نقش تعدیلگر اهرم مالی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شركت ها   

نقش تعدیلگر اهرم مالی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شركت ها


در این پژوهش به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در راستای پاسخ به سوال پژوهش، با انتخاب 93 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت‌های نمونه، طی بازه زمانی 9 ساله، 1388 الی 1396، اقدام به جمع آوری داده‌ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون ترکیبی و داده‌های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش حاکی از آن است که، بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه‌های دوم و سوم نشان داد بین حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دارای اهرم مالی بالا و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیده: د‌
ABSTRACT ذ‌
1-1مقدمه 2
1-2بیان مساله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف کاربردی تحقیق 7
1-5سوال تحقیق 8
1- 6فرضیه‌های تحقیق 8
1-7روش انجام پژوهش 8
1-8جامعه و نمونه آماری 11
1-9قلمرو تحقیق 11
1-9-1قلمرو موضوعی 11
1-9-2قلمرو مکانی 11
1-9-3قلمرو زمانی 12
1-10نحوه جمع آوری داده‌ها 12
1-11ساختار تحقیق 12
2-1 مقدمه 14
2-2 حاکمیت شرکتی 14
2-3 تعریف حاکمیت شرکتی 15
2-4 اهداف حاکمیت شرکتی 16
2-5 جنبه‌های مختلف مورد بررسی از اصول حاکمیت شرکتی 16
2-5-1 نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی 17
2-5-2 ترکیب هیئت مدیره 19
2-5-3 گروه بندی‌های مختلف سهامداران 20
2-5-3-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 20
2-5-3-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 20
2-5-3-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 20
2-5-4 ساختارهای مالکیت 21
2-5-4-1 سرمایه‌گذاران نهادی 22
2-5-4-2 فرضیه‌های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی 25
2-5-5 سرمایه‌گذاران شرکتی 26
2-5-6 سرمایه‌گذاران مدیریتی 28
2-5-7 سرمایه‌گذاران خارجی 30
2-5-7-1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی 31
2-5-7-2 جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی 31
2-6 ارزیابی عملکرد شرکت 32
2-7 معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت 32
2-7-1 بازده دارایی‌ها 33
2-7-2 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 34
2-7-3 نسبت کیوتوبین 34
2-7-4 جریان نقدي آزاد 35
2-7-5 سود هر سهم 35
2-7-6 نسبت قیمت به درآمد 36
2-8 ساختار سرمایه 36
2-8-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 37
2-8-2 نظریه‌های مختلف پیرامون ساختار سرمايه 38
2-8-2-1 نظريه توازن ايستا 38
2-8-2-2 نظريه سنتي 39
2-8-2-3 نظريه‌ ميلر و موديليانی 39
2-8-2-4 نظريه توازن ثابت يا پايدار 40
2-8-2-5 فرضيه عدم تقارن اطلاعات 40
2-8-2-6 نظريه سلسله‌مراتب گزينه‌هاي تأمين مالي 40
2-8-2-7 نظريه‌ هزينه‌هاي نمايندگي 41
2-8-2-8 نظریه فرضيه جريان نقدي آزاد 41
2-8-3 نسبت‌هاي ساختار سرمايه 42
2-9 اهرم مالي 43
2-9-1کاربردهای اهرم مالی 43
2-9-2 اهمیت اهرم مالی 44
2-10 تاثیر ساختار اهرمی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی 45
2-11پیشینه تحقیق 48
2-11-1 پیشینه خارجی 49
2-11-2پیشینه داخلی 53
2-12 خلاصه فصل 57
3-1 مقدمه 60
3-2 طرح مسأله پژوهش 60
3-3 فرضیه‌های پژوهش 60
3-4 روش تحقیق 61
3-5 جامعه آماری تحقیق 61
3-6 روش نمونه گیری 61
3-7 حجم نمونه آماری 62
3-8 قلمرو تحقیق 63
3-9 روش و ابزار گردآوري داده‌ها 63
3-9-1 روش و گردآوري داده‌ها 63
3-9-2 ابزار گردآوري داده‌ها 64
3-10 انواع متغیرهای تحقیق 64
3-11 روش اندازه گیری متغیرهای تحقیق 64
3-11-1 متغير وابسته 65
3-11-2 متغير مستقل 65
3-11-3 متغير‌هاي كنترلي 67
3-11-4 مدل‌های تحقيق 67
3-12 روش تجزيه و تحليل آماري 67
3-13 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 68
3-13-1 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 69
3-13-2 فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي توضیحی 69
3-13-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 70
3-13-4 فرض همسانی واریانس باقیمانده‌ها 70
3-14 روش داده‌های ترکیبی 70
3-14-1 روش اثراث ثابت 71
3-14-2 روش اثرات تصادفی 72
3-14-3 آزمون چاو یا F لیمر 73
3-14-4 آزمون هاسمن 74
3-14-5 آزمون معنی دار بودن مدل 74
3-14-6 آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش 75
3-14-7 تصمیم گیری برای پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه ها 75
3-15 خلاصه فصل 76
4-1 مقدمه 78
4-2 آمار توصيفي متغیرهای تحقیق 78
4-3 آمار استنباطی 80
4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها 80
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 81
4-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 83
4-4-1 فرض اول: مقدار میانگین خطاها صفر باشد 83
4-4-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد(همسانی خطای مدل) 84
4-4-3 فرض سوم: خطای مدل‌ها خود همبستگی سریالی نداشته باشند 84
4-4-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل استقلال وجود داشته باشد. 85
4-4-5 فرض پنجم: جمله اخلال ( خطای مدل) دارای توزیع نرمال باشد. 85
4-4-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 86
4-5 نتایج حاصل از برازش مدل‌های رگرسیونی تحقیق 87
4-5-1 آزمون فرضیه اول 88
4-5-2 آزمون فرضیه دوم 90
4-5-3 آزمون فرضیه سوم 91
4-6 خلاصه فصل 94
5-1 مقدمه 96
5-2 مروری بر روش تحقیق 96
5-3 تحلیل نتایج 97
5-4 محدودیتهای تحقیق 98
5-5 پيشنهادهاي تحقیق 98
5-5-1 پيشنهادهاي منتج از تحقیق 98
5-5- 2 پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی 99
منابع 100
منابع داخلی 100
منابع خارجی 101
پیوست 104
آمار توصیفی 104
جدول همبستگی 104
آزمون ریشه واحد متغیرها 105
آزمون تاهمسانی واریانس مدل اول 110
آزمون تاهمسانی واریانس مدل دوم 112
آزمون تاهمسانی واریانس مدل سوم 113
آزمون هم خطی مدل اول 115
آزمون هم خطی مدل دوم 115
آزمون هم خطی مدل سوم 116
آزمون چاو مدل اول 116
آزمون چاو مدل دوم 117
آزمون چاو مدل سوم 118
آزمون هاسمن مدل اول 120
آزمون هاسمن مدل دوم 121
آزمون هاسمن مدل سوم 122
آزمون فرضیه اول 124
آزمون فرضیه دوم 125
آزمون فرضیه سوم 126
مدل بهینه اول 127
مدل بهینه دوم 128
مدل بهینه سوم 129
آزمون نرمال بودن مدل اول 130
آزمون نرمال بودن مدل دوم 131
آزمون نرمال بودن مدل سوم 131

علیرضا بیابانی :نویسنده
دکتر مهدی ذوالفقاری :استاد راهنما
دکتر محمدرضا وطن پرست :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ :تاریخ دفاع
۱۳۱ صفحه :تعداد صفحات
حسابداری :رشته
-بازده حقوق صاحبان سهام-عملکرد مالی-حاکمیت شرکتی-ساختار اهرمی :کلمات کلیدی فارسی
financial leverage-corporate governance-financial performance-return on equity- :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved