
مدیریت مالی :رشته
ترجیح برند-حداقل مربعات جزئی-شرکت پارس خزر-کیفیت درک شده-ترجیح برند :کلمات کلیدی فارسی
Brand preferences-Perceived Quality-Pars Khazar Company-Partial least squares-Brand preferences :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved